Новини

Публичен търг с тайно наддаване

Oбщина Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 12.11.2021г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под  наем на общински недвижими  имоти:

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково на заседание на 28.10.2021г. /четвъртък/ от 14:00 часа в Конферентната зала на общината.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.З от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на Фатма Хасан Юмер и Хасан Ахмед Юмер сега в неизвестни адреси в чужбина, че със Заповед №РД-10-579/15.10.2021год...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ,че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-568 от 14.10.2021г. е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП...

Прочети всички публикации