Новини

ПОКАНА

За публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Кирково за 2019 година.

Публичен търг с тайно наддаване

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.61 от НРПУРОИ в община Кирково и в изпълнение на Решение №91 от Протокол №9/20.07.2020г., на ОбС-Кирково и Заповед №РД-10-358/10.08.2020г. на Кмета на община Кирково във връзка с откриване на процедура за публичен търг за отдаване на под наем на общински недвижим имот.

Публичен търг с тайно наддаване

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.61 от НРПУРОИ в община Кирково и в изпълнение на Решение №91 от Протокол №9/20.07.2020г., на ОбС-Кирково и Заповед №РД-10-359/10.08.2020г. на Кмета на община Кирково във връзка с откриване на процедура за публичен търг за отдаване на под наем на общински недвижим имот.

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл.15, ал.1 от Закона за Общинския дълг, Община Кирково обявява провеждане на обществено обсъждане на намерението да реализира инвестиционен проект чрез поемане на дългосрочен дълг от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД. Проектът „Интегриран проект за осигуряване на устойчива и екологична среда в община Кирково“ е свързан с реализацията на няколко ключови обекта на територията на община Кирково

Прочети всички публикации