Новини

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с.Кирково съобщава на Даниела Синабова – наследник на Анелин Календжиев...

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.3 от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на Съдъка Хасан Мехмед , Хасан Хасан Аптула, Сали Хасан Аптула и Идрис Сали сега в неизвестни адреси в чужбина, че със Заповед №РД-10-406/25.08.2020год. на Кмета на Община Кирково са определени застроените части на имот в м.“Каваклък“ с.Бенковски, общ.Кирково собственост на наследниците на Хасан Юсеин Аптула.

МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД

обявява втори прием по процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, МЯРКА 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ и кани желаещите да представят до 31.10.2020 г проектни предложения.

Прочети всички публикации