Новини

Заповед

На територията на община Кирково да се отворят пазарите като в тях да се предлагат за продажба само зеленчукови разсади, овощни дръвчета, плодове и зеленчуци.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково, област Кърджали съобщава на заинтересуваните лица, на основание на чл.33, ал.1, т.1 и чл.37 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково и в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година...

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 28.04.2020г. (вторник) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 23.04.2020г. (Четвъртък) в заседателната зала на ОбА - Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

Прочети всички публикации