Новини

МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД

кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково – Златоград - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на земеделска и горска техника по населени места, през месец ЮЛИ 2020 г.

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на производствена сграда – овчарник в ПИ с идентификатор № 76159.15.42 в землището на село Фотиново...

ЗАПОВЕД

В Общинска администрация – Кирково е открито производство на основание чл.65 от ЗОС за принудително изземване на имот - частна общинска собственост, представляващ „Апартамент №7 в жилищен блок №4, ет.2”, находящ се в УПИ І, кв.51 по ПУП на с. Бенковски, общ.Кирково.

Прочети всички публикации