Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл. 1246,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково: -№РД-10-400/23.05.2023г. е допуснато да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива в части...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково на основание с чл.149,ал.6 от ЗУТ съобщава на обществеността, че е издадено Разрешение за строеж № 19/26.05.2023г. от Главния архитект на община Кирково за „Обект за преработка на мляко и търговия с млечни продукти-собствено производство"

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с.Кирково, съобщава на: Хатидже Гюдюлева – насл. на Юсеин Махмудходжев; Славчо Бояджиев – насл. на Кирил Бояджиев; че със Заповед №РД-10-368 от 10.05.2023 г. на Кмета на Община Кирково са одобрени определените застроени части на имот в урбанизираната територия на с .Домище...

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

Прием на проектни предложения по мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Прочети всички публикации