Новини

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 94-00-4974 / 09.10.2018 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Емил Детелинов Кирков и Пламен Иванов Анев...

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 26-00-851 / 03.10.2018 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от „ДАРИС“ ООД...

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 26-00-852 / 03.10.2018 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от „ДАРИС“ ООД...

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 25.10.2018г. (четвъртък) в залата на ОбА-Кирково за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:

Прочети всички публикации