Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл. 124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-910/27.11.2023г. е допуснато да се изработи проект за изменение на ПУП- План за регулация и застрояване за ПИ пл.сн.№420 и УПИ III-421 от кв.53 по плана на с.Бенковски,общ.Кирково

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали съобщава на всички заинтересувани лица и обществеността, че ще се отдава под наем терен за поставяне и монтиране на вендиг-автомат на територията на община Кирково, приета с Решение №272 от Протокол №22 от проведеното заседание на ОбС-Кирково на 13.12.2021г.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 27.11.2023г. /понеделник/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково: №РД-10-718/11.10.2023г. е допуснато да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

Прочети всички публикации