Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл. 136, ал. 1 и на основание чл. 124б,ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131м, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, че с Решения на ОБС-Кирково са допуснати изработване на подробни устройствени планове на следните имоти:

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, чес вх. № 32-00-81 / 22.06.2022г. e постъпило Уведомление за инвестиционно предложение...

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 05.07.2022г. (вторник) от 11:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 05.07.2022г. (вторник) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти представляващи:

Прочети всички публикации