Новини

Прием по иновативната мярка на МИГ

“Местна инициативна група Кирково - Златоград”, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.202 МИГ –Кирково - Златоград Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 17.06.2019г. /Понеделник/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Заповеди

на училища и детски градини на територията на община Кирково за определяне на заявител по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково на основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.61 от НРПУРОИ на Община Кирково, в изпълнение на Решение №476 от Протокол №45/24.04.2019г., на ОбС-Кирково и Заповед № РД-10-353/06.06.2019г. на Кмета на община Кирково във връзка с откриване на процедура за публичен търг за отдаване под наем на общински недвижим имот ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 26.06.2019г. (сряда) от 10:00 часа

Прочети всички публикации