Новини

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на наследниците на Али Сюлейманов, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 30106.11.195 по КККР на с. Завоя, общ. Кирково

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

Втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.559 МИГ Кирково - Златоград Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 16.12.2022г. (петък)от 10.00 часа за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ:

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за обществено обслужване – автосервиз...

Прочети всички публикации