Новини

ЗАПОВЕД

Отчуждавам за прилагане на улична регулация за прокарване на улица с ос.т. 36-39-40-48 по ПУП на с.Медевци, общ.Кирково, части от поземлени имоти, както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на Бойчо Калинов.

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че със Заповед №РД-10-468/09.08.2018г. на Кмета на община Кирково е прекратена тръжна процедура за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост, както следва : Помещение за ученически стол и бюфет от 397 кв.м. в сградата на СУ „Н.Й.Вапцаров” с.Бенковски, общ.Кирково, актуван с АОС №446/07.09.2005г.; Помещение за ученически стол и бюфет от 954 кв.м. в сградата на СУ „Отец Паисий” с.Кирково, общ.Кирково, актуван с АОС №52/10.12.2010г. Мотивите в заповедта за прекратяване са свързани с допусната грешка по отношение размера на депозита за участие на кандидатите.

СЪОБЩЕНИЕ

Откриване на процедура по сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите за ползване на земеделски земи в землището на с. Чорбаджийско.

Прочети всички публикации