Новини

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 29.11.2019г. (Петък) в заседателната зала на ОбА - Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

Съобщение за лица извършващи дейност в категоризирано място за настаняване

Уважаеми хотелиери, уведомяваме Ви, че на 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата). Съгласно §2 от Заключителните разпоредби на Наредбата, всички лица, които упражняват дейност в категоризираните места за настаняване...

Съобщение

Общинска администрация на община Кирково на основание с чл.149,ал.6 от ЗУТ съобщава на обществеността, че е издадено Разрешение за строеж №38/29.10.2019г. от Главния архитект на община Кирково за обект „КРАЙПЪТЕН КОМПЛЕКС – БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, АВТОМИВКА И ИЗГРЕБНА ЯМА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СВИКВАНЕ НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КИРКОВО МАНДАТ 2019 -2023г.

Прочети всички публикации