Новини

Покана

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 25.10.2018г. /четвъртък / от 14:00 часа в сградата на СУ „Отец Паисий“ с. Кирково -2 етаж ( учителска стая) ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Заповед

относно обхват на обслужваните райони в Община Кирково за услугата по събиране и извозване на битовите отпадъци.

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 94-00-4974 / 09.10.2018 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Емил Детелинов Кирков и Пламен Иванов Анев...

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 26-00-851 / 03.10.2018 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от „ДАРИС“ ООД...

Прочети всички публикации