Новини

Обявление

Относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти – частна собственост

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-357/25.06.2018г. е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ от кв.32 по плана на с.Чорбаджийско, общ.Кирково с цел преотреждането му за паркинг за осигуряване на паркоместа към търговски обекти ,реализирани в УПИ Х, ІХ,VІІІ,VІІ, VІ, V и ІV от кв.32 при спазване изискванията и разпоредбите на ЗУТ

Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение от „А1 България“ ЕАД, гр.София, ул.Кукуш № 1 за: „Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz № KRZ0006.А0004_Чорбаджийско, находяща се в с.Чорбаджийско, община Кирково, УПИ VII-154, 155, кв.32, сграда Кметство.“

Допълнително разпределение на имоти

Съгласно изискванията на чл. 37и, ал.11 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 8 от ППЗСПЗЗ.

Прочети всички публикации