Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „ТРиИ" при Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ , във връзка с чл.131 ,ал.2, т. 1 и т.4 от ЗУТ, и чл.61 ,ал.З от АПК съобщава на заинтересувани лица по преписката...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ.че със заповеди на Кмета на община Кирково:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на Петьо Арнаудов – наследник на Васил Арнаудов, като заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 22928.14.83 по КККР на с. Домище

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

Прочети всички публикации