Новини

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 30.05.2024г. /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 10.06.2024г. (Понеделник) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.18, ал.10 от АПК, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на Гюлфере Мюмюн, Гюлюзар Бекир и други, със сега неизвестни за нас адреси в чужбина, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ пл.сн.№81 от кв.7 част от УПИ XV и УПИ XVI-80 от кв.7 по плана на с.Крилатица, общ.Кирково

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 30.05.2024г. (четвъртък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

Прочети всички публикации