Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Техническа служба с.Чорбаджийско, общ. Кирково, обл. Кърджали на основание чл.128, ал.З от ЗУТ Ви съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПУР за улица с ос.т.36-19-13 и ПРЗ за ПИ пл.сн.№34 от кв.7 по ПУЛ на с.Островец, общ.Кирково.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 22.04.2024г. /понеделник/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

До наследниците на Марин Асенов Синабов

СЪОБЩЕНИЕ

До наследниците на Кяшиф Садъков Делимжиев

Прочети всички публикации