Новини

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 16.12.2019г. /понеделник/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Проект на програма

ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КИРКОВО ПРЕЗ 2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ,че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-747/18.11.2019г. е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПУР...

ОБЯВА

Със заповед № ОХ-953/21.10.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 117 вакантни длъжности за приемане на военна служба във военните формирования 22980 и 52480-София,28860-ГорнаМалина,48940-Бургас,52210-Банкя и 42610-Козарско към Съвместно командване на силите.

Прочети всички публикации