Новини

СЪОБЩЕНИЕ

за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 27.09.2021г. /понеделник/ от 14:00 часа в Конферентната зала на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Публичен търг с тайно наддаване

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.61 от НРПУРОИ в община Кирково и в изпълнение на Решение №244 от Протокол №19/16.08.2021г., на ОбС-Кирково и Заповед №РД-10-494/08.09.2021г...

Публичен търг с тайно наддаване

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.61 от НРПУРОИ на Община Кирково, в изпълнение на Решение №180 от Протокол №14/22.02.2021г., на ОбС-Кирково и Заповед...

Прочети всички публикации