Новини

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 23.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на собствениците на земеделска и горска техника по населени места през месец май 2018 г. както следва:

УВЕДОМЛЕНИЯ

Уведомление за инвестиционно предложение от Диана Севдалинова Манева и Дарина Севдалинова Манева за „Изграждане на складова сграда“ в поземлен имот с идентификатор 22928.13.599, в землището на с.Домище, местостта „Караучини“, община Кирково, област Кърджали...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с постъпило искане от страна на Ай Си Джи Би , кметът на община Кирково на основание чл.210,ал.1 и ал.2 от ЗУТ назначи комисия за приемане на оценки на възникнали сервитути съгласно регистъра на засегнатите имоти, приложен към ПУП-ПП за трасето на газопровода.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община кирково:

Прочети всички публикации