Новини

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване на 05.02. 2019г. (Вторник) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

ОБЯВА

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 26-00-6 / 03.01.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Красимир Руменов Видински, село Чакаларово, община Кирково за „Изграждане на „Мобилен бетонов възел“

ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ - Мярка 6.4

Местна инициативна група Кирково - Златоград, с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, ОБЯВЯВА прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.195 МИГ Кирково – Златоград Мярка6.4„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейностина територията наМИГ Кирково - Златоград”.

СЪОБЩЕНИЕ

На 15.01.2019г. от 15 часа в сградата на Община Кирково ще се проведе информационен ден по проект "Предприемачеството - нова възможност за моето бъдеще" на СНЦ...

Прочети всички публикации