Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2,т.4 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК, и на основание чл.128,ал.3  от ЗУТ, като заинтересувани лица по изработен проект за за ПУП-ПЗ за поземлен имот извън границите на урбанизираната територия с идентификатор 81565.80.518 по КККР на с.Чорбаджийско

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 32-00-141 / 03.11.2021 г. e постъпило Уведомление...

Закриваща пресконференция

Закриваща пресконференция за изпълнението на проект „Споделена визия за опазване на хабитатите на полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик в регион Кърджали“

СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „ТРиИ" при Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ , във връзка с чл.131,ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ, и чл.61,ал.З от АПК като заинтересувани лица по преписка за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ съобщава на:Фирдес Мюмюн и Красимир Радулов...

Прочети всички публикации