Новини

Съобщение

Промяна на обявеният краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит за участие и подаване на предложения за участие в публичен търг с тайно наддаване със заповед на кмета от 04.05.2021г. на 05.05.2021г., до 9.30 часа, като предложенията на участниците следва да се подават в „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса“.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на Емил Ангелов и Димитър Байрактаров, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 22928.16.10 по КККР на с. Домище, общ. Кирково

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 26.04.2021г. /понеделник/ от 14:00 часа в Конферентната зала на общината.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 11.05.2021г. (вторник) от 10:00 часа за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 54393.20.160 с площ 9791 (девет хиляди седемстотин деветдесет и един) кв.м., начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя по КККР на село Островец

Прочети всички публикации