Новини

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 19.12.2018г. /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Проект за изменение и допълнение на наредба

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково.

Пожарна безопасност

Общи мерки и съвети за пожарна безопасност в дома Опасността от пожари в дома често е подценявана. Важно е да знаем, че пожарите в дома могат да причинят тежки имуществени щети, както и че са животозастрашаващи.

Проект на програма

Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019г.

Прочети всички публикации