Новини

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 06.02.2020г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

ОБЯВА

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване на 05.02.2020г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти:

ПОКАНА

В съответствие с изискванията на чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси на 22 януари от 14,00 ч. в залата на Община Кирково ще се проведе публичното обсъждане на параметрите по Проектобюджет 2020 година на община Кирково.

ОБЯВА

От 13.01.2020 год. започва прием на заявления за ползване на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по Проект BG05M9OP001-2.041-0002 – С01 ”Изграждане на интегриран модел за предоставяне на устойчиви услуги, включително здравни и социални услуги на територията на община Кирково”

Прочети всички публикации