Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с Решения на ОбС-Кирково:

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 94-00-3364 / 28.06.2019 г. от Севдалин Сергеев Джанев, гр.София е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение за „Изграждане на къща за гости с басейн и ресторант в УПИ I , кв.13 по плана на село Шумнатица, община Кирково, област Кърджали.

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 26-00-671 / 01.07.2019 г. от инж. Живка Ковачева – изпълнителен директор на „Горубсо-Кърджали“ АД, гр.Кърджали е постъпило Уведомление за промяна в инвестиционно намерение за „Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Момчилград“...

СЪОБЩЕНИЕ

В секция "Програми" е публикувана Годишната програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 г.

Прочети всички публикации