Новини

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.3 от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на Семра Гюлянар, Юсуф Мехмедов, Мюмюн Исмаил, Алиосман Мехмед, Сание Хаджъахмед, Филип Маринов, Нериман Мустафа и Лютви Моллахасан сега в неизвестни адреси в чужбина.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково съобщава, че със решение на Общински съвет - Кирково е одобрен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на транспортната техническа инфраструктура.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково съобщава, че със заповед на Кмета на Община Кирково е допуснато да се изработи проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за ПИ с идентиф.44080.12.224 по КККР на с. Лозенградци, община Кирково.

СЪОБЩЕНИЕ

До наследниците на Сашо Кехайов относно одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива на съседен имот.

Прочети всички публикации