Икономика

Брутният вътрешен продукт произведен в община Кирково през 2001г. е 16 394 700 лв. Брутния вътрешен продукт на човек от населението за същата година е в размер на 1 614 лв. и по този показател заема 212 място от общо 262 общини в България.
Броят на регистрираните в община Кирково стопански субекти е 1 023. Преобладаващият брой от фирмите са на еднолични тъговци - 932. В областта на текстилната промишленост работят 5 фирми с 800 души персонал. В сферата на търговията и услугите функционират 400 фирми, а в транспорта работят 18 фирми. Тежката примишленост функционира една фирма.
Нетните приходи от продажбата на предприятията в периода 1999-2003 год. са нарастнали с 140%, но остават едни от най-ниски в рамките на областта –700 лв/жител. За същата година за страната този показател е средно 11 700 лв./жител или 16.7 пъти повече. Като се има предвид равнището на безработица, ниската стойност на нетните приходи от продажбата е косвен показател за ниска производителност и ниска конкурентоспособност на продукцията, произвеждана в общината, което създава определен риск за нейното развитие. Повишаването на конкурентоспособността изисква технологично обновление и добре подготвен човешки капитал, които да осигури конкурентни предимства на общината в средносрочен аспект.
Определяща роля в икономиката на община Кирково има селското стопанство, където са заети 62.6 % от общия брой наети лица в общината. Заетите в индустрията са 36.22 % от общо заетите в общината.
Потенциалът за развитието на икономиката е свързан с развитието на селското стопанство при доминиране на хранително-вкусовата промишленост. Необходимо е насърчаване развитието на клъстери и бизнес мрежи. Създаването на клъстерни форми ще въздейства на конкурентоспособността, като повиши продуктивността на местните компании, ще се увеличи темпа на техническо обновление и иновации и ще стимулира създаването на нови бизнес дейности. Благоприятен фактор за развитието на общината е наличието на международен транспортен коридор, който пресича нейната територия, както и близостта до границата с Гърция. Това би могло да се използва в посока привличане на инвестиции не само от българска страна, но също крупен бизнес от Гърция. Изграждането на обслужващи транспортна дейности би могло да се развие.
На 26.05.2005 година със съдействието на ПРООН и Министерството на земеделието и горите се откри “Бизнес информационен център Кирково”, като целта е да бъде създадена институция обединяваща интересите на местната общност, местната икономика и стартиращия туристически бизнес в община Кирково. Центъра осигурява информация и консултация на заинтересованите производители, бизнесмени и граждани.

Промишленост 
Промишлената дейност в община Кирково не е силно застъпена, което запазва параметрите на околната среда. В промишленият сектор най-силно са развити шивачеството и металообработването.
Машиностроението е представено от фирма “Кирково” ООД произвеждаща хидравлични и пневматични компоненти за минната промишленост. Персонала на фирмата наброява 80 души.
Текстилната промишленост е представена от пет фирмите, от които само една е регистрирана в община Кирково – фирма ЕТ “Лина-07” с основна дейност производство на готови облекла. Продукцията на фирмата се изнася за Италия и Германия. Фирмите “Хастекс”ООД и ”Алтекс”ООД град Кърджали произвеждат готови облекла, като осигуряват 500 работни места. Фирмата ЕТ “Викинг” град Пловдив произвежда работни облекла за вътрешния и външен пазар, като персонала наброява 250 души. С производство на спортни и специализирани облекла се занима фирма “ЕС-БИ-ЕН-Виолета Беширова” ЕООД град Златоград, като персонала наброява 150 души.
На територията на общината има ограничени залежи на полезни изкопаеми, с предимно местно значение. В средата на 2005 година се предостави на концесия добива на строителни материали – андезити (находище “АСАРА”) на фирмата “Маказа ” ООД.