Регистри

Описание
Изтегли/ Виж
1. Регистър на издадените актове за изработване на подробни устройствени планове и измененията им
2. Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Кирково
3. Регистър на издадените разрешения за строеж в община Кирково
4. Регистър на въведените в експлоатация строежи от четвърта и пета категория в община Кирково
5. Регистър на издадените технически паспорти на строежите на територията на община Кирково
6. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2013 г.
7. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2012 г.
8. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2011 г.