СПИСЪК
НА  КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА КЪМ ТЯХ В ОБЩИНА КИРКОВО МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА

Наименование
на кметството и
населеното място към съответното кметство

Трите имена на кмета на кметството

Телефон за връзка

1

Бенковски

Боряна Хъзова

03676/20-82
0889020656

2

Върбен

Хъкмет Юсуф

0884991024,
0888349919, 03675/9919

3

Горно Кирково

Емил Кьосев

0884991001

4

Горски извор

Мюмюн Бекир

0884991013

5

Дедец

Мюмюн Шакир

0887102859
0877662644

6

Делвино

Шюкрю Хаджъкелеш

0877842442

7

Джерово
Яковица

 

Иван Кърбашев

 

8

Добромирци

Айше Кючукали

0884991014

9

Домище

Славчо Гюдюлев

0884991004

10

Дрангово

Радостина Чилингирова

0884991015

11

Дрянова глава

Шериф Шериф

0886685544
0887425805

12

Дюлица

Хюсеин Хюсеин

0884991025

13

Еровете

Ридван Емин

 

14

Здравчец

Юмит Ахмед

0887497869

15

Каялоба

Джемил Хаджиюсеин

0884991017

16

Китна

Мюмюн Ямалъ

0884991018

17

Крилатица
Костурино

Джемил Халил


0884991007

18

Кърчовско

Ажда Ибрахим

0884991026

19

Малкоч

Хасан Али

0884991036

20

Медевци

Сезгин Мехмед

0886420285
0887590480

21

Могиляне

Хасан Ибрям

0887498807

22

Мъглене

Али Юмер

0879096471

23

Островец

Мустафа Юсуф

0884991038

24

Подкова

Севинч Шериф

0884991040

25

Пресека

Шаиб Мехмед

0879096772

26

Първенци

Иляз Кадир

0887198292

27

Първица

Хасан Халил

0887598031

28

Растник

Мердие Мюмюн

0879096576

29

Самодива

Раим Местан

0884991027

30

Самокитка
Секирка
Чавка

Ембие Хюсеин

0884991041

31

Старово

Юсеин Мехмед

0884991028

32

Стоманци

Юзджан Али

 

33

Тихомир

Росица Мюзюрска

0884991044

34

Фотиново
Върли Дол

Сунай Сали

0887336698
0887095671

35

Хаджийско

Назиф Сюлейман

0884991030

36

Чакаларово

Иван Хайтов

 

37

Чичево

Мюмюн Хюсеин

0879096863

38

Чорбаджийско

Сами Везир

0884991045,
0884337798

39

Шопци

Калбие Осман

0884991046

40

Шумнатица

Ваньо Трендафилов

 

41

Янино

Али Мюмюн