Проекти


 • [01-08-2017] - Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „Медицинска сестра“ в мобилен екип за предоставяне на интегрирана социална услуга в домашна среда в община Кирково[...още]
 • [01-08-2017] - Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „Психолог“ в мобилен екип за предоставяне на интегрирана социална услуга в домашна среда в община Кирково[...още]
 • [01-08-2017] - Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „Рехабилитатор“ в мобилен екип за предоставяне на интегрирана социална услуга в домашна среда в община Кирково[...още]
 • [01-08-2017] - Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „Ръководител на екипа, той и социален работник“ в мобилен екип за предоставяне на интегрирана социална услуга в домашна среда в община Кирково[...още]
 • [01-08-2017] - Класиране на кандидатите за заемане на длъжността „Социален асистент“ в мобилен екип за предоставяне на интегрирана социална услуга в домашна среда в община Кирково[...още]
 • [12-07-2017] - График за провеждане на втори етап /събеседване/ от конкурс за подбор на персонал за мобилен екип за предоставяне на интегрирана социална услуга в домашна среда в община Кирково [...още]
 • [12-07-2017] - Поименен списък на кандидатите за персонал за мобилен екип за предоставяне на интегрирана социална услуга в домашна среда в община Кирково по длъжности, които се допускат до събеседване /втори етап/, както и отпадналите, вкл. мотивите за тяхното отстраняване от по-нататъшно разглеждане [...още]
 • [12-07-2017] - Поименен списък на одобрени кандидати в конкурс за персонал за мобилен екип за предоставяне на интегрирана социална услуга в домашна среда в община Кирково, които да се явят на втори етап /събеседване/ на 21.07.2017 г.[...още]
 • [12-07-2017] - Поименен списък на кандидатите за персонал за мобилен екип за предоставяне на интегрирана социална услуга в домашна среда в община Кирково по длъжности, които не се допускат до събеседване /втори етап.[...още]
 • [29-05-2017] - ИНФОРМАЦИЯ за стартиране изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.005-0066 „Предоставяне на интегрирана социална услуга на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Кирково”[...още]
 • [15-12-2016] - ИНФОРМАЦИЯ за реализация на Проект „Ново начало“, Бенефициент: Фондация „Нашата надежда – 21 век“, Партньор: „Теди 2001“ ООД [...още]
 • [10-03-2016] - ИНФОРМАЦИЯ за реализация на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” в община Кирково[...още]
 • [07-03-2016] - Община Кирково сключи договор № 2015BG16SPO001-005 на 21.01.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност” на Европейския съюз за щетите от природните бедствията в периода от 30.01-04.02.2015 г.[...още]
 • [17-12-2015] - ИНФОРМАЦИЯ за реализация на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” в община Кирково[...още]
 • [02-07-2015] - Община Кирково кани заинтересованите лица на заключителна конференция, за оповестяване резултатите по проект „Обучение на служители, кметове и кметски наместници на Община Кирково с цел повишаване знанията и професионалната компетентност” с Договор №BG051PO002/13/2.2-14-M13-22/22.08.2014, финансиран по ОП “Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия ВG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд [...още]
 • [06-11-2014] - ВАЖНО!!! УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ПОКАНИТЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ДО 24.01.2015 г. ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: акушерка, юрист, медицинска сестра, медиатор, педагог, психолог, социален работник, шофьор[...още]
 • Община Кирково изпълнява проект „Обучение на служители, кметове и кметски наместници на Община Кирково с цел повишаване знанията и професионалната компетентност” с Договор №BG051PO002/13/2.2-14-M13-22/22.08.2014, финансиран по ОП “Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия ВG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд[...още]
 • Покана за изразяване на интерес: Социален работник/Социален педагог[...още]
 • Покана за изразяване на интерес: Медиатор[...още]
 • Община Кирково изпълнява проект «Планиране и консултиране на стратегически програмни и планови документи разработени на общинско ниво» съгласно сключен Договор № 13-13-41/31.10.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.[...още]
 • Община Кирково приключи изпълнението на проект «По-добро управление, подобрявайки професионалната компетентност на служителите в Общинска администрация Кирково», Договор за безвъзмездна финансова помощ № А12-22-115 / 09.04.2013, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.[...още]