Програми и планове

Описание
Изтегли
1. Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кирково за стопанската 2021/2022 г.
2. Оперативен план за подготовка, поддържане и снегопочистване на местната пътна мрежа на територията на oбщина Кирково
3. Общ устройствен план на oбщина Кирково
4. Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 2019-2024 г.
5. Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Кирково 2021 – 2031 г.
6. Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2022 г.
7. Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2021 г.
8. Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2020 г.[посл.акт.: 31.07.2020г.]
9. Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 г. [публ: 27.06.2019г.]
10. Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 г.
11. Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2017 г.
12. Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2016 г.
13. Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2015 г.
14 . Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Кирково през 2014 година
15. Програма за управление на отпадъците на територията на община Кирково (2015-2020)
16. Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кирково през 2016 г.
17. Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кирково през 2015 г.
18 . Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кирково през 2014 г.
19. Програма за управление на Община Кирково за периода 2011 – 2015 г.
20. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кирково през 2013 година
21. Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Кирково 2011 – 2013 год.
22. Програма за безопасност и здраве при работа