Програми

Описание
Изтегли
1. Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 г.
2. Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2017 г.
3. Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2016 г.
4. Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2015 г.
5 . Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Кирково през 2014 година
6. Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кирково през 2016 г.
7. Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кирково през 2015 г.
8 . Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кирково през 2014 г.
9. Програма за управление на Община Кирково за периода 2011 – 2015 г.
10. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кирково през 2013 година
11. Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Кирково 2011 – 2013 год.
12. Програма за безопасност и здраве при работа