ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

№ на стая ДЛЪЖНОСТ ИМЕ, ФАМИЛИЯ ТЕЛЕФОН № ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР - стационарен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- КИРКОВО
14 Председател ОбС инж. Сали  Рамадан 036793990  
14 Гл. спец. „Канцелария на общински съвет” Несрин  Хайрула 036793975 0887335525
РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНАТА
6 Кмет на община Шинаси  Сюлейман 036793999  
6 Мл. експерт „Канцелария на кмета” Емел  Емир 036793993 036792016
31 Заместник Кмет Валентина Димитрова 036793988  
Заместник Кмет Тасим Хадживейсал 036793977  
9 Секретар на община Риза  Местан 036793966  
Звено „Вътрешен одит”
31a Вътрешен одитор Сафиназ  Хасан 036793982  
         
31a Финансов контрольор Биляна  Николова 036793982 0882340555
I. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
29 Директор на дирекция " Обща администрация" Хикмет  Хасан 036793976 0887387059
 Отдел „Правно и нормативно обслужване“
2 Началник отдел и Гл. юрисконсулт Диана  Топалова 036793956 0888332259
      036793970 0886357588
      036793979 0888332294
      036793968  
      036793959  
Отдел „Канцелария и международни връзки, ГРАО и ЧР“
  Началник отдел Сезгин  Мюмюн 036793981 0889065983
Сектор „Канцелария и международни връзки”
16 Началник сектор Назми  Мустафа 036793970 0886357588
10 Портиер оба   036793950 0885331191
Мл. експерт "Протокол и връзки с обществеността" Самет   Хасан 036793963
Сектор „ГРАО и ЧР”
  Началник сектор Снежа  Узунова 036793954 0887331162
      036793986 0885332209
      036793952  
      036793953  
13а     036793968 0885332294
  Деловодство   036793951 0885334409
  Касиер   036793984  
Отдел „Финансови дейности”
26 Началник отдел и Главен счетоводител Марияна  Бонева 036793967 03679/2068
20     036793969 0884387799
19     036793972 0886334437
17 Касиери   036793978 0887377565
II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Отдел „Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и туризъм”
24 Началник отдел Стела  Димитрова 036793955  
21     036793971 0886331136
Отдел „Териториално развитие и инфраструктура”
13 Началник отдел инж. Боян   Мизюрски 036793960 0885334428
12     036793957 0888337590
11 Гл. архитект арх. Кристиян Запрянов 036793961 0887345412
Отдел „Общинска собственост, търговия, селско и горско стопанство”
  Началник отдел      
8     036793980 0886334476
7     036793962 0885379777
3     036793958 0886334463
Отдел „Управление на проекти и европейски програми”
28 Началник отдел Детелина  Попова 036793997 0887331108
27     036793974 0887331104
Отдел „Местни данъци и такси”
  Началник отдел Румен  Захариев 03679/2741 0887394373