ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

№ на стая ДЛЪЖНОСТ ИМЕ, ФАМИЛИЯ ТЕЛЕФОН № ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР - стационарен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- КИРКОВО
14 Председател ОбС инж. Сали  Рамадан 036793990  
14 Гл. спец. „Канцелария на общински съвет” Несрин  Хайрула 036793975  
РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНАТА
6 Кмет на община Шинаси  Сюлейман    
6 Мл. експерт „Канцелария на кмета” 036793993 036792016
31 Заместник Кмет Валентина Димитрова 036793988  
Заместник Кмет Тасим Хадживейсал 036793977  
9 Секретар на община Риза  Местан 036793966  
Звено „Вътрешен одит”
31a Вътрешен одитор Сафиназ  Хасан 036793982  
         
31a Финансов контрольор Биляна  Николова 036793982  
I. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
29 Директор на дирекция " Обща администрация" Хикмет  Хасан 036793976  
 Отдел „Правно и нормативно обслужване“
2 Началник отдел и Гл. юрисконсулт Диана  Топалова 036793956  
      036793970  
      036793979  
      036793968  
      036793959  
Отдел „Канцелария и международни връзки, ГРАО и ЧР“
  Началник отдел Сезгин  Мюмюн 036793981  
Сектор „Канцелария и международни връзки”
16 Началник сектор Назми  Мустафа 036793970  
10 Портиер оба   036793950  
Мл. експерт "Протокол и връзки с обществеността" Самет   Хасан 036793963
Сектор „ГРАО и ЧР”
  Началник сектор Александра Хаджиева 036793954  
      036793986  
      036793952  
      036793953  
13а     036793968  
  Деловодство   036793951  
  Касиер   036793984  
Отдел „Финансови дейности”
26 Началник отдел и Главен счетоводител Марияна  Бонева 036793967 03679/2068
20     036793969  
19     036793972  
17 Касиери   036793978  
II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Отдел „Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и туризъм”
24 Началник отдел Стела  Димитрова 036793955  
21     036793971  
Отдел „Териториално развитие и инфраструктура”
13 Началник отдел инж. Боян   Мизюрски 036793960  
12     036793957  
11 Гл. архитект арх. Кристиян Запрянов 036793961  
Отдел „Общинска собственост, търговия, селско и горско стопанство”
  Началник отдел      
8     036793980  
7     036793962  
3     036793958  
Отдел „Управление на проекти и европейски програми”
28 Началник отдел Детелина  Попова 036793997  
27     036793974  
Отдел „Местни данъци и такси”
  Началник отдел Румен  Захариев 036792741