Тасим Феим Хадживейсал
Заместник-кмет на Община Кирково

Функции
Ръководи и контролира дейността на следните отдели, звена и дейности:

  • Отдел „Правно-нормативно обслужване”;
  • Отдел „Териториално развитие и инфраструктура”;
  • Отдел  „Общинска собственост, търговия, селско и горско стопанство”;
  • Други дейности по жилищно строителство и БКС към ОбА – Кирково;
  • Дейност „Осветление на улици и площади“ към ОбА – Кирково;
  • Звено по управление при кризи и ОМП при ОбА – Кирково;