СПИСЪК НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

Канцелария и международни връзки, ГРАО и ЧР
Възстановяване или промяна на име
Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
Издаване на удостоверение за наследници
Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път
Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
Издаване на удостоверение за правно ограничение
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
Издаване на удостоверение за родените от майката деца
Издаване на удостоверение за семейно положение
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции
Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
Припознаване на дете
Промяна в актовете за гражданско състояние
Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
Служебно издаване на удостоверение за правно ограничение
Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
Териториално развитие и инфраструктура
Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии
Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж
Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)
Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони
Издаване на разрешение за строеж
Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
Издаване на скици за недвижими имоти
Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
Издаване скица-виза за проучване и проектиране
Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ
Одобряване на подробен устройствен план
Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване
Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план
Попълване/поправка на кадастрален план
Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура
Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца
Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация
Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
Справки (устни и писмени) от кадастъра
Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация
Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
Общинска собственост, търговия, селско и горско стопанство
Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение
Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
Експертна оценка на дървесина и храстова растителност
Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областната дирекция "Земеделие"
Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга ад
Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
Издаване на заповед за изземване на имот
Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране
Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища
Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя
Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя
Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение
Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управ
Издаване на разрешително за достъп до горски територии
Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон
Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат
Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
Категоризация на заведения за хранене и развлечение
Категоризация на средства за подслон и места за настаняване
Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари
Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии
Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
Предоставяне на достъп до обществена информация
Прекратяване на категория на туристически обект
Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици
Промяна на предназначението на земеделските земи и включване в строителните граници на населените места
Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии от общинския горски фонд
Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии от общинския горски фонд
Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица
Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
Управление на проекти и европейски програми
Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци
Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лице, представили разрешително за упражняване на частна ветеринарномедицинска практика
Местни данъци и такси
Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси
Издаване на копие от подадена данъчна декларация
Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци
Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
Издаване на удостоверение за декларирани данни
Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
Предоставяне на данъчна и осигурителна информация
Финансови дейности
Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и туризъм
Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии