МИНЕРАЛНИ ВОДИ

На територията на община Кирково е разположено находище на минерална вода „Кирково”. С Решение № 68 от 22.02.2011г. на Министъра на околната среда и водите е предоставено за срок 25 години, безвъзмездно, на община Кирково, за управление и ползване , находището на минерална вода, изключителна държавна собственост - № 34 от Приложение № 2 на Закона за водите „Кирково“, с.Кирково, община Кирково, област Кърджали.

Местоположение
Находище на минерална вода „Кирково“ се намира в южната част на Източни Родопи, на около 35 км южно от град Кърджали и на около 1,0 км източно от село Кирково
Формираща среда на минералната вода
Формираща среда на минералната вода са докамбрийските мрамори, които са разкрити чрез изградените сондажи на дълбочина от 8,0 до 62,00 м от земната повърхност. Дебелината на водоносният хоризонт, формиран в мраморите, варира от 25,0 до 78,0 м.
Подхранване на находището
Като област на подхранване на водите се определят площите на юг-югоизток, които попадат във водосборите на река Шумнатишка и река Лозенградска.
Дренажната зона на находище на минерална вода „Кирково“ се намира в долината на река Лозенградска, на около 1 км източно от с.Кирково, чрез няколко малки извора.
Колектор на минералната вода
Основни колектори на водите са мраморни лещи, които затъват полегато на северозапад с наклон около 25 °С и се разполагат на малка дълбочина под повърхността.
Експлоатационни водоизточници на минерална вода в находището
В находище „Кирково“ има изградени следните сондажи: сондаж № 1, сондаж № 2, сондаж № 3, сондаж № 4 и сондаж №5.

Експлоатационни ресурси
За водовземното съоръжение на минерална вода – сондаж № 4, находище на минерална вода „Кирково“, с.Кирково със Заповед № РД-189 от 28.02.2014г. на Министъра на околната среда и водите, са утвърдени експлоатационни ресурси и технически възможен дебит – Q – 3,14 л/сек, с температура 23,2 °С.
Минералната вода от сондаж № 4 се характеризира като хипотермална, нискоминерализирана, хидрокарбонатна, калциево-магнезиева вода, без санитарно-химични и микробиологични признаци на замърсяване.
Лечебно-профилактичните свойства на водата се определят от нейната ниска минерализация и наличието на хидрокарбонатни, калциеви и магнезиеви йони. Питейното балнеолечение с този тип вода оказва въздействие основно върху стомашно-чревният тракт, жлъчно-чернодробната и бъбречно-отделителната системи. Водата спомага за лекостепенно намаляване хиперацидитета на стомашния сок. Ниската минерализация и наличието на калциеви йони потенцират диурезата.
При използване за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика ( след съответното темпериране до 35-37 ° С ) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: стомашно –чревни (хронични гастрити и гастродуоденити, язвена болест, ентероколити и др.); жлъчно-чернодробни ; бъбречно-урологични; метаболитни (подагра, затлъстяване, диабет и др.);
При използване за инхалации оказва благоприятно въздействие при хронични неспецифични възпалителни заболявания на дихателната система.
При използване за външно балнеолечение и балнеопрофилактика (след съответното темпериране) оказва благоприятно въздействие при следните заболявания: на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни ставни заболявания); на периферната нервна система (дископатии, радикулити, плексити и др.); ортопедични и травматологични заболявания; професионални увреждания ( болести от пренапрежение на ставно-мускулния апарат);
Минералната вода от водовземно съоръжение Сондаж № 4, находище на минерална вода „Кирково“, може да се използва за бутилиране за питейни цели.
От сондаж № 1 има самоизлив, който е отведен в чешма с бетоново корито в непосредствена близост до брега на река Лозенградска. Водите от сондажа се използват за водоналиване от местното население.
Към момента от Сондаж № 4 не се извършва водовземане.