С П И С Ъ К
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2023-2027

№ по ред Име, презиме и фамилия

1.

Айше Муса Хасан

2.

Ахмед Ахмед Хасан

3.

Билял Хасан Моллахасан

4.

Веселин Асенов Стоянов

5.

Виктория Боянова Конева

6.

Владимир Красимиров Хаджиев

7.

Гюлюзар Ахмед Хасан

8.

Дамян Стефанов Кьосев

9.

Динчер Юксел Тахир

10.

Емил Детелинов Кирков

11.

Зекийе Али Хасан

12.

Ибрахим Емин Мюмюн

13.

Илхан Рафет Чалъм

14.

Кристиана Венциславова Рушанова

15.

Метин Зекерие Халил

16.

Митко Асенов Караиванов

17.

Нелина Велинова Илиева

18.

Нури Хасан Моллахасан

19.

Радостина Наскова Башева

20.

Румен Младенов Младенов

21.

Сали Бекир Рамадан

22.

Сезгин Сефер Мехмет

23.

Селчук Сунай Сали

24.

Сунай Мустафа Алиосман

25.

Танжу Фикри Хюсеин

26.

Тезгюл Сали Мехмед

27.

Хасан Якуб Хасан

28.

Хикмет Хасан Дурак

29.

Юксел Фехим Юмер