МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД

кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково – Златоград - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на земеделска и горска техника по населени места, през месец ЮЛИ 2020 г.

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на производствена сграда – овчарник в ПИ с идентификатор № 76159.15.42 в землището на село Фотиново...

ЗАПОВЕД

В Общинска администрация – Кирково е открито производство на основание чл.65 от ЗОС за принудително изземване на имот - частна общинска собственост, представляващ „Апартамент №7 в жилищен блок №4, ет.2”, находящ се в УПИ І, кв.51 по ПУП на с. Бенковски, общ.Кирково.

ОБЯВА

Във връзка с реализацията на Проект BG05M90P001-1.049 "Осигуряване на достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на територията на община Кирково" Община Кирково стартира прием на заявления за участие в следните дейности.

Информация за стартиране изпълнението на проект

Проект BG05M90P001-1.049 "Осигуряване на достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на територията на община Кирково".

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 25.06.2020г. (Четвъртък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2,т.4 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК, и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, като заинтересувани лица за поземлен имот с идентификатор 36926.26.26 по КККР на с.Кирково съобщава на Юлия Якимова-наследничка на Иван Цветков.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 11.06.2020г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

На първи юни отварят врати детските градини в община Кирково

Считано от 1 юни детските градини на територията на община Кирково отварят врати за посещение от деца. По разпореждане на кмета на общината господин Шинаси Сюлейман на директорите на детските градини е възложено да осъществят предварително необходимите строги санитарно – хигиенни дейности, както и да създадат и въведат организация за работа...

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 10.06.2020г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот представляващ:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на земеделска и горска техника по населени места, през месец ЮНИ 2020 г. както следва:

ЗАПОВЕД № РД-10-215/08.05.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, заповед № РД-01-199/11.04.2020 г. във връзка със заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и усложняващата се епидимична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 , на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 32-00-79 / 04.05.2020 г. e постъпило Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на малък комплекс за производство на млечни и месни продукти...

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на земеделска и горска техника по населени места, през месец МАЙ 2020 г. както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

На 08 май 2020г. - петък, фирма „ДДД-1” ООД ще извърши пръскане срещу комари на територията на село Бенковски, село Фотиново, село Кирково и село Чорбаджийско, във времето от 21:00 часа до 00:30 часа. При обработката ще се използва препаратът „Тализма УЛ”.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.131,ал.1 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК, и на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, като заинтересувани лица за поземлен имот с идентификатор 36926.26.26 по КККР на с.Кирково съобщава на наследниците на Хасан Ахмедов Гюдюлев:

Протокол

За определяне на необходимата площ -пасища ,мери и ливади от Общински фонд за всеки кандидат, подал заявление и разпределение на имотите за всяко землище на територията на община Кирково по реда на чл.37и,ал.6 и ал7от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанска 2020/2021г.

Уведомление

Уважаема Госпожо Хасан, В качеството Ви на наемател и страна по Договор №172/01.07.2016г., сключен между Кмета на община Кирково и Вас, с предмет – отдаване под наем на общински жилищен имот, представляващ Апартамент №7 в жилищен блок №4, етаж 2, находящ се в с.Бенковски...

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.З от АПК ОбА-Кирково съобщава на Съдъка Хасан Мехмед, Юсеин Хасан Юсеин, Хасан Хасан Аптула, Сали Хасан Аптула и Идрис Сали сега в неизвестни адреси в чужбина, че с протокол от 17.10.2019г. на комисия по Заповед №РД-10-627/15.10.2019г.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 30.04.2020г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

ОБЯВА

От 24.04.2020г. в изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда", Община Кирково обявява прием на документи на потребители на услугата.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 14.05.2020г. (четвъртък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти представляващи:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 14.05.2020г. (четвъртък) от 11:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение на първи етаж, с площ 25.90 кв.м., находящо се в сграда-Читалище, с. Добромирци

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 15.05.2020г. (петък) в залата на ОбА-Кирково на 2 етаж за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с решения на ОбС-Кирково:

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Животновъден обект за отглеждане на кози и овце“...

Заповед

На територията на община Кирково да се отворят пазарите като в тях да се предлагат за продажба само зеленчукови разсади, овощни дръвчета, плодове и зеленчуци.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково, област Кърджали съобщава на заинтересуваните лица, на основание на чл.33, ал.1, т.1 и чл.37 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково и в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година...

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 28.04.2020г. (вторник) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 23.04.2020г. (Четвъртък) в заседателната зала на ОбА - Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинският кризисен щаб – Кирково умолява за по сериозно отношение и стриктно спазване на правилата и указанията на Националния оперативен щаб срещу разпространението на заразата COVID-19.

Заповед

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, на основание на чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.131,ал.1 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК, и на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, като заинтересувани лица за поземлен имот с идентификатор 36926.26.26 по КККР на с.Кирково съобщава на...

Заповед

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, на основание на чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб

СЪОБЩЕНИЕ

Информираме жителите на община Кирково, че в Общинска администрация Кирково е постъпило писмо от РЗИ – Кърджали, с което ни уведомяват, че при получените резултати от лабораторните изследвания на водата от водоизточници, разположени по поречието на р. Върбица, се е установило, че няма отклонения от изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Заповед

Във връзка със заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Кирково до 29.03.2020 г.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 19.03.2020г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Заповед №РД-10-145/11.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. и Заповед № РД-01-118/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България...

СЪОБЩЕНИЕ

Информираме жителите на Община Кирково, че в Общинска администрация Кирково е постъпило писмо с изх. № КД-03-86 / 06.03.2020г. от Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район” – Пловдив, в което ни предупреждават за получена информация при тях за побеляване на водите на река Голяма и река Върбица, след хвостохранилището на Златоград. Във връзка с възможно замърсяване на водите в река „Върбица”, водата от шахтовите водоснабдителни кладенци, разположени в речното й корито да не се използва за питейни цели.

Договор за предоставяне на финансова помощ

Община Кирково подписа договор за предоставяне на финансова помощ с Министерството на труда и социалната политика и МИГ Кирково-Златоград. Проектът е по Процедурата на МИГ за обучение и заетост, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 25.03.2020г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

ОБЯВА

От 28.02.2020г. в изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в семейна среда“, Община Кирково обявява прием на документи за лица, които се нуждаят от грижи в семейна среда.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 28.02.2020г. /петък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на земеделска и горска техника.

МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД

кани желаещите да представят до 18.05.2020 г. проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава за постъпило Уведомление за инвестиционно намерение за „Изготвяне на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор № 22928.13.37 по КККР на с.Домище...

МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД Обявява втори прием

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД” ОБЯВЯВА ВТОРИ ПРИЕМ и кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.202МИГ –Кирково - Златоград Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 06.02.2020г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

ОБЯВА

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване на 05.02.2020г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти: