Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 09.03.2018г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

СЪОБЩЕНИЕ

До Гюлчерай Алиосман Юсуф гр.Момчилград общ.Момчилград Техническа служба при Кметство с.Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали във връзка с §4, ал.6 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. Ви уведомява, че със Заповед №РД-10-48/29.01.2018г. на Кмета на община Кирково е одобрено поправката на имот засягащ УПИ-V, кв.27 по ПУП на с.Островец...

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 23.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на собствениците на земеделска и горска техника по населени места през месец март 2018 г. както следва:

ОБЯВА

Във връзка с увеличаване броя на потребителите по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Кирково“ Община Кирково обявява: Прием на заявление-декларация от кандидат-потребители за ползване на социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд в община Кирково“

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 22.02.2018г. (четвъртък) от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО, ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА КИРКОВО ШИНАСИ СЮЛЕЙМАН, ПО СЛУЧАЙ 104 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЩИНА КИРКОВО О Б Я В Я В А О Б Щ И Н С К И К О Н К У Р С за компютърна презентация и/или видеоклип на тема: „Културно - историческото наследство на община Кирково”

КОНКУРС

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО, ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ШИНАСИ СЮЛЕЙМАН, ПО СЛУЧАЙ 104 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЩИНА КИРКОВО О Б Я В Я В А ОБЩИНСКИ КОНКУРС НА ТЕМА: „Моят роден край - минало и настояще в история и снимки”

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със Заповед №РД-10-57/02.02.2018г. е допуснато изработване комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ и на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, и чл.61,ал.3 от АПК, съобщава на наследниците на Атче Ахмедова Рашидова, като заинтересувано лица по смисъла на чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ за ПИ с №80238 по КВС на землището на с.Чорбаджийско, жители на с.Чорбаджийско,общ.Кирково, обл.Кърджали, сега с неизвестен адрес...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково съобщава на Иван Илиев и Дицка Чуклева...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково съобщава на Али Юсеин, Съдъка Хасан и Юсуф Шнайдер...

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КИРКОВО ОБЯВЯВА ИНИЦИАТИВА „УКРАСИ ДЪРВО ЗА ПЪРВИ МАРТ“ С РЪЧНО ИЗРАБОТЕНИ 104 МАРТЕНИЦИ „ПИЖО И ПЕНДА“

МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ - КИРКОВО

ДЕЦАТА СА НАШИ ! ДА ИМ ДАДЕМ ШАНС ЗА ПО-СИГУРНО И ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ! В изпълнение на плана за работата през 2017 годината, на 25.01.2018 година МКБППМН Кирково, проведе разширено заседание на пленарния си състав с участие на своите партньори в работата си по преодоляване проблемите на децата - експерти от отдел образование в ОбА, отдел „Закрила на детето” при ДСП, инспектор от ДПС към МВР, юристи, педагози и други.

ОБЯВА

Започва прием на документи за потребители и домашни помощници в изпълнение на ПМС №332/22.12.2017 и подписано споразумение с рег. № ФС01-0378/22.12.2017г. между община Кирково и АСП за предоставяне на социална услуга в домашна среда в община Кирково.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 26.01.2018г. /петък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 02.02.2018г. (Петък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с решения на ОбС-Кирково:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 29.01.2018г. (Понеделник) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2018

Кметът на Община Кирково г-н Шинаси Сюлейман на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и разпоредбите от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кирково КАНИ обществеността на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2018 год.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.З от ЗУТ, Общинска администрация с.Кирково съобщава на Емилия Александрова Николова - наследник на Александър Николов Филипов, каго заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ за имот с идентификатор 22928.14.367 по КК на с.Домище...

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

Кметът на община Кирково г-н Шинаси Сюлейман подари театрална постановка за децата от всички детски градини в общината и ги изненада с нови играчки

По традиция в навечерието на коледните и новогодишните празници Кметът на община Кирково Шинаси Сюлейман подари за децата от детските градини театралните постановки „Джуджета, весели момчета“ и „Горската пътечка“ на драматичен куклен театър „Димитър Димов“. Коледните постановки бяха изключително забавни и децата активно взеха участие в тях, като бяха първи помощници на добрите герои.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 10.01.2018г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

ПОКАНА

Кметът на община Кирково кани всички жители и гости на общината на новогодишна наздравица. Да посрещнем заедно настъпването на Новата 2018-та година във вълшебна атмосфера с традиционното Дунавско хоро. Музика, фойерверки, празнични хора, танци и вино ще има на площада в център Кирково на 31 декември от 23.30 часа.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 19.12.2017г. /вторник/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.З от ЗУТ, Общинска администрация с.Кирково съобщава на Дицка Борисова Чуклева - наследник на Борис Пешев Илиев, като заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 22928.16.48 по КК на с.Домище, общ.Кирково, че е изработен проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) с приложени ВиК и ел.схеми към него за имот с идентификатор 22928.16.92 по КК на с.Домище.

СЪОБЩЕНИЕ

Информираме жителите на Община Кирково, че в Общинска администрация Кирково е постъпило писмо с изх. № КД-03-89/28.11.2017г. от Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район” – Пловдив, в което ни предупреждават за леко побеляване на река Голяма до хвостохранилище „Ерма река”.

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на Али Ахмед Халил от с. Бенковски: Отдел "Териториално развитие и инфраструктура" при Общинска администрация Кирково, област Кърджали, на основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с §4, ал.8 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. Ви уведомява, че със Заповед №РД-10-822/23.11.2017г. на Кмета на Община Кирково е одобрена поправката на имот засягащ УПИ II от кв.З по кадастралния план на с.Бенковски, кв.Младост /Ягнево/...

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Кирково обявява процедура за набиране и подбор на персонал по Проект № BG05M9OP001-2.004-0007 “Интегрирани социални услуги за деца от 0 до 7 г. и техните родители в община Кирково”, Административен договор № BG05M9OP001-2.004-0007-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за предоставяне на следната услуга по проекта: Свободна позиция за длъжността: ШОФЬОР НА МИКРОБУС

ОБЯВА

НА 05 ДЕКЕМВРИ 2017 г. ОТ 17.00 ЧАСА ОФИЦИАЛНО ЩЕ БЪДАТ ЗАПАЛЕНИ СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА В ЦЕНТЪР КИРКОВО. ЩЕ БЪДЕ ОРГАНИЗИРАН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАР ЗА КОЛЕДНА УКРАСА, СУРВАЧКИ, КАРТИЧКИ И ДРУГИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ СУВЕНИРИ.

Ученици при ОУ „Иван Вазов“ с. Чакаларово гостуваха на кмета на общината – г-н Шинаси Сюлейман

Днес ученици при ОУ „Иван Вазов“ с. Чакаларово, община Кирково с ръководител г-жа Бойка Арабаджиева бяха гости на Кмета на общината – г-н Шинаси Сюлейман. Идеята за гостуването е организираната от трети клас дарителска кампания „ИМАМ ДОБРО СЪРЦЕ“

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Кирково О Б Я В Я В А Процедура за набиране и подбор на персонал по Проект № BG05M9OP001-2.004-0007 “Интегрирани социални услуги за деца от 0 до 7 г. и техните родители в община Кирково”, Административен договор № BG05M9OP001-2.004-0007-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за предоставяне на следните услуги по проекта:

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО осигурява обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение от „БОРИ“ЕООД, с.Кирково...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с решения на ОбС-Кирково:

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми учители, Уважаеми културни дейци и будители, Приемете моите поздрави и благопожелания по случай 1-ви ноември -Деня на народните будители.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване на 15.11.2017г. (Сряда) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 30.10.2017г. /понеделник/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с обявяване на Помощен план за местността „Харманлък" в урбанизираната територия на с.Шопци Ви уведомяваме, че н-ци на Юсеин Юмеров Юсеинов, н-ци на Кольо Орлинов Тенекеджиев и Хъкмет Хабиб Халил от с.Шопци са в неизвестни за нас адреси.

ОИЦ-Кърджали с информационен ден в Кирково

На 19.10 /четвъртък/ от 11.00 ч. Областен информационен център (ОИЦ) – Кърджали организира изнесен информационен ден с открита приемна в зоната на площада в Кирково. Ще бъде представена информация за отворени и предстоящи схеми за кандидатстване с проекти по Оперативните програми.

О Б Я В А

а провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина в 101 алпийски полк в гарнизон Смолян.

Честит празник

СКЪПИ УЧИТЕЛИ, Днес е вашият професионален празник ! Позволете ми да изразя моето уважение и респект към труда и усилията Ви за духовното израстване на децата ни!

ПРОГРАМА

за съвместен открит ден на Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис – Кърджали), Селскостопанска академия (Опитна станция по поливно земеделие /ОСПЗ/ - Пазарджик и Опитна станция по земеделие /ОСЗ/ - Кърджали)

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО осигурява обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение от Александър Красимиров Иванов и Неше Фаик Балджъ...

Проект за изменение

НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА КИРКОВО

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 28.09.2017г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината

Откриване на новата учебна година

Кмета на община Кирково беше гост на официалното откриване на новата учебна година в ОУ "Христо Смирненски" в с. Фотиново. В най-вълнуващия за българското училище ден, той поздрави всички учители, ученици и родители.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково съобщава на заинтересуваните лица, че е допуснато изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот извън границата на урбанизираната територия с №011190 с начин на трайно ползване /НТП/ нива в местността „Евин башъ” по КВС на землището на с.Крилатица, общ.Кирково

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Честит празник скъпи ученици, учители и родители! 15-септемвмври е празник, който посвещаваме на духа и знанието. Той е символ на духовност, на любознателност и преоткриване на света.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Нека посрещнем 15-ти септември като скъп празник, изпълнен с много нови очаквания и вяра в бъдещето. И през тази учебна година Вашите дни ще бъдат изпълнени с много веселие, радост и щастливи мигове в детската градина.