ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 26.05.2022г. /четвъртък/ от 14:00 часа в Конферентната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

бщинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ,че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-275/18.05.2022г. е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП- План за застрояване...

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на земеделска и горска техника по населени места, през месец ЮНИ 2022 г. както следва:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 31.05.2022г. (вторник) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот представляващ:

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с техническа профилактика на сървъра отдел „МДТ" Кирково няма да работи с клиенти след 13.00 часа на 17.05.2022г./ вторник/

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с. Кирково, съобщава на Зюлфие Юсеин и Зехние Мехмедали - наследници на Юсуф Юсеин, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с пл. сн.№114 по плана на с. Крилатица.

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на търговско-складова база в ПИ с идентификатор № 001005 в местност „Карстово бърце“.

ПРОТОКОЛ

За определяне на необходимата площ-пасища,мери и ливади от Общински фонд за всеки кандидат,подал заявление и разпределение на имотите за всяко землище на територията на община Кирково по реда на чл.37и,ал.6 и ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанска 2022/2023г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Кирково уведомява всички граждани и фирми-данъчно задължени по Закона за местните данъци и такси, че касата за плащане на данъци и такси ще работи в дните 22 и 25 април 2022г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника...

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 32-00-50 / 14.04.2022 г. e постъпило Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговско-складова база...

ПОКАНА

 на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 14.04.2022г. /четвъртък/ от 14:00 часа в Конферентната зала на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 15.04.2022г. (Петък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 14.04.2022г. (четвъртък) от 11:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 14.04.2022г. (четвъртък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под  наем на общински недвижими  имоти:

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО ЗА 2022 Г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КИРКОВО, На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на  Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кирково.

ПОКАНА

 на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 24.03.2022г. /четвъртък/ от 14:00 часа в Конферентната зала на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на земеделска и горска техника

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 01.04.2022г. (Петък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на: Зюлфие Юсеин и Зехние Мехмедали- наследници на Юсуф Юсеин Юсеин, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с пл. сн. №114 по плана на с.Крилатица.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с.Кирково съобщава на Петьо Арнаудов - насл. на Васил Арнаудов, като заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 22928.14.83 по КККР на с. Домище

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на крайпътен търговски обект – бензиностанция..

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ, че със Заповед на Кмета на община Кирково №10-101/22.02.2022г. е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.З от АПК ОбА-Кирково съобщава на Исмаил Халил, Неша Радулова, Мехмед Ибрям, Ана Ефремова, Мелина НМутафова, Нефизе Халил, Алина Давидова и Айдън Халил.

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

по процедура BG06RDNP001-19.588 МИГ –Кирково - Златоград Мярка 6.4„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково - Златоград” ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 24.02.2022г. /четвъртък/ от 14:00 часа в Конферентната зала на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

Техническа служба при Кметство с.Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.13а, ал.6, точка 2 от ППЗСПЗЗ Ви съобщава, че с Протокол от 20.01.2022год. на комисия назначена със Заповед №РД-10- 32/17.01.2022год. на Кмета на община Кирково е приет помощен план за местност „Мире алтъ" в урбанизираната територия на с.Пенковци.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.61, ал.1 от АПК Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на: Миглена Незирова и Лъчезар Незиров – наследници на Хари Незиров, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с пл. сн.№175 по плана на с. Джерово

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 02.03.2022г. (Сряда) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково, област Кърджали  съобщава на заинтересуваните лица, на основание на чл.33, ал.1, т.1 и чл.37 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково и в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане...

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл. 136,ал. 1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ,че с: -Решение на ОбС-Кирково №284 от протокол №23 от проведено заседание на 14.01.2022г. се разрешава да се изработи подробен устройствен план...

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

по процедура BG06RDNP001-19.571МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ финансирана от ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „ТРиИ" при Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ , във връзка с чл.131 ,ал.2, т. 1 и т.4 от ЗУТ, и чл.61 ,ал.З от АПК съобщава на заинтересувани лица по преписката...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ.че със заповеди на Кмета на община Кирково:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на Петьо Арнаудов – наследник на Васил Арнаудов, като заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 22928.14.83 по КККР на с. Домище

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска Кирково на основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.43, ал.1, т.1, чл.45, ал.1, чл.59, т.1  и чл.62 от НРПУРОИ в община Кирково, в изпълнение Решение №275от Протокол №22/13.12.2021г. на ОбС – Кирково и Заповед  №РД-10-25/13.01.2022г. на Кмета на Община Кирково. ОБЯВЯВА За Публичен търг с тайно наддаване на 02.02.2022г. (сряда) от 10.00 часа

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на  община Кирково, област Кърджали съобщава на всички заинтересувани лица и общественост, че ще се отдава под наем терени за монтиране на кафе машини и вендиг автомати на територията на община Кирково...

ПОКАНА

 на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 14.01.2022г. /петък/ от 14:00 часа в Конферентната зала на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Публичен търг с тайно наддаване

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.43, ал.1, т.1, чл.45, ал.1, чл.59, т.1  и чл.62 от НРПУРОИ в община Кирково, в изпълнение Решение №276 от Протокол №22/13.12.2021г. на ОбС – Кирково и Заповеди с №РД-10-16/10.01.2022г. и №РД-10-17/10.01.2022г. на Кмета на Община Кирково.

Съобщение за публично обявяване

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) Обект: с. Тихомир, община Кирково, област Кърджали

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на: Миглена Незирова, Лъчезар Незиров и Васко Херков.

ИНФОРМАЦИЯ

Във връзка със сключено допълнително споразумение с Агенция за социално подпомага-не, Община Кирково ще продължи да изпълнява социалната услуга „топъл обяд” до 30.06.2022 г.. Услугата се предоставя на 1900 потребители от общината в изпълнение на Дого-вор №BG05FMOP001-5.001-0045-С04 по проект „Приготвяне и доставка на топъл обяд на уязвими групи лица на територията на община Кирково“...

ПРОЕКТ

НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КИРКОВО ПРЕЗ 2022г.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 13.12.2021г. /понеделник/ от 14:00 часа в Конферентната зала на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 20.12.2021г. (Понеделник) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва: