Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 11.12.2020г. (Петък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 26.11.2020г. /четвъртък/ от 14:00 часа в Конферентната зала на общината.

Публичен търг с тайно наддаване

Община кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 01.12.2020г. (вторник) в залата на ОбА-Кирково на 2 етаж за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост: Урегулиран поземлен имот І (първи) от кв. 23 (двадесет и три), с площ 700,00 (седемстотин) кв.м...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с Решения на ОбС-Кирково:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация община Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 26.11.2020г. (четвъртък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционен комплекс и басейн до 100 куб.м...

МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД

обявява втори прием и кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково – Златоград - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.66 от АПК и във връзка с чл.66 от ЗМДТ, Община Кирково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 г.

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 22.10.2020г. /четвъртък/ от 14:00 часа в Конферентната зала на общината.

ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА ТУРНИР ПО ШАХМАТ на 17.10.2020 г. (събота) място на провеждане: ресторант „Елит“ с. Кирково начало на състезанието:09.00 часа

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 32-00-134 / 16.09.2020 г. e постъпило Уведомление за инвестиционно предложение за „Разширение на гробищен парк с идентификатор 80090.21.14 по КККР на село Чакаларово

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с Решения на ОбС-Кирково:

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 32-00-137 / 28.09.2020 г. e постъпило Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на двуетажна сграда...

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 32-00-135 / 18.09.2020 г. e постъпило Уведомление за инвестиционно предложение...

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30 дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Кирково приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Кирково...

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с.Кирково съобщава на Даниела Синабова – наследник на Анелин Календжиев...

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.3 от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на Съдъка Хасан Мехмед , Хасан Хасан Аптула, Сали Хасан Аптула и Идрис Сали сега в неизвестни адреси в чужбина, че със Заповед №РД-10-406/25.08.2020год. на Кмета на Община Кирково са определени застроените части на имот в м.“Каваклък“ с.Бенковски, общ.Кирково собственост на наследниците на Хасан Юсеин Аптула.

МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД

обявява втори прием по процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, МЯРКА 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ и кани желаещите да представят до 31.10.2020 г проектни предложения.

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 32-00-124 / 24.08.2020 г. e постъпило Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционен комплекс и басейн до 100 м3” с възложител Веселин Манков.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 10.09.2020г. (четвъртък) от 11:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 28.08.2020г. /петък/ от 14:00 часа в Конферентната зала на общината.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 10.09.2020г. (четвъртък) от 10:00 часа за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот IV (четвърти) от кв. 15 (петнадесет), отреден за обществено обслужване, с площ 839,00 (осемстотин тридесет и девет) кв.м., по ПУП на с. Шопци

ПОКАНА

За публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Кирково за 2019 година.

Публичен търг с тайно наддаване

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.61 от НРПУРОИ в община Кирково и в изпълнение на Решение №91 от Протокол №9/20.07.2020г., на ОбС-Кирково и Заповед №РД-10-358/10.08.2020г. на Кмета на община Кирково във връзка с откриване на процедура за публичен търг за отдаване на под наем на общински недвижим имот.

Публичен търг с тайно наддаване

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.61 от НРПУРОИ в община Кирково и в изпълнение на Решение №91 от Протокол №9/20.07.2020г., на ОбС-Кирково и Заповед №РД-10-359/10.08.2020г. на Кмета на община Кирково във връзка с откриване на процедура за публичен търг за отдаване на под наем на общински недвижим имот.

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл.15, ал.1 от Закона за Общинския дълг, Община Кирково обявява провеждане на обществено обсъждане на намерението да реализира инвестиционен проект чрез поемане на дългосрочен дълг от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД. Проектът „Интегриран проект за осигуряване на устойчива и екологична среда в община Кирково“ е свързан с реализацията на няколко ключови обекта на територията на община Кирково

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 25.08.2020г. (вторник) в залата на ОбА-Кирково на 2 етаж за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост:

ЗАПОВЕД

относно откриване на процедура по сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите за ползване на земеделски земи в землища на Община Кирково. област Кърджали за стопанската 2020/2021 г.

ОБЯВА

Общинска служба земеделие с. Кирково на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2020/2021 година в землището на с. Горски извор, че са изготвени предварителни регистри на имотите па чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ.

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда Община Кирково съобщава за свое инвестиционно намерение за „Възстановяване праговете на река Върбица, село Бенковски, община Кирково, област Кърджали”.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед на Кмета на община Кирково..

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с.Кирково съобщава на Бойчо Калинов и Даниела Синабова като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 22928.14.56 по КККР на с.Домище, общ.Кирково, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план.

ОБЯВА

Списък на лицата, които ще бъдат обучени по Проект № BG05M90P001-1.049 -0001- С01, "Осигуряване на достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на територията на община Кирково".

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 20.07.2020г./понеделник/ от 14:00 часа в Конферентната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:

ОБЯВА

Във връзка с реализацията на Проект № BG05M90P001-1.049-0001-С01, "Осигуряване на достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на територията на община Кирково" Община Кирково стартира изпълнението на:

МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД

кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково – Златоград - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на земеделска и горска техника по населени места, през месец ЮЛИ 2020 г.

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на производствена сграда – овчарник в ПИ с идентификатор № 76159.15.42 в землището на село Фотиново...

ЗАПОВЕД

В Общинска администрация – Кирково е открито производство на основание чл.65 от ЗОС за принудително изземване на имот - частна общинска собственост, представляващ „Апартамент №7 в жилищен блок №4, ет.2”, находящ се в УПИ І, кв.51 по ПУП на с. Бенковски, общ.Кирково.

ОБЯВА

Във връзка с реализацията на Проект № BG05M90P001-1.049 -0001-CO1, "Осигуряване на достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица,в т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на територията на община Кирково" Община Кирково стартира прием на заявления за участие в следните дейности.

Информация за стартиране изпълнението на проект

Проект BG05M90P001-1.049 "Осигуряване на достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на територията на община Кирково".

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 25.06.2020г. (Четвъртък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2,т.4 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК, и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, като заинтересувани лица за поземлен имот с идентификатор 36926.26.26 по КККР на с.Кирково съобщава на Юлия Якимова-наследничка на Иван Цветков.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 11.06.2020г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

На първи юни отварят врати детските градини в община Кирково

Считано от 1 юни детските градини на територията на община Кирково отварят врати за посещение от деца. По разпореждане на кмета на общината господин Шинаси Сюлейман на директорите на детските градини е възложено да осъществят предварително необходимите строги санитарно – хигиенни дейности, както и да създадат и въведат организация за работа...