Заповед

На територията на община Кирково да се отворят пазарите като в тях да се предлагат за продажба само зеленчукови разсади, овощни дръвчета, плодове и зеленчуци.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково, област Кърджали съобщава на заинтересуваните лица, на основание на чл.33, ал.1, т.1 и чл.37 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково и в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година...

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 28.04.2020г. (вторник) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 23.04.2020г. (Четвъртък) в заседателната зала на ОбА - Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинският кризисен щаб – Кирково умолява за по сериозно отношение и стриктно спазване на правилата и указанията на Националния оперативен щаб срещу разпространението на заразата COVID-19.

Заповед

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, на основание на чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.131,ал.1 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК, и на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, като заинтересувани лица за поземлен имот с идентификатор 36926.26.26 по КККР на с.Кирково съобщава на...

Заповед

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, на основание на чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб

СЪОБЩЕНИЕ

Информираме жителите на община Кирково, че в Общинска администрация Кирково е постъпило писмо от РЗИ – Кърджали, с което ни уведомяват, че при получените резултати от лабораторните изследвания на водата от водоизточници, разположени по поречието на р. Върбица, се е установило, че няма отклонения от изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Заповед

Във връзка със заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Кирково до 29.03.2020 г.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 19.03.2020г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Заповед №РД-10-145/11.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. и Заповед № РД-01-118/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България...

СЪОБЩЕНИЕ

Информираме жителите на Община Кирково, че в Общинска администрация Кирково е постъпило писмо с изх. № КД-03-86 / 06.03.2020г. от Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район” – Пловдив, в което ни предупреждават за получена информация при тях за побеляване на водите на река Голяма и река Върбица, след хвостохранилището на Златоград. Във връзка с възможно замърсяване на водите в река „Върбица”, водата от шахтовите водоснабдителни кладенци, разположени в речното й корито да не се използва за питейни цели.

Договор за предоставяне на финансова помощ

Община Кирково подписа договор за предоставяне на финансова помощ с Министерството на труда и социалната политика и МИГ Кирково-Златоград. Проектът е по Процедурата на МИГ за обучение и заетост, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 25.03.2020г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

ОБЯВА

От 28.02.2020г. в изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в семейна среда“, Община Кирково обявява прием на документи за лица, които се нуждаят от грижи в семейна среда.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 28.02.2020г. /петък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на земеделска и горска техника.

МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД

кани желаещите да представят до 18.05.2020 г. проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава за постъпило Уведомление за инвестиционно намерение за „Изготвяне на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор № 22928.13.37 по КККР на с.Домище...

МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД Обявява втори прием

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД” ОБЯВЯВА ВТОРИ ПРИЕМ и кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.202МИГ –Кирково - Златоград Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 06.02.2020г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

ОБЯВА

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване на 05.02.2020г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти:

ПОКАНА

В съответствие с изискванията на чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси на 22 януари от 14,00 ч. в залата на Община Кирково ще се проведе публичното обсъждане на параметрите по Проектобюджет 2020 година на община Кирково.

ОБЯВА

От 13.01.2020 год. започва прием на заявления за ползване на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по Проект BG05M9OP001-2.041-0002 – С01 ”Изграждане на интегриран модел за предоставяне на устойчиви услуги, включително здравни и социални услуги на територията на община Кирково”

ОБЯВА

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ По Проект BG05M9OP001-2.041-0002 "Изграждане на интегриран модел за предоставяне на устойчиви услуги, включително здравни и социални услуги на територията на община Кирково"

СЪОБЩЕНИЕ

Стартира предоставянето на мобилни интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда по Проект BG05M9OP001-2.041-0002 – С01”Изграждане на интегриран модел за предоставяне на устойчиви услуги, включително здравни и социални услуги на територията на община Кирково”

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 24.01.2020г. (Петък) в заседателната зала на ОбА - Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

ЗАПОВЕД

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25, ал.2 от ЗОС, съгласно влязъл в сила ПУП одобрен със Заповед №203/28.03.1983г. на Председателя на ИК на ОНС-гр.Кърджали и обявление за откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти-частна собственост...

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 16.12.2019г. /понеделник/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Проект на програма

ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КИРКОВО ПРЕЗ 2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ,че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-747/18.11.2019г. е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПУР...

ОБЯВА

Със заповед № ОХ-953/21.10.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 117 вакантни длъжности за приемане на военна служба във военните формирования 22980 и 52480-София,28860-ГорнаМалина,48940-Бургас,52210-Банкя и 42610-Козарско към Съвместно командване на силите.

Проект на план - сметка за дейностите по управление на отпадъците в община Кирково за 2020 година

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по проекта на План-сметка за приходите и разходите за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на Таксата битови отпадъци в община Кирково през 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на: 1. Митко Митев,гр.Момчилград; 2. Aсен Митев, гр.Момчилград; 3. Катя Топчиева, гр.Пловдив.

Обобщена справка ОУП

В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми Община Кирково осигурява обществен достъп до приетата от РИОСВ –Хасково обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от наредбата за съответствие на ОУПО Кирково...

Обявление

Относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на част от недвижим имот – частна собственост

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 21.11.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 29.11.2019г. (Петък) в заседателната зала на ОбА - Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

Проект на правилник

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Кирково.

Съобщение за лица извършващи дейност в категоризирано място за настаняване

Уважаеми хотелиери, уведомяваме Ви, че на 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата). Съгласно §2 от Заключителните разпоредби на Наредбата, всички лица, които упражняват дейност в категоризираните места за настаняване...

Съобщение

Общинска администрация на община Кирково на основание с чл.149,ал.6 от ЗУТ съобщава на обществеността, че е издадено Разрешение за строеж №38/29.10.2019г. от Главния архитект на община Кирково за обект „КРАЙПЪТЕН КОМПЛЕКС – БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, АВТОМИВКА И ИЗГРЕБНА ЯМА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СВИКВАНЕ НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КИРКОВО МАНДАТ 2019 -2023г.

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 32-00-53 / 24.10.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Сейхан Али Хасан от с.Фотиново, община Кирково за “Изграждане на производствена сграда – овчарник“

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 94-00-5932 / 22.10.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Динко Михайлов Николов от с.Горно Кирково, община Кирково за “Изграждане на жилищна сграда – къща за гости“

СЪОБЩЕНИЕ

До всички представители на партии и коалиции в община Кирково

ОБЯВА

Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ)

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково приема заявки за осигуряване на транспорт за избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването на следните телефонни номера:

Проекта на програма

С настоящото предложение се предоставя възможност на всички заинтересовани лица да дадат своите предложения, мнения и препоръки по Проекта на програмата за енергийна ефективност за периода 2019-2023

Проекта на програма

С настоящото предложение се предоставя възможност на всички заинтересовани лица да дадат своите предложения, мнения и препоръки по Проекта на програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019-2021г.