Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 29.11.2019г. (Петък) в заседателната зала на ОбА - Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

Проект на правилник

за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Кирково.

Съобщение за лица извършващи дейност в категоризирано място за настаняване

Уважаеми хотелиери, уведомяваме Ви, че на 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата). Съгласно §2 от Заключителните разпоредби на Наредбата, всички лица, които упражняват дейност в категоризираните места за настаняване...

Съобщение

Общинска администрация на община Кирково на основание с чл.149,ал.6 от ЗУТ съобщава на обществеността, че е издадено Разрешение за строеж №38/29.10.2019г. от Главния архитект на община Кирково за обект „КРАЙПЪТЕН КОМПЛЕКС – БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, АВТОМИВКА И ИЗГРЕБНА ЯМА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СВИКВАНЕ НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КИРКОВО МАНДАТ 2019 -2023г.

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 32-00-53 / 24.10.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Сейхан Али Хасан от с.Фотиново, община Кирково за “Изграждане на производствена сграда – овчарник“

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 94-00-5932 / 22.10.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Динко Михайлов Николов от с.Горно Кирково, община Кирково за “Изграждане на жилищна сграда – къща за гости“

СЪОБЩЕНИЕ

До всички представители на партии и коалиции в община Кирково

ОБЯВА

Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ)

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково приема заявки за осигуряване на транспорт за избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването на следните телефонни номера:

Проекта на програма

С настоящото предложение се предоставя възможност на всички заинтересовани лица да дадат своите предложения, мнения и препоръки по Проекта на програмата за енергийна ефективност за периода 2019-2023

Проекта на програма

С настоящото предложение се предоставя възможност на всички заинтересовани лица да дадат своите предложения, мнения и препоръки по Проекта на програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019-2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 15.10.2019г. (вторник) от 11:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 15.10.2019г. (вторник) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот – Общински недвижим имот, представляващо помещение в масивна сграда на два етажа за битови потребности, в с.Фотиново, община Кирково, с обща полезна площ от 24.25 кв.м.

Обявление

Относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на част от недвижим имот – частна собственост

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 25.09.2019г. /сряда/ от 14:00 часа в залата на читалище „Н. Й. Вапцаров“ с. Кирково

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява Публичен търг с тайно наддаване на 18.09. 2019г. (Сряда) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

ОБЯВА

!!! ЗА НАЙ – СМЕЛИТЕ !!! На 14 - ти септември в деня на ІV – ти ФЕСТИВАЛ НА ЧУШКАТА – КИРКОВО 2019 г. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА „НАЙ - МНОГО ИЗЯДЕНИ ЛЮТИВИ ЧУШКИ”

ОБЯВА

На 14 - ти септември в деня на провеждане на ІV - ти ФЕСТИВАЛ НА ЧУШКАТА – КИРКОВО 2019 г. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА "ЦАРИЦА НА ЛЮТЕНИЦАТА"

График

за предоставяне на услугата "Мобилно бюро по труда" на ДБТ "Кирково" за периода 01.08.2019 - 31.12.2019г.

ОБЯВА

ЗА ВКЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 28.08.2019г. /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.131,ал.1 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК, и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, като заинтересувани лица по смисъла на чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ съобщава на Кяшиф Хасан Хасан, жител на с.Бенковски...

ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне на състава на Общинска избирателна комисия Кирково

Съобщение

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-473/02.08.2019г. е допуснато изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

Проект на правилник

за организацията и дейността на Общинско социално предприятие за „Озеленяване, благоустройство и социални дейности – предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник“

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение до Милена Миткова Арабаджева относно приет Помощен план в с. Завоя.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.131,ал.1 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК, и на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, като заинтересувани лица по преписката съобщава на Кяшиф Хасан Хасан заинтересувани лица по смисъла на чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ,жител на с.Бенковски...

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 16.08.2019г. (петък) от 11:00 часа в залата на ОбА-Кирково, етаж 2 за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост.

СЪОБЩЕНИЕ

На 25 юли 2019г. - четвъртък, ще се извърши пръскане срещу комари на територията на село Бенковски, село Фотиново, село Кирково и село Чорбаджийско, във времето от 21:00 часа до 00:30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.131,ал.1 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК, и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, като заинтересувани лица по преписката съобщава на заинтересувани лица по смисъла на чл.131,ал.2,т.1 от ЗУТ:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 02.08.2019г. (петък) от 11:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот: Терен за разполагане на временен обект, находящ се, в УПИ III, кв.13 по ПУП на с. Подкова...

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 02.08.2019г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти:

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 23.07.2019г. /Вторник/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

ПОКАНА

За публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Кирково за 2018 година

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с Решения на ОбС-Кирково:

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 94-00-3364 / 28.06.2019 г. от Севдалин Сергеев Джанев, гр.София е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение за „Изграждане на къща за гости с басейн и ресторант в УПИ I , кв.13 по плана на село Шумнатица, община Кирково, област Кърджали.

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 26-00-671 / 01.07.2019 г. от инж. Живка Ковачева – изпълнителен директор на „Горубсо-Кърджали“ АД, гр.Кърджали е постъпило Уведомление за промяна в инвестиционно намерение за „Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Момчилград“...

СЪОБЩЕНИЕ

В секция "Програми" е публикувана Годишната програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 г.

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 94-00-2587 / 23.05.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Юсеин Хасан Хасан от с.Бенковски...

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 26-00-580 / 27.05.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от „БТК“ ЕАД...

СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „ТРиИ” при Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, и във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2,т.1 от ЗУТ, като заинтересувани лица по преписката Ви съобщава, че със заповед №РД-10-378/18.06.2019г. на Кмета на община Кирково е одобрен проект за подробен устройствен план-план за застрояване с ВиК и Ел.схеми и КТП към него за поземлен имот с идентификатор 54393.40.487 по КК на с.Островец

Прием по иновативната мярка на МИГ

“Местна инициативна група Кирково - Златоград”, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.202 МИГ –Кирково - Златоград Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 17.06.2019г. /Понеделник/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Заповеди

на училища и детски градини на територията на община Кирково за определяне на заявител по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково на основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.61 от НРПУРОИ на Община Кирково, в изпълнение на Решение №476 от Протокол №45/24.04.2019г., на ОбС-Кирково и Заповед № РД-10-353/06.06.2019г. на Кмета на община Кирково във връзка с откриване на процедура за публичен търг за отдаване под наем на общински недвижим имот ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 26.06.2019г. (сряда) от 10:00 часа