ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 29.09.2022г. /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 12.10.2022г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти:

ПОКАНА

Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Фотиново, общ. Кирково, насрочени на 23 октомври 2022 г.

ОБЯВА

В изпълнение на Наредба №4 от 1 февруари 2021г за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България и за процедури по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност и Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета...

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

МИГ Кирково-Златоград, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.559 МИГ Кирково - Златоград Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 30.08.2022г. /вторник/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с Решения на ОбС-Кирково: №357 от протокол №29 от 28.07.2022г. на ОбС е допуснато изработване на подробен устройствен план - план за застрояване и парцеларен план за определяне на необходими площи за пояс I на санитарно- охранителна зона (СОЗ) около съществуващ каптаж на каптиран естествен извор (КЕИ) „ЛОМЕТО" находящ се в ПИ с идентификатор 80090.25.1287 по КККР на с.Чакаларово.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с.Кирково, съобщава на: Милена Чернева – наследник на Халим Табаков, като заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 20777.12.8 по КККР на с. Джерово, общ. Кирково; Милена Чолакова...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково във връзка с чл.136,ал. 1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ,ал. I и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на Антония Ватралева – наследник на Костадин Николов, като заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 36926.1.439 по КККР на с. Кирково, общ. Кирково

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване на 18.08.2022г. (четвъртък) от 10.00 часа за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с пл.сн.№47

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 18.08.2022г. (четвъртък) от 14.00 часа за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 16.08.2022г. (вторник) за продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи:

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 32-00-87 / 26.07.2022г. e постъпило Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски обект...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.136, ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че:

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 28.07.2022г. /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 04.08.2022г. (Четвъртък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на Румен Моралиев – наследник на Халим Табаков, като заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 20777.12.8 по КККР на с. Джерово, общ. Кирково.

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

ВТОРИ ПРИЕМ на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.571 МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със сключено допълнително споразумение с Агенция за социално подпомагане, Община Kирково ще продължи да изпълнява социалната услуга „топъл обяд” до 09.09.2022 г. Услугата се предоставя на 1900 потребители от общината в изпълнение на Договор № BG05FMOP001-5.001-0045-C06 по проект „Приготвяне и доставка на топъл обяд на уязвими групи лица на територията на община Кирково“

СЪОБЩЕНИЕ

До наследниците на: Мехмед Манафов, Исмаил Рашидов, Хаккъ Тапъджъ, Расим Османов

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на: Милена Чернева, Милена Чолакова, Стефан Табаков, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване(ПУП-ПЗ) за имоти с идентификатори 20777.12.9 и 20777.12.12 по КККР на с. Джерово.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 30.06.2022г. /четвъртък/от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл. 136, ал. 1 и на основание чл. 124б,ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131м, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, че с Решения на ОБС-Кирково са допуснати изработване на подробни устройствени планове на следните имоти:

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, чес вх. № 32-00-81 / 22.06.2022г. e постъпило Уведомление за инвестиционно предложение...

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 05.07.2022г. (вторник) от 11:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 05.07.2022г. (вторник) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти представляващи:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали съобщава на всички заинтересувани лица и общественост, че ще се отдава под наем терен за монтиране на електрозарядна станция на територията на община Кирково.

СЪОБЩЕНИЕ

До Исмаил Халил,Неша Радулова,Анка Ефремова, Назифе Халил, Алина Давидова,Мелина Мутафова и Айдън Халил.Техническа служба при Кметство с.Чорбаджийско, общ. Кирково, област Кърджали, на основание чл.61, ал.1 от АПК, Ви уведомява, че със Заповед №РД-10- 273 от 18.05.2022г. на Кмета на община Кирково са одобрени определените застроени части на имот в местността "Къшла йери" в с.Подкова.

СЪОБЩЕНИЕ

До Сафие Халил, Мехмед Байрактаров,Енка Радулова и Лютви Хайруллах. Техническа служба при Кметство с.Чорбаджийско, общ. Кирково, област Кърджали, на основание чл.61, ал.1 от АПК, Ви уведомява, че със Заповед №РД-10- 274 от 18.05.2022г. на Кмета на община Кирково са одобрени определените застроени части на имот в местността "Мире алтъ" в мах.Пенковци.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали съобщава на всички заинтересувани лица и общественост, че ще се отдава под наем терени за монтиране на кафе машини-вендиг автомати и вендиг автомат за лекарства на територията на община Кирково...

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 32-00-73 / 31.05.2022г. e постъпило Уведомление за инвестиционно предложение за „Разширяване на база за отдих и риболов чрез изграждане на три броя сгради за настаняване в ПИ 03825.30.776 , с.Бенковски.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ,че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-300/26.05.2022г. е допуснато да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива

СЪОБЩЕНИЕ

На 26 и 27 май 2022г. – четвъртък и петък, фирма „ДДД ПРОТЕКШЪН” ЕООД, ще извърши пръскане срещу комари на територията на село Кирково, село Чорбаджийско, село Бенковски и село Фотиново във времето от 20:00 часа до 24:00 часа.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 26.05.2022г. /четвъртък/ от 14:00 часа в Конферентната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

бщинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ,че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-275/18.05.2022г. е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП- План за застрояване...

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на земеделска и горска техника по населени места, през месец ЮНИ 2022 г. както следва:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 31.05.2022г. (вторник) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот представляващ:

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с техническа профилактика на сървъра отдел „МДТ" Кирково няма да работи с клиенти след 13.00 часа на 17.05.2022г./ вторник/

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с. Кирково, съобщава на Зюлфие Юсеин и Зехние Мехмедали - наследници на Юсуф Юсеин, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с пл. сн.№114 по плана на с. Крилатица.

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на търговско-складова база в ПИ с идентификатор № 001005 в местност „Карстово бърце“.

ПРОТОКОЛ

За определяне на необходимата площ-пасища,мери и ливади от Общински фонд за всеки кандидат,подал заявление и разпределение на имотите за всяко землище на територията на община Кирково по реда на чл.37и,ал.6 и ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанска 2022/2023г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Кирково уведомява всички граждани и фирми-данъчно задължени по Закона за местните данъци и такси, че касата за плащане на данъци и такси ще работи в дните 22 и 25 април 2022г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника...

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 32-00-50 / 14.04.2022 г. e постъпило Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговско-складова база...

ПОКАНА

 на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 14.04.2022г. /четвъртък/ от 14:00 часа в Конферентната зала на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 15.04.2022г. (Петък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва: