СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл. 1246,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково: -№РД-10-400/23.05.2023г. е допуснато да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива в части...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково на основание с чл.149,ал.6 от ЗУТ съобщава на обществеността, че е издадено Разрешение за строеж № 19/26.05.2023г. от Главния архитект на община Кирково за „Обект за преработка на мляко и търговия с млечни продукти-собствено производство"

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с.Кирково, съобщава на: Хатидже Гюдюлева – насл. на Юсеин Махмудходжев; Славчо Бояджиев – насл. на Кирил Бояджиев; че със Заповед №РД-10-368 от 10.05.2023 г. на Кмета на Община Кирково са одобрени определените застроени части на имот в урбанизираната територия на с .Домище...

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

Прием на проектни предложения по мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

Прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

СЪОБЩЕНИЕ по чл.128, ал.З от ЗУТ

Районна техническа служба с.Бенковски при ОбА-Кирково, на основание чл.61, ал.З от АПК съобщава на наследниците на Раим Османов Сюлейманов, собственици на ПИ с идентификатор 49488.10.673 по КККР на с.Мъглене, че е изработен проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 49480.10.752 и 49480.10.750 по КККР на с.Мъглене, общ.Кирково, обл. Кърджали.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на земеделска и горска техника по населени места, през месец ЮНИ 2023 г. както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2, т.4 от ЗУТ, и на основание чл.128,ал.З от ЗУТ и чл.61, ал.1 от АПК, като заинтересувани лица по преписка за проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 30675.4.21 по КККР на с.Здравчец, общ. Кирково, с цел предвиждане процедура по промяна на предназначението му от земеделска за жилищно строителство, съобщава на наследниците на Ахмед Сюлейманов,

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 22.05.2023г. /понеделник/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 05.06.2023г. (Понеделник) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл. 1246,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково: -№РД-10-369/10.05.2023г. е допуснато да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива в части...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково: -№РД-10-369/10.05.2023г. е допуснато да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива в части...

СЪОБЩЕНИЕ

На 18 май 2023г. - четвъртък, фирма „ДДД-1” ООД ще извърши пръскане срещу комари на територията на село Бенковски, село Фотиново, село Кирково и село Чорбаджийско, във времето от 23:00 часа до 01:30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с.Кирково, съобщава на: Румяна Дочева, Руслан Бояджиев и Цанко Бояджиев, че със Заповед №РД-10-368 от 10.05.2023 г. на Кмета на Община Кирково са одобрени определените застроени части на имот в урбанизираната територия на с. Домище.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с.Кирково, съобщава на: Юлия Якимова, Асен Йорданов и Валентин Йорданов.

Анкета - Как да изглежда новата Стратегия на МИГ Кирково-Златоград?

МИГ Кирково-Златоград подготвя Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на двете общини, за новия програмен период ( до 2027 г.). Максималният планиран ресурс за финансиране по нея е около 10 млн. лв. (с 50% повече от предходния период)...

ПРОТОКОЛ

За определяне на необходимата площ –пасища ,мери и ливади от Общински фонд за всеки кандидат, подал заявление и разпределение на имотите за всяко землище на територията на община Кирково по реда на чл.37и, ал.6 и ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанска 2023/2024г.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 26.05.2023г. (петък) от 11:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 26.05.2023г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 23.05.2023г. (вторник) от 14:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 23.05.2023г. (вторник) от 13:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с...

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата държава и демократичните принципи.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.129,ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че с Решения: - №440 от Протокол №35 от проведено заседание на ОбС-Кирково на 16.03.2023г. е одобрен проект за подробен устройствен план...

ОБЯВА

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 32-00-42 / 05.04.2022 г. e постъпило Уведомление за инвестиционно предложение за „Модернизация чрез закупуване на производствени...

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване на 05.05.2023г. (петък) от 11:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване на 05.05.2023г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на земеделска и горска техника по населени места, през месец МАЙ 2023 г. както следва:

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 10.04.2023г. /понеделник/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково №РД-10-176/31.03.2023г. е допуснато да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II от кв. 16 по ПУП на с.Фотиново-Загоричане...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинск администрация Кирково във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2, т.4 от ЗУТ, и на основание чл.129,ал.2 от ЗУТ и чл.61, ал.1 от АПК, като заинтересувани лица по преписка за одобрен със заповед №РД-10-122/06.03.2023г. на Кмета на община Кирково проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 03825.30.776 по КККР на с.Бенковски, съобщава на Халиме Дургуд и Наджие Исмаил.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково съобщава:1. На наследниците на Мустафа Мустафов /Мустафа Хаджъюсеинов/ заинтересуваните лица ца ПИ с идентификатор 81565.13.298 по КККР на с.Чорбаджийско; 2.Наследниците на Махмуд Махмудов заинтересувани лица за ПИ с идентификатор 81565.13.51 по КККР на с.Чорбаджийско; 3.Наследниците на Юри Балабанов.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на земеделска и горска техника по населени места, през месец АПРИЛ 2023 г. както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

на заповед за одобряване на поправка,попълване и допълвайе на кадастрален план

СЪОБЩЕНИЕ

на заповед за одобряване на поправка,попълване и допълване на кадастрален план

СЪОБЩЕНИЕ

на заповед за одобряване на поправка,попълване и допълване на кадастрален план

СЪОБЩЕНИЕ

на заповед за одобряване на поправка,попълване и допълване на кадастрален план

СЪОБЩЕНИЕ

на заповед за одобряване на поправка,попълване и допълване на кадастрален план

СЪОБЩЕНИЕ

на заповед за одобряване на поправка,попълване и допълване на кадастрален-план

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково във връзка с чл.129,ал.2 от ЗУТ и чл.61, ал.1 от АПК, като заинтересувани лица по смисъла на чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ, съобщава на: 1.Наследниците на Айша Хасанова 2.Наследниците на Ясен Карамфилов /Юмер Чичеклиев/ Че със заповед №РД-10-123/06.03.2023г. на Кмета на община Кирково е одобрен подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване за ПИ с идент.48845.12.574 по КККР на с.Могиляне,общ.Кирково.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 16.03.2023г. от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на Юлия Иванова Якимова- наследник на Добри Методиев Цветков, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 36926.26.26 по КККР на с. Кирково, общ. Кирково

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на земеделска и горска техника по населени места, през месец МАРТ 2023 г. както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със решение на ОбС-Кирково е допуснато изработване на подробен устройствен план.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково, област Кърджали съобщава на заинтересуваните лица, на основание на чл.33, ал.1, т.1 и чл.37 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково и изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 година

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с. Кирково, съобщава на наследниците на Али Османов Сюлейманов, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 30106.11.195 по КККР на с. Завоя, общ. Кирково

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл. 136,ал. 1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-49/02.02.2023г. е допуснато да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива.