СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково:

СЪОБЩЕНИЕ

Касата на отдел „Местни данъци и такси” на адрес с. Кирково ще работи на 30.04.2021 г., 03.05.2021 г. и 04.05.2021 г. желаещите да заплатят данъци и такси с 5% намаление да заповядат.

ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КИРКОВО, Стартира прием на заявления за длъжността „хигиенист“ в социалните услуги делегирани от държавата дейности – Дневен център за деца и младежи с увреждания с.Добромирци по Проект "Патронажна грижа + в община Кирково"

ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КИРКОВО, СТАРТИРА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0032 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА КИРКОВО“

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката...

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на: Емилия Цветанова и Веселин Семерджиев, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 22928.14.548 по КККР на с. Домище, общ. Кирково

Съобщение

Промяна на обявеният краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит за участие и подаване на предложения за участие в публичен търг с тайно наддаване със заповед на кмета от 04.05.2021г. на 05.05.2021г., до 9.30 часа, като предложенията на участниците следва да се подават в „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса“.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на Емил Ангелов и Димитър Байрактаров, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 22928.16.10 по КККР на с. Домище, общ. Кирково

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 26.04.2021г. /понеделник/ от 14:00 часа в Конферентната зала на общината.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 11.05.2021г. (вторник) от 10:00 часа за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 54393.20.160 с площ 9791 (девет хиляди седемстотин деветдесет и един) кв.м., начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя по КККР на село Островец

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с Решения на ОбС-Кирково:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 05.05.2021г. (сряда) от 11:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 05.05.2021г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

Разрешение

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Лозинка", разположена в землището на с. Лозенградци, общ. Кирково, обл. Кърджали.

ОБЯВА

ОБЩИНА КИРКОВО информира за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за преработка на мляко за производство на сирене в УПИ № 261, с.Добромирци, община Кирково, област Кърджали“ с възложител „ДЕЛЬО ВОЙВОДА – МИЛК“ ООД, гр.Златоград.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 20.04.2021г. (Вторник) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на наследниците на Рамадан Хасанов Манков

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 15.04.2021г. (четвъртък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

Община Кирково набира предложения за членове на Съвета на децата

Община Кирково стартира процедура за избиране на членове на Съвета на децата, който е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). Той работи по изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково:

ОБЯВА

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване на 05.04.2021г. (Понеделник) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ

за публично обсъждане на проект на План за интегрирано развитие на Община Кирково (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 25.03.2021г. /четвъртък/от13:00 часав Конферентната зала на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника...

ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО, ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ШИНАСИ СЮЛЕЙМАН, ПО СЛУЧАЙ 107 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЩИНА КИРКОВО ОБЯВЯВА ФОТО КОНКУРС НА ТЕМА „МОЯТ РОДЕН КРАЙ-МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ“

ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО, ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ШИНАСИ СЮЛЕЙМАН, ПО СЛУЧАЙ 107 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЩИНА КИРКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ И/ИЛИ ВИДЕОКЛИП НА ТЕМА: „Разкажи за културното и историческото ни минало“

ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА ТУРНИР ПО ШАХМАТ на 20.03.2021 г. (събота) място на провеждане: ресторант „Елит“ с. Кирково начало на състезанието:10.00 часа

ОНЛАЙН КОНКУРС

ОБЩИНА КИРКОВО ОРГАНИЗИРА ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА НАЙ-ОРИГИНАЛЕН ПОЗДРАВ ПОСВЕТЕН НА 107 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЩИНА КИРКОВО

Съобщение

Уважаеми жители и гости на община Кирково! Тази година на 26 март се навършват 107 години от създаването на община Кирково. Имайки предвид специфичната ситуация в която се намираме – пандемичната обстановка...

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с.Кирково съобщава на: Антоанета Енчева, Християн Райчев и Гергана Енчева.

ОБЯВЛЕНИЕ

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване за 1 брой защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 32-00-41 / 02.03.2021г...

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 22.02.2021г. /понеделник/ от 14:00 часа в Конферентната зала на общината.

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

Анкета във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на Община Кирково за периода 2021-2027 г.

Уважаеми Дами и Господа, В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Кирково за периода 2021-2027 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на Бисер Иванов като заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2021

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КИРКОВО, На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кирково...

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на: 1.Антоанета Енчева – насл. на Димитър Енчев; 2.Християн Райчев – насл. на Димитър Енчев;3.Гергана Енчева – насл. на Димитър Енчев.

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 16.02.2021г. (Вторник) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „ТРиИ” при Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, и във връзка с чл.131,ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ, като заинтересувани лица за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ IX-237, V-235, IV-234, III-232, II-231, XV-229 и XII-227 от кв.56 по плана на с.Бенковски

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 08.01.2021 (Петък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва: