ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 06.02.2020г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

ОБЯВА

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване на 05.02.2020г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти:

ПОКАНА

В съответствие с изискванията на чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси на 22 януари от 14,00 ч. в залата на Община Кирково ще се проведе публичното обсъждане на параметрите по Проектобюджет 2020 година на община Кирково.

ОБЯВА

От 13.01.2020 год. започва прием на заявления за ползване на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по Проект BG05M9OP001-2.041-0002 – С01 ”Изграждане на интегриран модел за предоставяне на устойчиви услуги, включително здравни и социални услуги на територията на община Кирково”

ОБЯВА

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ По Проект BG05M9OP001-2.041-0002 "Изграждане на интегриран модел за предоставяне на устойчиви услуги, включително здравни и социални услуги на територията на община Кирково"

СЪОБЩЕНИЕ

Стартира предоставянето на мобилни интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда по Проект BG05M9OP001-2.041-0002 – С01”Изграждане на интегриран модел за предоставяне на устойчиви услуги, включително здравни и социални услуги на територията на община Кирково”

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 24.01.2020г. (Петък) в заседателната зала на ОбА - Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

ЗАПОВЕД

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25, ал.2 от ЗОС, съгласно влязъл в сила ПУП одобрен със Заповед №203/28.03.1983г. на Председателя на ИК на ОНС-гр.Кърджали и обявление за откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти-частна собственост...

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 16.12.2019г. /понеделник/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Проект на програма

ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КИРКОВО ПРЕЗ 2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ,че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-747/18.11.2019г. е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПУР...

ОБЯВА

Със заповед № ОХ-953/21.10.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 117 вакантни длъжности за приемане на военна служба във военните формирования 22980 и 52480-София,28860-ГорнаМалина,48940-Бургас,52210-Банкя и 42610-Козарско към Съвместно командване на силите.

Проект на план - сметка за дейностите по управление на отпадъците в община Кирково за 2020 година

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по проекта на План-сметка за приходите и разходите за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на Таксата битови отпадъци в община Кирково през 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на: 1. Митко Митев,гр.Момчилград; 2. Aсен Митев, гр.Момчилград; 3. Катя Топчиева, гр.Пловдив.

Обобщена справка ОУП

В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми Община Кирково осигурява обществен достъп до приетата от РИОСВ –Хасково обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от наредбата за съответствие на ОУПО Кирково...

Обявление

Относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на част от недвижим имот – частна собственост

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 21.11.2019г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 29.11.2019г. (Петък) в заседателната зала на ОбА - Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

Проект на правилник

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Кирково.

Съобщение за лица извършващи дейност в категоризирано място за настаняване

Уважаеми хотелиери, уведомяваме Ви, че на 15.10.2019 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба за Националния туристически регистър (Наредбата). Съгласно §2 от Заключителните разпоредби на Наредбата, всички лица, които упражняват дейност в категоризираните места за настаняване...

Съобщение

Общинска администрация на община Кирково на основание с чл.149,ал.6 от ЗУТ съобщава на обществеността, че е издадено Разрешение за строеж №38/29.10.2019г. от Главния архитект на община Кирково за обект „КРАЙПЪТЕН КОМПЛЕКС – БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, АВТОМИВКА И ИЗГРЕБНА ЯМА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СВИКВАНЕ НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КИРКОВО МАНДАТ 2019 -2023г.

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 32-00-53 / 24.10.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Сейхан Али Хасан от с.Фотиново, община Кирково за “Изграждане на производствена сграда – овчарник“

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 94-00-5932 / 22.10.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Динко Михайлов Николов от с.Горно Кирково, община Кирково за “Изграждане на жилищна сграда – къща за гости“

СЪОБЩЕНИЕ

До всички представители на партии и коалиции в община Кирково

ОБЯВА

Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ)

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково приема заявки за осигуряване на транспорт за избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването на следните телефонни номера:

Проекта на програма

С настоящото предложение се предоставя възможност на всички заинтересовани лица да дадат своите предложения, мнения и препоръки по Проекта на програмата за енергийна ефективност за периода 2019-2023

Проекта на програма

С настоящото предложение се предоставя възможност на всички заинтересовани лица да дадат своите предложения, мнения и препоръки по Проекта на програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019-2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 15.10.2019г. (вторник) от 11:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 15.10.2019г. (вторник) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот – Общински недвижим имот, представляващо помещение в масивна сграда на два етажа за битови потребности, в с.Фотиново, община Кирково, с обща полезна площ от 24.25 кв.м.

Обявление

Относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на част от недвижим имот – частна собственост

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 25.09.2019г. /сряда/ от 14:00 часа в залата на читалище „Н. Й. Вапцаров“ с. Кирково

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява Публичен търг с тайно наддаване на 18.09. 2019г. (Сряда) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

ОБЯВА

!!! ЗА НАЙ – СМЕЛИТЕ !!! На 14 - ти септември в деня на ІV – ти ФЕСТИВАЛ НА ЧУШКАТА – КИРКОВО 2019 г. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА „НАЙ - МНОГО ИЗЯДЕНИ ЛЮТИВИ ЧУШКИ”

ОБЯВА

На 14 - ти септември в деня на провеждане на ІV - ти ФЕСТИВАЛ НА ЧУШКАТА – КИРКОВО 2019 г. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА "ЦАРИЦА НА ЛЮТЕНИЦАТА"

График

за предоставяне на услугата "Мобилно бюро по труда" на ДБТ "Кирково" за периода 01.08.2019 - 31.12.2019г.

ОБЯВА

ЗА ВКЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 28.08.2019г. /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.131,ал.1 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК, и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, като заинтересувани лица по смисъла на чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ съобщава на Кяшиф Хасан Хасан, жител на с.Бенковски...

ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне на състава на Общинска избирателна комисия Кирково

Съобщение

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-473/02.08.2019г. е допуснато изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

Проект на правилник

за организацията и дейността на Общинско социално предприятие за „Озеленяване, благоустройство и социални дейности – предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник“

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение до Милена Миткова Арабаджева относно приет Помощен план в с. Завоя.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.131,ал.1 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК, и на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, като заинтересувани лица по преписката съобщава на Кяшиф Хасан Хасан заинтересувани лица по смисъла на чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ,жител на с.Бенковски...

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 16.08.2019г. (петък) от 11:00 часа в залата на ОбА-Кирково, етаж 2 за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост.

СЪОБЩЕНИЕ

На 25 юли 2019г. - четвъртък, ще се извърши пръскане срещу комари на територията на село Бенковски, село Фотиново, село Кирково и село Чорбаджийско, във времето от 21:00 часа до 00:30 часа.