Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява Публичен търг с тайно наддаване на 11.04.2019г. (четвъртък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти:

З А П О В Е Д

С уведомление №94-00-1229/07.03.2019г. на Кмета на община Кирково, връчено в съответствие с чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, на основание чл.26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, Мариана ххххххххх Цекова е уведомена за откриване на административно производство за прекратяване на наемното правоотношение за ползването на общински жилищен имот, находящ се в с.Бенковски

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 23.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника..

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 21.03.2019г. /четвъртък/ от 15:30 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 26-00-394 / 11.03.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от „ВИДАЛ“ ООД, с.Кирково, община Кирково за „Промяна предназначението на хлебопекарна с идентификатор 36926.3.222.1 в цех за разфасовка и пакетаж на санитарна хартия“.

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 26-00-385 / 08.03.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от „ВАСУ“ ЕООД, с.Кирково, община Кирково за „Реконструкция на съществуваща жилищна сграда в Къща за гости“ в поземлен имот с идентификатор 36926.1.117, село Кирково, ул.Кирил Григоров № 6...

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 94-00-1211 / 07.03.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Момчил Тенчев Топчиев от гр.Кърджали, ул. Тутракан 17...

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на масивен мост над река Върбица, включително пътните подходи, при село Еровете, Община Кирково, област Кърджали”

ПРОГРАМА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КИРКОВО ОРГАНИЗИРА ЧЕСТВАНЕТО НА 105 ГОДИНИ ОБЩИНА КИРКОВО

ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА ТУРНИР ПО ШАХМАТ на 23.03.2019 г. (понеделник) начало на състезанието: 12.00 часа; ЗАПИСВАНИЯ: до 22 март на тел. 03679/39-71; 03679/39-55

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаема Госпожо Цекова, В качеството Ви на наемател и страна по Договор №90/26.02.2016г., сключен между Кмета на община Кирково и Вас, с предмет – отдаване под наем на общински жилищен имот, представляващ Апартамент №3 в жилищен блок №4, етаж 1, находящ се в с.Бенковски...

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

Увaжaeми дaми, Днec ce oбpъщaм личнo ĸъм Bac, зaщoтo днec e Baшия пpaзниĸ. Πoзвoлeтe дa Ви пoздpaвя пo cлyчaй 8 –ми мapт – Meждyнapoдния дeн нa жeнaтa.

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 26-00-365 / 27.02.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Ерджан Бекир, управител на „ЛИНК+“ ООД, гр.Момчилград, община Момчилград за изграждане на „Кабелна електронна съобщителна линия“...

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 32-00-18 / 01.03.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Артур Виктор Хачатурян, управител на „ФРАКИ МИЛК“ ЕООД...

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

Скъпи съграждани, Уважаеми жители на община Кирково, Приемете най – искрените ми поздравления по случай Националния празник на България – ТРЕТИ МАРТ!

В Кирково беше отбелязан Деня на самодееца

Днес 01.03.2019 г. в на площада в с. Кирково се проведе концерт, в който над 150 самодейци от община Кирково, подариха на публиката един от най-българските празници – Деня на самодееца. Творците от община Кирково поднесоха на зрителите истински празник, изпълнен с песни, музика и танци, и заслужено получиха бурните аплодисменти на зрителите.

ПИЖО И ПЕНДА ПОСРЕЩАТ КИРКОВЧАНИ

За втора поредна година по повод посрещането на Баба Марта и 105 години от създаването на община Кирково, общинска администрация – Кирково окичи дърво със сто и пет саморъчно направени мартеници, изработени от деца и ученици от всички учебни заведения на територията на общината. Всеки гражданин или гост на общината може да закичи своята мартеничка на дървото.

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, за своето инвестиционно намерение за „Изграждане на масивен мост над река Върбица, включително пътните подходи, при село Еровете, община Кирково, област Кърджали“.

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 94-00-876 / 13.02.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Пламен Иванов Анев, село Кирково...

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 94-00-404 / 24.01.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Нури Мустафа Рашид, село Чорбаджийско...

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 23.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на земеделска и горска техника по населени места през месец МАРТ 2019 г.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 07.03.2019г. (четвъртък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 25.02.2019г. /понеделник/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината

Заповед

Заповед за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии — държавна собственост на територията на община Кирково.

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КИРКОВО ОБЯВЯВА ИНИЦИАТИВА „УКРАСИ ДЪРВО ЗА ПЪРВИ МАРТ“ С РЪЧНО ИЗРАБОТЕНИ 105 МАРТЕНИЦИ „ПИЖО И ПЕНДА“

ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - КИРКОВО, ОТДЕЛ „ОКЗСДСТ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА „Най-дългата, най-голямата и най-оригиналната мартеница“

СЪОБЩЕНИЕ

До Юсуф Ахмед Хасан с.Подкова, общ.Кирково Техническа служба с.Чорбаджийско, общ. Кирково, обл. Кърджали на основание чл.128, ал.З от ЗУТ Ви съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПР и ПУР за ПИ пл.сн.№77 от кв.6 по плана на с.Подкова, общ.Кирково.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 13.02.2019г. (сряда) от 10:00 часа в залата на ОбА-Кирково за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:

ОБЯВА

Започва прием на документи за потребители и домашни помощници в изпълнение на ПМС №344/21.12.2018 и подписано споразумение с per. № ФС01-0536/28.12.2018г. между община Кирково и АСП за предоставяне на социална услуга в домашна среда в община Кирково.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 28.01.2019г. /понеделник/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване на 05.02. 2019г. (Вторник) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

ОБЯВА

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 26-00-6 / 03.01.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Красимир Руменов Видински, село Чакаларово, община Кирково за „Изграждане на „Мобилен бетонов възел“

ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ - Мярка 6.4

Местна инициативна група Кирково - Златоград, с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, ОБЯВЯВА прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.195 МИГ Кирково – Златоград Мярка6.4„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейностина територията наМИГ Кирково - Златоград”.

СЪОБЩЕНИЕ

На 15.01.2019г. от 15 часа в сградата на Община Кирково ще се проведе информационен ден по проект "Предприемачеството - нова възможност за моето бъдеще" на СНЦ...

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Кметът на Община Кирково г-н Шинаси Сюлейман на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и разпоредбите от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне , приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кирково КАНИ обществеността на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2019 год.

ОБЯВА

ГОРУБСО КЪРДЖАЛИ"-АД Обявява на заинтересованите лица и общественост, че има инвестиционно предложение за Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Момчилград" - находище „Момчил".

ОБЯВА

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 94-00-6080 / 27.12.2018 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Личо Севдалинов Ахрянов

ОБЯВА

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 26-00-1120 / 27.12.2018 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от инж. Живка Ковачева – изпълнителен директор на „Горубсо-Кърджали“ АД

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на къмпинг за каравани и кемпери...

ПОКАНА

Кметът на община Кирково кани всички жители и гости на общината на новогодишна наздравица. Да изпратим старата и да посрещнем заедно настъпването на Новата 2019-та година с традиционното Дунавско хоро.

Публичен търг с тайно наддаване

Община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 10.01. 2019г. (Четвъртък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 19.12.2018г. /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Пожарна безопасност

Общи мерки и съвети за пожарна безопасност в дома Опасността от пожари в дома често е подценявана. Важно е да знаем, че пожарите в дома могат да причинят тежки имуществени щети, както и че са животозастрашаващи.

Проект на програма

Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019г.

МИГ Кирково- Златоград обявява прием на проектни предложения

МИГ Кирково-Златоград стартира втора процедура за прием на проекти. Това е процедура BG06RDNP001-19.148 МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.