СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл. 124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-910/27.11.2023г. е допуснато да се изработи проект за изменение на ПУП- План за регулация и застрояване за ПИ пл.сн.№420 и УПИ III-421 от кв.53 по плана на с.Бенковски,общ.Кирково

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали съобщава на всички заинтересувани лица и обществеността, че ще се отдава под наем терен за поставяне и монтиране на вендиг-автомат на територията на община Кирково, приета с Решение №272 от Протокол №22 от проведеното заседание на ОбС-Кирково на 13.12.2021г.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 27.11.2023г. /понеделник/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково: №РД-10-718/11.10.2023г. е допуснато да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване на 30.11.2023г. (Четвъртък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

Проект на правилник

за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Кирково мандат 2023 – 2027 година.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с.Кирково, съобщава на: Мая Чолакова и Антония Ватралева

СЪОБЩЕНИЕ

СВИКВАНЕ НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КИРКОВО МАНДАТ 2023-2027

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с.Кирково, съобщава на Алекси Михайлов – насл. на Атанас Михайлов, като заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 36926.1.445 по КККР на с. Кирково;

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково: -№РД-10-717/11.10.2023г. е допуснато да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

Обществено обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво и Предложение за Национална карта на социалните услуги

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, на база анализите и предложенията за планиране на социалните услуги, изготвени от общините, са разработени Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед -№РД-10- 700/05.10.2023г. на Кмета на община Кирково е допуснато да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 12.10.2023г. /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на Алекси Михайлов- наследник на Атанас Михайлов, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 36926.1.445 по КККР на с. Кирково, общ. Кирково

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.1 от АПК Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на: Сузана Чакърова и Роман Чакъров.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 27.09.2023г. /сряда/ от 11:00 часа в конферентната залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 14.09.2023г. /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед -№РД-10- 616/31.08.2023г. на Кмета на община Кирково е допуснато да се изработи проект за ПУП- ИПЗ и ПР за ПИ с ид.22928. 13.752 и 22928.13.751 по КККР на с.Домище...

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

Прием на проектни предложения по мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

Покана на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, обл. Кърджали на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ,че с Решения на Общински съвет - Кирково:

СЪОБЩЕНИЕ

На 25.08.2023г. - петък, фирма „ДДД-1” ООД ще извърши пръскане срещу комари на територията на село Бенковски, село Фотиново, село Кирково и село Чорбаджийско, във времето от 23:30 часа до 01:30 часа. При обработката ще се използва препаратът „Тализма УЛ”.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 28.08.2023г. /понеделник/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

ПОКАНА

За публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Кирково за 2023 година

ПОКАНА

за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2022” на Община Кирково

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 12.09.2023г. (Вторник) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на Селвие Мехмед Юсеин, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с пл.сн.№80 по плана на с. Крилатица...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал. 1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131,ал. 1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-528/14.07.2023г. е допуснато да се изработи проект за изменение на ПУП- План схема за трасе на „Кабелна линия НН".

ЗАПОВЕД

По повод постъпило писмо с вх. №26-00-594/20.07.2023г. от „В и К" ООД - гр. Кърджали относно намалелия дебит на водата във водовземните кладенци на помпени станции по поречието на река Върбица и невъзможност за нормално водоподаване ВЪВЕЖДАМ Следното режимно водоснабдяване, както следва:

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 24.07.2023г. /понеделник/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на Динко Данаилов Миленов- представител на Сияна Динкова Миленова, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 36926.1.429 по КККР на с. Кирково, общ. Кирково

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 24.07.2023г. (понеделник)от 13:00 часа за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост - учредяване право на строеж на гараж върху недвижим имот, частна общинска собственост на 24.07.2023г. (понеделник) от 14:00 часа.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково О Б Я В Я В А Публичен търг с тайно наддаване на 24.07.2023г. (понеделник) от 11:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково О Б Я В Я В А Публичен търг с тайно наддаване на 24.07.2023г. (понеделник) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на част от общински недвижим имот:

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КИРКОВО

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.1З1,ал.1 и ал.2 от 3УT, и на основание чл.128,ал.1от 3УT, като заинтересувани лица по преписка за изработени проекти за изменение на ПУП-ПУP-ПP за улици с ос.т.52-53, 53-54, 54-51A-51 и 51-52 и план за регулация за урегулирани поземлени имоти от кв.21 и кв.22 по плана на с. Мъженци, община Кирково.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.lЗб,ал.1, и на основание чл.l24б,ал.2 от 3YT съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.lЗ1,ал.1 и ал.2 от ЗУТ,че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-496/30.06.202Зг. е допуснато да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали съобщава на всички заинтересувани лица и обществеността, че ще се отдава под наем терени за поставяне и монтиране на вендиг-автомати на територията на община Кирково, приета с Решение №272 от Протокол №22 от проведеното заседание на ОбС-Кирково на 13.12.2021г.

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Модернизация чрез закупуване на производствени автоматизирани машини за млекопреработвателно предприятие в село Долно Къпиново, община Кирково, област Кърджали“ с възложител Валентин Пъчев.

СЪОБЩЕНИЕ

Отдел “Териториално развитие и инфраструктура” при Общинска администрация Кирково, област Кърджали, във връзка с чл.13а, ал.6, т.2 от ППЗСПЗЗ уведомява: Петя Чакърова и Сузана Чакърова...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково, област Кърджали съобщава на заинтересуваните лица, на основание на чл.33, ал.1, т.1 и чл.37 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково и изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г.

ПРОТОКОЛ

От проверка на договорите за наем за ползване на имоти с НТП “Пасища, мери и ливади“ от общинския поземлен фонд.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1 и на основание чл. 124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1от ЗУП,че с Решение на ОбС-Кирково №470 от Протокол №37 от 22.05.2023г. е допуснато изработване на подробен устройствен план.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2, т.4 от ЗУТ, и на основание чл. 129,ал.2 от ЗУТ и чл.61, ал.1 от АПК, като заинтересувани лица по преписка за одобрен със заповед №РД-10-455/09.06.2023г. на Кмета на община Кирково проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 30675.4.21 по КККР на с.Здравчец съобщава на наследниците на Ахмед Сюлейманов...

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 19.06.2023г. /понеделник/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ по чл.128, ал.З от ЗУТ

Районна техническа служба с.Бенковски при ОбА-Кирково, на основание чл.61, ал.З от АПК съобщава на Ненко Лазаров Дедьов, собственик на ПИ с идентификатор 49480.10.680 по КККР на с.Мъглене, че е изработен проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 49480.10.752 и 49480.10.750 по КККР на с.Мъглене, общ.Кирково, обл.Кърджали.

ОБЯВЛЕНИЕ

Общински съвет - Кирково открива процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд – гр. Момчилград

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл. 1246,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково: -№РД-10-400/23.05.2023г. е допуснато да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива в части...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково на основание с чл.149,ал.6 от ЗУТ съобщава на обществеността, че е издадено Разрешение за строеж № 19/26.05.2023г. от Главния архитект на община Кирково за „Обект за преработка на мляко и търговия с млечни продукти-собствено производство"