ОБЯВА

ДГ „Слънце” с. Чорбаджийско обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Граничар” с. Тихомир обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Мечо пух” с. Хаджийско обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Мир” с. Старово обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Кокиче” с. Завоя обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Снежанка” с. Добромици обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Родопска слава” с. Горски извор обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Славейче” с. Дрангово обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Дъга” с. Горно Кирково обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Мики Маус” с. Бенковски обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Слънце” с. Фотиново обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Пролет” с. Първица обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Пролет” с. Чакаларово обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 04.06.2019г. (вторник) в залата на ОбА-Кирково, етаж 2 за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост:

ПОКАНА

На 24 май 2019 година Общинска администрация Кирково организира празнично шествие в чест на официалния празник „Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост”. Каним всички граждани и гости на община Кирково, както и всички дейци на науката, просветата и културата да вземат участие в празничното шествие, което ще започне от 10.15 ч. от двора на СУ „Отец Паисий”, с. Кирково до площада в с. Кирково

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с Решение на ОбС-Кирково №475 от протокол №45 от проведено заседание на 24.04.2019г.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково обявява Публичен търг с тайно наддаване на 30.05. 2019г. (Четвъртък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

Покана

Община Кирково набира предложения за членове на Съвета на децата

ОБЯВА

СУ „Христо Ботев” с. Чорбаджийско обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ОУ „Васил Левски” с. Дрангово обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ОУ „Иван Вазов” с. Чакаларово обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

Договор

Днес Кметът на община Кирково Шинаси Сюлейман подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Протокол

За определяне на необходимата площ -пасища,мери и ливади от Общински фонд за всеки кандидат,подал заявление и разпределение на имотите за всяко землище на територията на община Кирково по реда на чл.37и,ал.6 и ал7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанска 2019/2020г.

Млад огнеборец

Районното състезание между Младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец” се проведе в община Кирково. В състезанието, проведено на стадион „Керамична фабрика” в с. Подкова, ученици от пет училища от общината показаха бързина, сръчност, издръжливост и спортменство.

ПОКАНА

Община Кирково Ви кани да празнуваме заедно "Гергьовден в Кирково"

ПОКАНА

„МИГ Кирково - Златоград“, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.049 "МИГ Кирково - Златоград - Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Кирково – Златоград".

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 10.05. 2019г. (Петък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 23.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на земеделска и горска техника по населени места през месец МАЙ 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково:

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 24.04.2019г. /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

ПОКАНА

Провеждане на консултативна среща за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 94-00-1797 / 10.04.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Самет Зеид Ахмед от гр.Кърджали, ж.к. Възрожденци за „ПУП –ПЗ /план за застояване/...

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Млекопреработвателен цех за собствена продукция в поземлен имот с идентификатор 39877.11.511, в с. Крилатица

За Вашето здраве

Общинска администрация Кирково и Асоциацията на българските акушер-гинеколози чрез „Медицински център за човешка репродукция” ООД – гр. София организират профилактични – скринингови прегледи за остеопороза, ехография на гърдите при жените и ехография на щитовидна жлеза, коремни органи и стави при мъже и жени

СЪОБЩЕНИЕ до заинтересованите лица

Общинска администрация Кирково съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ и на основание чл.128, ал.З от ЗУТ, и чл.61,ал.З от АПК, съобщава на заинтересувани лица по смисъла на чл. 131 ,ал.2,т. 1 от ЗУТ: За ПИ с пл.сн.№160 от кв.18 по плана на с.Шопци на наследниците на Дафин Манолов Асенов /Джелил Мюмюн Хасан/...

СЪОБЩЕНИЕ до заинтересованите лица

Общинска администрация Кирково съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-206/01.04.2019г. е допуснато изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива.

ЗАПОВЕД

В Общинска администрация – Кирково е открито производство на основание чл.65 от ЗОС за принудително изземване на имот - частна общинска собственост, представляващ „Апартамент №3 в жилищен блок №4, ет.1”, находящ се в УПИ І, кв.51 по ПУП на с.Бенковски, общ.Кирково.

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 26-00-409 / 18.03.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от „БТК“ ЕАД, гр.София, бул.Цариградско шосе № 131, за “Изграждане на приемо-предавателна станция..

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

Уважаеми медици и здравни работници, Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай Световния ден на здравето и Професионален празник на здравния работник – 7–ми април.

СЪОБЩЕНИЕ до заинтересованите лица

Техническа служба при Кметство с.Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.13а, ал.6, точка 2 от ППЗСПЗЗ Ви съобщава, че с Протокол от 15.01.2019год. на комисия назначена със Заповед №РД-10-28 от 15.01.2019год. на Кмета на община Кирково е приет помощен план за поземлен имот в местността "Под къщи" в урбанизираната територия на с.Тихомир.

СЪОБЩЕНИЕ до заинтересовано лице

За извършено нарушение на обществения ред по чл. 8 от Наредба № 1 на ОбС-Кирково, с Наказателно постановление № А-ДЛ-018/18.02.2018 год. на Кмета на община Кирково е наказало с парична глоба.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява Публичен търг с тайно наддаване на 11.04.2019г. (четвъртък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти:

З А П О В Е Д

С уведомление №94-00-1229/07.03.2019г. на Кмета на община Кирково, връчено в съответствие с чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, на основание чл.26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, Мариана ххххххххх Цекова е уведомена за откриване на административно производство за прекратяване на наемното правоотношение за ползването на общински жилищен имот, находящ се в с.Бенковски

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 23.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника..

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 21.03.2019г. /четвъртък/ от 15:30 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 26-00-394 / 11.03.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от „ВИДАЛ“ ООД, с.Кирково, община Кирково за „Промяна предназначението на хлебопекарна с идентификатор 36926.3.222.1 в цех за разфасовка и пакетаж на санитарна хартия“.

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 26-00-385 / 08.03.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от „ВАСУ“ ЕООД, с.Кирково, община Кирково за „Реконструкция на съществуваща жилищна сграда в Къща за гости“ в поземлен имот с идентификатор 36926.1.117, село Кирково, ул.Кирил Григоров № 6...

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 94-00-1211 / 07.03.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Момчил Тенчев Топчиев от гр.Кърджали, ул. Тутракан 17...

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на масивен мост над река Върбица, включително пътните подходи, при село Еровете, Община Кирково, област Кърджали”