ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване на 05.02. 2019г. (Вторник) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

ОБЯВА

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 26-00-6 / 03.01.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Красимир Руменов Видински, село Чакаларово, община Кирково за „Изграждане на „Мобилен бетонов възел“

ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ - Мярка 6.4

Местна инициативна група Кирково - Златоград, с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, ОБЯВЯВА прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.195 МИГ Кирково – Златоград Мярка6.4„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейностина територията наМИГ Кирково - Златоград”.

СЪОБЩЕНИЕ

На 15.01.2019г. от 15 часа в сградата на Община Кирково ще се проведе информационен ден по проект "Предприемачеството - нова възможност за моето бъдеще" на СНЦ...

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Кметът на Община Кирково г-н Шинаси Сюлейман на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и разпоредбите от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне , приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кирково КАНИ обществеността на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2019 год.

ОБЯВА

ГОРУБСО КЪРДЖАЛИ"-АД Обявява на заинтересованите лица и общественост, че има инвестиционно предложение за Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Момчилград" - находище „Момчил".

ОБЯВА

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 94-00-6080 / 27.12.2018 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Личо Севдалинов Ахрянов

ОБЯВА

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 26-00-1120 / 27.12.2018 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от инж. Живка Ковачева – изпълнителен директор на „Горубсо-Кърджали“ АД

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на къмпинг за каравани и кемпери...

ПОКАНА

Кметът на община Кирково кани всички жители и гости на общината на новогодишна наздравица. Да изпратим старата и да посрещнем заедно настъпването на Новата 2019-та година с традиционното Дунавско хоро.

Публичен търг с тайно наддаване

Община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 10.01. 2019г. (Четвъртък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 19.12.2018г. /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Пожарна безопасност

Общи мерки и съвети за пожарна безопасност в дома Опасността от пожари в дома често е подценявана. Важно е да знаем, че пожарите в дома могат да причинят тежки имуществени щети, както и че са животозастрашаващи.

Проект на програма

Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019г.

МИГ Кирково- Златоград обявява прием на проектни предложения

МИГ Кирково-Златоград стартира втора процедура за прием на проекти. Това е процедура BG06RDNP001-19.148 МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

ОБЯВА

НА 10 ДЕКЕМВРИ 2018 г. ОТ 17.00 ЧАСА ОФИЦИАЛНО ЩЕ БЪДАТ ЗАПАЛЕНИ СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА В ЦЕНТЪР КИРКОВО. СЪС СПЕЦИАЛНОТО УЧАСТИЕ НА СНЕЖНИТЕ ПРИНЦЕСИ СНЕЖАНКА И ЕЛЗА ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ОГНЕНО ШОУ ДИВИНИТАС.

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 29.11.2018г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 94-00-5510 / 14.11.2018 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Фехим Якуб Хадживейсал и Зейнеб Сали Хадживейсал от с.Хаджийско...

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково: №РД-10-646/02.11.2018г. е допуснато изработване на КПИИ в части...

Публичен търг с тайно наддаване

Публичен търг с тайно наддаване на 03.12.2018г. (понеделник) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот: Общински недвижим имот, представляващо самостоятелно помещение на І-ви етаж, с площ 23.50 кв.м., находящо се в сграда –Читалище с.Дрангово

Проект на правилник

ПРОЕКТ на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Кирково

ОБЯВА

МИГ Кирково- Златоград, с подкрепата на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, обявява прием на проектни предложения от 05.11.2018 до 17.12.2018 г. по мярка ИК2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково - Златоград“ (процедура № BG16RFOP002-2.033)

Покана

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 25.10.2018г. /четвъртък / от 14:00 часа в сградата на СУ „Отец Паисий“ с. Кирково -2 етаж ( учителска стая) ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Заповед

относно обхват на обслужваните райони в Община Кирково за услугата по събиране и извозване на битовите отпадъци.

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 94-00-4974 / 09.10.2018 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Емил Детелинов Кирков и Пламен Иванов Анев...

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 26-00-851 / 03.10.2018 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от „ДАРИС“ ООД...

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 26-00-852 / 03.10.2018 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от „ДАРИС“ ООД...

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 25.10.2018г. (четвъртък) в залата на ОбА-Кирково за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 26.10.2018г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти:

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 01.10.2018г. (понеделник) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти:

ЗАПОВЕД

Забранявам използването на пешеходен въжен мост над р.Върбица между с. Добромирци и с.Каялоба, поради необходимостта му от спешен ремонт считано от 11.09.2018 г. / вторник/.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 13.09.2018г. /четвъртък / от 14:00 часа в сградата на СУ „Отец Паисий“ с. Кирково -2 етаж ( учителска стая) ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

ПРОГРАМА

НА ІІІ - ти Фестивал на чушката – Кирково 2018 08.09.2018 г. (събота)

Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение от „Караман“ ООД, представлявано от Мухаррем Хълми Али, със седалище гр.Кърджали, община Кърджали, област Кърджали за: „Изграждане на многофамилна жилищна сграда с търговски партер“...

Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение от „ЕГЕА ФИШ“ ООД, представлявано от Дамянос Христос Маркакис, със седалище гр.Кърджали, община Кърджали, област Кърджали за: „Преустройство на съществуваща промишлена сграда 36926.3.378.1 в цех за преработка на риба и рибни продукти“...

ЗАПОВЕД

Прекратявам процедурата и дейността на комисията по чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно изготвяне на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, през стопанската 2018/2019 г., за землището на с. Чорбаджийско, ЕКАТТЕ 81565, община Кирково, област Кърджали.

Покана

за публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Кирково за 2017 година

Честит Курбан Байрам

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА КИРКОВО, Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай големия мюсюлмански празник Курбан Байрам!

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково, област Кърджали съобщава на заинтересуваните лица, че има изготвена и одобрена схема по чл.56 от ЗУТ на Гл. архитект на община Кирково за разполагане на рекламно съоръжение върху част от общински недвижим имот, представляващ улица с ос.т.15-23 по плана на с. Кирково при спазване изискванията и разпоредбите на ЗУТ.

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Добавяне на LPG газ система към крайпътен обект – бензиностанция, магазин и автомивка“...

ОБЯВА

!!! ЗА ВАС КУЛИНАРИ !!! ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА "НАЙ-ВКУСНА ДОМАШНА ЛЮТЕНИЦА"