СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково: №РД-10-646/02.11.2018г. е допуснато изработване на КПИИ в части...

Публичен търг с тайно наддаване

Публичен търг с тайно наддаване на 03.12.2018г. (понеделник) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот: Общински недвижим имот, представляващо самостоятелно помещение на І-ви етаж, с площ 23.50 кв.м., находящо се в сграда –Читалище с.Дрангово

Проект на правилник

ПРОЕКТ на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Кирково

ОБЯВА

МИГ Кирково- Златоград, с подкрепата на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, обявява прием на проектни предложения от 05.11.2018 до 17.12.2018 г. по мярка ИК2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково - Златоград“ (процедура № BG16RFOP002-2.033)

Покана

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 25.10.2018г. /четвъртък / от 14:00 часа в сградата на СУ „Отец Паисий“ с. Кирково -2 етаж ( учителска стая) ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Заповед

относно обхват на обслужваните райони в Община Кирково за услугата по събиране и извозване на битовите отпадъци.

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 94-00-4974 / 09.10.2018 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Емил Детелинов Кирков и Пламен Иванов Анев...

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 26-00-851 / 03.10.2018 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от „ДАРИС“ ООД...

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 26-00-852 / 03.10.2018 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от „ДАРИС“ ООД...

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 25.10.2018г. (четвъртък) в залата на ОбА-Кирково за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 26.10.2018г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти:

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 01.10.2018г. (понеделник) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти:

ЗАПОВЕД

Забранявам използването на пешеходен въжен мост над р.Върбица между с. Добромирци и с.Каялоба, поради необходимостта му от спешен ремонт считано от 11.09.2018 г. / вторник/.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 13.09.2018г. /четвъртък / от 14:00 часа в сградата на СУ „Отец Паисий“ с. Кирково -2 етаж ( учителска стая) ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

ПРОГРАМА

НА ІІІ - ти Фестивал на чушката – Кирково 2018 08.09.2018 г. (събота)

Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение от „Караман“ ООД, представлявано от Мухаррем Хълми Али, със седалище гр.Кърджали, община Кърджали, област Кърджали за: „Изграждане на многофамилна жилищна сграда с търговски партер“...

Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение от „ЕГЕА ФИШ“ ООД, представлявано от Дамянос Христос Маркакис, със седалище гр.Кърджали, община Кърджали, област Кърджали за: „Преустройство на съществуваща промишлена сграда 36926.3.378.1 в цех за преработка на риба и рибни продукти“...

ЗАПОВЕД

Прекратявам процедурата и дейността на комисията по чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно изготвяне на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, през стопанската 2018/2019 г., за землището на с. Чорбаджийско, ЕКАТТЕ 81565, община Кирково, област Кърджали.

Покана

за публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Кирково за 2017 година

Честит Курбан Байрам

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА КИРКОВО, Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай големия мюсюлмански празник Курбан Байрам!

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково, област Кърджали съобщава на заинтересуваните лица, че има изготвена и одобрена схема по чл.56 от ЗУТ на Гл. архитект на община Кирково за разполагане на рекламно съоръжение върху част от общински недвижим имот, представляващ улица с ос.т.15-23 по плана на с. Кирково при спазване изискванията и разпоредбите на ЗУТ.

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Добавяне на LPG газ система към крайпътен обект – бензиностанция, магазин и автомивка“...

ОБЯВА

!!! ЗА ВАС КУЛИНАРИ !!! ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА "НАЙ-ВКУСНА ДОМАШНА ЛЮТЕНИЦА"

ОБЯВА

!!! ЗА НАЙ - СМЕЛИТЕ!!!ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА „НАЙ-МНОГО ИЗЯДЕНИ ЛЮТИВИ ЧУШКИ”

ОБЯВА

!!! ЗА ВАС ПРОИЗВОДИТЕЛИ !!! Всеки желаещ да участва на 8 септември във Фестивала на чушката – Кирково 2018 с традиционни ястия, художествени предмети и сувенири изготвени от чушки и домашно приготвени продукти от производители, ОбА – Кирково предоставя щанд срещу предварителна заявка.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 08-ми септември за трета поредна година ще се проведе Фестивал на чушката – Кирково 2018г. На фона на богата музикална програма, награди, песни, танци и изложби в деня на фестивала ще се проведат и различни конкурси, изложби и дегустация за традиционни ястия и избор на най-добрите местни кулинарни произведения свързани с чушката.

ЗАПОВЕД

Отчуждавам за прилагане на улична регулация за прокарване на улица с ос.т. 36-39-40-48 по ПУП на с.Медевци, общ.Кирково, части от поземлени имоти, както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че със Заповед №РД-10-468/09.08.2018г. на Кмета на община Кирково е прекратена тръжна процедура за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост, както следва : Помещение за ученически стол и бюфет от 397 кв.м. в сградата на СУ „Н.Й.Вапцаров” с.Бенковски, общ.Кирково, актуван с АОС №446/07.09.2005г.; Помещение за ученически стол и бюфет от 954 кв.м. в сградата на СУ „Отец Паисий” с.Кирково, общ.Кирково, актуван с АОС №52/10.12.2010г. Мотивите в заповедта за прекратяване са свързани с допусната грешка по отношение размера на депозита за участие на кандидатите.

СЪОБЩЕНИЕ

Откриване на процедура по сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите за ползване на земеделски земи в землището на с. Чорбаджийско.

Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение от „КРИСТА КО“ ООД, С.Ковачево, община Садово, област Пловдив за: „Добавяне на LPG газ система към крайпътен обект – бензиностанция, магазин и автомивка“ в ПИ с идентификатор 22928.14.1016 по КК на с.Домище, община Кирково, област Кърджали.

Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение от „КРАФТ“ ООД, с.Чакаларово, община Кирково, област Кърджали за: „Изграждане на линия за бичене на обла дървесина с дължина от 1 м до 2.5 м и диаметър до 320 мм.“ в ПИ с идентификатор 81565.80.163 по КК на с.Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 31.08.2018 г. (Петък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 20.08.2018г. (понеделник) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 31.08.2018 г. (Петък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на Румяна Асенова Дочева с неизвестен адрес.

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на Юсеин Али от с. Стоманци, общ. Кирково.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 25.07.2018г. /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Обявление

Относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти – частна собственост

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-357/25.06.2018г. е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ от кв.32 по плана на с.Чорбаджийско, общ.Кирково с цел преотреждането му за паркинг за осигуряване на паркоместа към търговски обекти ,реализирани в УПИ Х, ІХ,VІІІ,VІІ, VІ, V и ІV от кв.32 при спазване изискванията и разпоредбите на ЗУТ

Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение от „А1 България“ ЕАД, гр.София, ул.Кукуш № 1 за: „Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz № KRZ0006.А0004_Чорбаджийско, находяща се в с.Чорбаджийско, община Кирково, УПИ VII-154, 155, кв.32, сграда Кметство.“

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП), за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр.Кърджали,“, с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, гр.София.