СЪОБЩЕНИЕ

Отдел “Териториално развитие и инфраструктура” при Общинска администрация Кирково, област Кърджали, на основание чл.61, ал.1 от АПК съобщава на:

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ,че със заповеди на Кмета на община Кирково.

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 96-00-322 / 06.07.2021 г. e постъпило Уведомление...

Съобщение за състояло се публично събитие

На 17.06.2021 г., в сградата на Читалище „Н. Й. Вапцаров - 1947“ в с.Кирково, община Кирково, област Кърджали се проведе откриваща пресконференция за представяне на проект „Споделена визия за опазване на хабитатите на полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик в регион Кърджали“...

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 28.06.2021г. /понеделник/ от 14:00 часа в Конферентната зала на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 06.07.2021г. (вторник) от 11:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 06.07.2021г. (вторник) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти представляващи:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с.Кирково съобщава на Димитър Славчев Байрактаров и Анита Славчева Коруйкова, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 22928.16.10 по КККР на с. Домище, общ. Кирково..

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 29.06.2021г. (вторник) от 09:00 часа в залата на ОбА-Кирково на 2 етаж за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

ПОКАНА ЗА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

до всички заинтересованите лица от публичния, стопанския и нестопанския сектор и други, която ще се състои на 17 юни /четвъртък/ 2021 г. от 9.30 ч. в сградата на Читалище „Н. Й. Вапцаров - 1947“ в с.Кирково, община Кирково, област Кърджали.

СЪОБЩЕНИЕ

На 12 юни 2021г. - събота, фирма „ДДД-1” ООД ще извърши пръскане срещу комари на територията на село Бенковски, село Фотиново, село Кирково и село Чорбаджийско, във времето от 21:00 часа до 00:30 часа. При обработката ще се използва препаратът „Тализма УЛ”.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 24.06.2021г. (Четвъртък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

Решение

за преценяване на неoбходимостта от извършване на екологична оценка

СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „ТР и И" при Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали на основание чл.128, ал.З от ЗУТ, и във връзка с чл.131,ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ, като заинтересувани лица за урегулирани поземлени имоти УПИ XIX и УПИ XIV от кв.32 по плана на с.Чорбаджийско.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на Нури Сюлейман, като заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 22928.13.164 по КККР на с. Домище...

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на: Соня Борисова Каменова, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 22928.14.549 по КККР на с. Домище, общ. Кирково Емилия Цветанова и Веселин Семерджиев...

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на Емил Ангелов като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 22928.16.10 по КККР на с. Домище...

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 10.06.2021г. (четвъртък) от 11:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 10.06.2021г. (четвъртък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 09.06.2021г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника...

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 27.05.2021г. /четвъртък/ от 14:00 часа в Конферентната зала на общината.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 08.06.2021г. (вторник) от 10:00 час в залата на ОбА-Кирково на 2 етаж за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с Решения на ОбС-Кирково:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с.Кирково съобщава на наследниците на Рамадан Манков, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 22928.13.752 по КККР на с. Домище, общ. Кирково

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково:

СЪОБЩЕНИЕ

Касата на отдел „Местни данъци и такси” на адрес с. Кирково ще работи на 30.04.2021 г., 03.05.2021 г. и 04.05.2021 г. желаещите да заплатят данъци и такси с 5% намаление да заповядат.

ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КИРКОВО, Стартира прием на заявления за длъжността „хигиенист“ в социалните услуги делегирани от държавата дейности – Дневен център за деца и младежи с увреждания с.Добромирци по Проект "Патронажна грижа + в община Кирково"

ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КИРКОВО, СТАРТИРА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0032 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА КИРКОВО“

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката...

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на: Емилия Цветанова и Веселин Семерджиев, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 22928.14.548 по КККР на с. Домище, общ. Кирково

Съобщение

Промяна на обявеният краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит за участие и подаване на предложения за участие в публичен търг с тайно наддаване със заповед на кмета от 04.05.2021г. на 05.05.2021г., до 9.30 часа, като предложенията на участниците следва да се подават в „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса“.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на Емил Ангелов и Димитър Байрактаров, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 22928.16.10 по КККР на с. Домище, общ. Кирково

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 26.04.2021г. /понеделник/ от 14:00 часа в Конферентната зала на общината.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 11.05.2021г. (вторник) от 10:00 часа за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 54393.20.160 с площ 9791 (девет хиляди седемстотин деветдесет и един) кв.м., начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя по КККР на село Островец

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с Решения на ОбС-Кирково:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 05.05.2021г. (сряда) от 11:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 05.05.2021г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

Разрешение

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Лозинка", разположена в землището на с. Лозенградци, общ. Кирково, обл. Кърджали.

ОБЯВА

ОБЩИНА КИРКОВО информира за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за преработка на мляко за производство на сирене в УПИ № 261, с.Добромирци, община Кирково, област Кърджали“ с възложител „ДЕЛЬО ВОЙВОДА – МИЛК“ ООД, гр.Златоград.