СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с Решения на ОбС-Кирково:

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 94-00-3364 / 28.06.2019 г. от Севдалин Сергеев Джанев, гр.София е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение за „Изграждане на къща за гости с басейн и ресторант в УПИ I , кв.13 по плана на село Шумнатица, община Кирково, област Кърджали.

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 26-00-671 / 01.07.2019 г. от инж. Живка Ковачева – изпълнителен директор на „Горубсо-Кърджали“ АД, гр.Кърджали е постъпило Уведомление за промяна в инвестиционно намерение за „Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Момчилград“...

СЪОБЩЕНИЕ

В секция "Програми" е публикувана Годишната програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 г.

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 94-00-2587 / 23.05.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Юсеин Хасан Хасан от с.Бенковски...

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 26-00-580 / 27.05.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от „БТК“ ЕАД...

СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „ТРиИ” при Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, и във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2,т.1 от ЗУТ, като заинтересувани лица по преписката Ви съобщава, че със заповед №РД-10-378/18.06.2019г. на Кмета на община Кирково е одобрен проект за подробен устройствен план-план за застрояване с ВиК и Ел.схеми и КТП към него за поземлен имот с идентификатор 54393.40.487 по КК на с.Островец

Прием по иновативната мярка на МИГ

“Местна инициативна група Кирково - Златоград”, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.202 МИГ –Кирково - Златоград Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 17.06.2019г. /Понеделник/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Заповеди

на училища и детски градини на територията на община Кирково за определяне на заявител по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково на основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.61 от НРПУРОИ на Община Кирково, в изпълнение на Решение №476 от Протокол №45/24.04.2019г., на ОбС-Кирково и Заповед № РД-10-353/06.06.2019г. на Кмета на община Кирково във връзка с откриване на процедура за публичен търг за отдаване под наем на общински недвижим имот ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 26.06.2019г. (сряда) от 10:00 часа

Заповед

на ОУ "Иван Вазов" с. Чакаларово за определяне на заявител по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

Заповед

на СУ "Христо Ботев" с. Чорбаджийско за определяне на заявител по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

Прием на социални и здравни проекти чрез МИГ

Стартира нов прием на проекти от МИГ Кирково - Златоград“, с финансовата подкрепа на ОП Развитие на човешките ресурси. Обявена е процедура: BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково - Златоград - По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково - Златоград"

ОБЯВА

!!! ЗА ВАС ЛЮБИТЕЛИ НА РИБОЛОВА !!! ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ ПРИ ЯЗОВИР ,,ДОМИЩЕ” ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ ,,РОМАНТИКА”

СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „ТРиИ” при Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, и във връзка с чл.131,ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ, като заинтересувани лица по преписката Ви съобщава, че е изработен проект за ПУП- ПЗ за поземлен имот с идентификатор 54393.40.487 по КК на с.Островец...

ОБЯВА

ДГ „Слънце” с. Чорбаджийско обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Граничар” с. Тихомир обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Мечо пух” с. Хаджийско обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Мир” с. Старово обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Кокиче” с. Завоя обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Снежанка” с. Добромици обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Родопска слава” с. Горски извор обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Славейче” с. Дрангово обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Дъга” с. Горно Кирково обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Мики Маус” с. Бенковски обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Слънце” с. Фотиново обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Пролет” с. Първица обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Пролет” с. Чакаларово обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 04.06.2019г. (вторник) в залата на ОбА-Кирково, етаж 2 за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост:

ПОКАНА

На 24 май 2019 година Общинска администрация Кирково организира празнично шествие в чест на официалния празник „Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост”. Каним всички граждани и гости на община Кирково, както и всички дейци на науката, просветата и културата да вземат участие в празничното шествие, което ще започне от 10.15 ч. от двора на СУ „Отец Паисий”, с. Кирково до площада в с. Кирково

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с Решение на ОбС-Кирково №475 от протокол №45 от проведено заседание на 24.04.2019г.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково обявява Публичен търг с тайно наддаване на 30.05. 2019г. (Четвъртък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

Покана

Община Кирково набира предложения за членове на Съвета на децата

ОБЯВА

СУ „Христо Ботев” с. Чорбаджийско обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ОУ „Васил Левски” с. Дрангово обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ОУ „Иван Вазов” с. Чакаларово обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

Договор

Днес Кметът на община Кирково Шинаси Сюлейман подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Протокол

За определяне на необходимата площ -пасища,мери и ливади от Общински фонд за всеки кандидат,подал заявление и разпределение на имотите за всяко землище на територията на община Кирково по реда на чл.37и,ал.6 и ал7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанска 2019/2020г.

Млад огнеборец

Районното състезание между Младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец” се проведе в община Кирково. В състезанието, проведено на стадион „Керамична фабрика” в с. Подкова, ученици от пет училища от общината показаха бързина, сръчност, издръжливост и спортменство.

ПОКАНА

Община Кирково Ви кани да празнуваме заедно "Гергьовден в Кирково"

ПОКАНА

„МИГ Кирково - Златоград“, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.049 "МИГ Кирково - Златоград - Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Кирково – Златоград".

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 10.05. 2019г. (Петък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 23.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на земеделска и горска техника по населени места през месец МАЙ 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково:

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 24.04.2019г. /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

ПОКАНА

Провеждане на консултативна среща за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 94-00-1797 / 10.04.2019 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от Самет Зеид Ахмед от гр.Кърджали, ж.к. Възрожденци за „ПУП –ПЗ /план за застояване/...