ОИЦ-Кърджали с информационен ден в Кирково

На 19.10 /четвъртък/ от 11.00 ч. Областен информационен център (ОИЦ) – Кърджали организира изнесен информационен ден с открита приемна в зоната на площада в Кирково. Ще бъде представена информация за отворени и предстоящи схеми за кандидатстване с проекти по Оперативните програми.

О Б Я В А

а провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина в 101 алпийски полк в гарнизон Смолян.

Честит празник

СКЪПИ УЧИТЕЛИ, Днес е вашият професионален празник ! Позволете ми да изразя моето уважение и респект към труда и усилията Ви за духовното израстване на децата ни!

ПРОГРАМА

за съвместен открит ден на Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис – Кърджали), Селскостопанска академия (Опитна станция по поливно земеделие /ОСПЗ/ - Пазарджик и Опитна станция по земеделие /ОСЗ/ - Кърджали)

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО осигурява обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение от Александър Красимиров Иванов и Неше Фаик Балджъ...

Проект за изменение

НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА КИРКОВО

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 28.09.2017г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината

Откриване на новата учебна година

Кмета на община Кирково беше гост на официалното откриване на новата учебна година в ОУ "Христо Смирненски" в с. Фотиново. В най-вълнуващия за българското училище ден, той поздрави всички учители, ученици и родители.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково съобщава на заинтересуваните лица, че е допуснато изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот извън границата на урбанизираната територия с №011190 с начин на трайно ползване /НТП/ нива в местността „Евин башъ” по КВС на землището на с.Крилатица, общ.Кирково

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Честит празник скъпи ученици, учители и родители! 15-септемвмври е празник, който посвещаваме на духа и знанието. Той е символ на духовност, на любознателност и преоткриване на света.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Нека посрещнем 15-ти септември като скъп празник, изпълнен с много нови очаквания и вяра в бъдещето. И през тази учебна година Вашите дни ще бъдат изпълнени с много веселие, радост и щастливи мигове в детската градина.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали на основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК с настоящото писмо съобщава на Хасан Мюмюнов Молламюмюнов бивш жител на с.Първица, сега с неизвестен адрес в Р.Турция

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали на основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК с настоящото писмо съобщава на Али Юсеин Али, бивш жител на с.Брегово, сега с неизвестен адрес в Р.Турция Относно: приети пазарни оценки във връзка с възникване на сервитут по чл.64 от Закона за енергетиката – за обект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ на територията на Република България

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали на основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК с настоящото писмо съобщава на Али Юсеин Реджеб бивш жител на с.Фотиново, сега с неизвестен адрес в Р.Турция Относно: приети пазарни оценки във връзка с възникване на сервитут по чл.64 от Закона за енергетиката – за обект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ на територията на Република България

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали на основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК с настоящото писмо съобщава на Мурад Ферадов Мурадов бивш жител на с.Първица, сега с неизвестен адрес в Р.Турция

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Общинска администрация на община Кирково Публичен търг с тайно наддаване на 26.09.2017г. (вторник) от 10:00 часа за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот №010013 с площ 3.935 (три декара деветстотин тридесет и пет кв.м.) дка., ведно с построената в имота масивна сграда на два етажа със сутерен от 535 (петстотин тридесет и пет) кв.м., изградена в груб строеж (детска градина), находящ се в землище с.Могиляне.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със Заповед №РД-10-601/25.08.2017г. на Кмета на община Кирково е допуснато изработване проект за изменение на ПУП- ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 36926.27.9 с право на преминаване през имот 36926.27.1, съгласно нотариално заверена декларация-съгласие с рег.№493/11.08.2017г. по КК на с.Кирково.

ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА ІІ –ри ФЕСТИВАЛ НА ЧУШКАТА – КИРКОВО 2017 г. / 9-ти септември 2017г./

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 24.08.2017г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината

ОБЯВА

!!! ЗА ВАС ПРОИЗВОДИТЕЛИ !!! Всеки желаещ да участва на 9 септември във Фестивала на чушката – Кирково 2017 с традиционни ястия, художествени предмети и сувенири изготвени от чушки и домашно приготвени продукти от производители, ОбА – Кирково предоставя щанд срещу предварителна заявка.

ОБЯВА

На 9-ти септември в деня на ІІ –ри ФЕСТИВАЛ НА ЧУШКАТА – КИРКОВО 2017 г. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА „НАЙ - МНОГО ИЗЯДЕНИ ЛЮТИВИ ЧУШКИ”

ОБЯВА

На 09-ти септември в деня на провеждане на ІІ - ри ФЕСТИВАЛ НА ЧУШКАТА – КИРКОВО 2017г. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА "НАЙ-ВКУСНА ДОМАШНА ЛЮТЕНИЦА"

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със Заповед №РД-10-549/04.08.2017г. на Кмета на община Кирково е допуснато изработване проект за изменение на ПУП- ПР за поземлени имоти с пл.сн.№397 и №399 от кв.73 по плана на с.Бенковски...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали на основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК с настоящото писмо съобщава на Али Юсеин Али, бивш жител на с.Брегово, сега с неизвестен адрес в Р.Турция...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл. 128, ал.1 във връзка с ал. 2 и ал. 12 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен окончателен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждането на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за обект „Нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400 кV n/сm „Марица-изток”..

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ По проект BG05M9ОP001-2.005-0066 „Предоставяне на интегрирана социална услуга на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Кирково”

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, и чл.61,ал.3 от АПК, съобщава на Милена Райчева Антонова, като заинтересувано лица по смисъла на чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 30106.10.26 по КК на землището на с.Завоя, жител на гр.Кърджали,кв.Възрожденци

СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на наследниците на Стоянка Иларионова Матеева.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ по проект BG05M9ОP001-2.005-0066 „Предоставяне на интегрирана социална услуга на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Кирково”

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация – Кирково предстои да разкрие Център за подкрепа за личностно развитие до 30.06.2017 г.

Състезание по приложно колоездене

„Мога да управлявам велосипед безопасно” е мотото на състезанието по приложно колоездене, организирано и проведено на 13.06.2017 г. от РУ- Кирково съвместно с общинска администрация Кирково и Местната комисия по БППМН на площада в центъра на Кирково.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със Заповед на Кмета на община Кирково:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 28.06.2017г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти:

СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ

За втора поредна година ОбА – Кирково, съвместно с МКБППМН организира и проведе състезание по спортен риболов на язовир Домище при ваканционно селище „Романтика”.

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 11.09.2017г. до 15.09.2017г. във военно формирование 22240 - Сливен

ОБЯВА

ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ ПРИ ЯЗОВИР ,,ДОМИЩЕ” ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ ,,РОМАНТИКА”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 23.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на собствениците на земеделска и горска техника по населени места през месец юни 2017 г. както следва:

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 29.05.2017г. /понеделник/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.З от ЗУТ, Общинска администрация с.Кирково съобщава на наследниците на Стоянка Иларионова Матеева, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с имот с идентификатор 30106.11.227 по кадастрална карта (КК) на с.Завоя, общ.Кирково - сега е неизвестни адреси, че е изработен проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ)...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 02.06.2017г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти:

СЪОБЩЕНИЕ

На 24 май 2017 година Общинска администрация Кирково организира празнично шествие в чест на официалния празник „Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост”.

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

ВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

СТАНОВИЩЕ

ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ХАСКОВО ОТНОСНО СЪГЛАСУВАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КИРКОВО.

ОБЯВА

Областният съвет на БЧК-Кърджали започва от 20 април /четвъртък/ 2017 г. набиране на кандидати, навършили 17 години, за курс за водни спасители на басейн, на открити водни площи и море.