Публичен търг с тайно наддаване

Oбщина Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 12.11.2021г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под  наем на общински недвижими  имоти:

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково на заседание на 28.10.2021г. /четвъртък/ от 14:00 часа в Конферентната зала на общината.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.З от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на Фатма Хасан Юмер и Хасан Ахмед Юмер сега в неизвестни адреси в чужбина, че със Заповед №РД-10-579/15.10.2021год...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ,че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-568 от 14.10.2021г. е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.3 и чл.136,ал.1 и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед на министъра на Регионалното развитие...

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с.Кирково съобщава на наследниците на Исмаил Чакъров...

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Относно: Добавяне към тарифа-2010 година за определяне на базисните наемни цени на общински недвижими имоти, в община Кирково, прието с Решение №45 от Протокол №4/01.02.2008г., на ОбС-Кирково, към раздел V, т.14, за кафе машини и вендиг автомати, с месечна наемна цена 8,00 (осем) лв. на кв. м. без ДДС.

СЪОБЩЕНИЕ

за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 27.09.2021г. /понеделник/ от 14:00 часа в Конферентната зала на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Публичен търг с тайно наддаване

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.61 от НРПУРОИ в община Кирково и в изпълнение на Решение №244 от Протокол №19/16.08.2021г., на ОбС-Кирково и Заповед №РД-10-494/08.09.2021г...

Публичен търг с тайно наддаване

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15, ал.1 и чл.61 от НРПУРОИ на Община Кирково, в изпълнение на Решение №180 от Протокол №14/22.02.2021г., на ОбС-Кирково и Заповед...

Разрешение

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ „Кърчовото", разположена в землището на с. Лозенградци, община Кирково, област Кърджали.

ПОКАНА

Концерт на гайдарски състав „Дельо Хайдутин“ и приятели под надслов: „Гайдата – от траките до днес“ 06 септември 2021 г. (понеделник), 11.00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на Веселин Антонов като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ,че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-454 от 13.08.2021г...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, и във връзка с чл.131,ал.1 и ал.2,т.1 и т.4 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК, като заинтересувани лица по преписката, съобщава на: Наследниците на Джемил Мустафа...

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково на заседание на 16.08.2021г. /понеделник/ от 14:00 часа в Конферентната зала на общината.

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Инсталация за компресиран природен газ...

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на наследниците на Исмаил Чакъров като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 22928.14.464 по КККР на с. Домище

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ,че със заповеди на Кмета на община Кирково:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.З от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на Фатма Юмер и Хасан Юмер с неизвестни адреси в Р.Турция, че съгласно чл.13а от ППЗСПЗЗ е приет помощен план за м."Дюз тарла" признато с решение №Б791/16.12.1992год...

СЪОБЩЕНИЕ

На 3 август 2021г. - събота, фирма „ДДД-1” ООД ще извърши пръскане срещу комари на територията на село Бенковски, село Фотиново, село Кирково и село Чорбаджийско, във времето от 21:00 часа до 00:30 часа.

СЪОБЩЕНИЕ

Отдел “Териториално развитие и инфраструктура” при Общинска администрация Кирково, област Кърджали, на основание чл.61, ал.1 от АПК съобщава на:

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ,че със заповеди на Кмета на община Кирково.

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 96-00-322 / 06.07.2021 г. e постъпило Уведомление...

Съобщение за състояло се публично събитие

На 17.06.2021 г., в сградата на Читалище „Н. Й. Вапцаров - 1947“ в с.Кирково, община Кирково, област Кърджали се проведе откриваща пресконференция за представяне на проект „Споделена визия за опазване на хабитатите на полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик в регион Кърджали“...

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 28.06.2021г. /понеделник/ от 14:00 часа в Конферентната зала на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 06.07.2021г. (вторник) от 11:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 06.07.2021г. (вторник) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти представляващи:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с.Кирково съобщава на Димитър Славчев Байрактаров и Анита Славчева Коруйкова, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 22928.16.10 по КККР на с. Домище, общ. Кирково..

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 29.06.2021г. (вторник) от 09:00 часа в залата на ОбА-Кирково на 2 етаж за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

ПОКАНА ЗА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

до всички заинтересованите лица от публичния, стопанския и нестопанския сектор и други, която ще се състои на 17 юни /четвъртък/ 2021 г. от 9.30 ч. в сградата на Читалище „Н. Й. Вапцаров - 1947“ в с.Кирково, община Кирково, област Кърджали.

СЪОБЩЕНИЕ

На 12 юни 2021г. - събота, фирма „ДДД-1” ООД ще извърши пръскане срещу комари на територията на село Бенковски, село Фотиново, село Кирково и село Чорбаджийско, във времето от 21:00 часа до 00:30 часа. При обработката ще се използва препаратът „Тализма УЛ”.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 24.06.2021г. (Четвъртък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

Решение

за преценяване на неoбходимостта от извършване на екологична оценка

СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „ТР и И" при Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали на основание чл.128, ал.З от ЗУТ, и във връзка с чл.131,ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ, като заинтересувани лица за урегулирани поземлени имоти УПИ XIX и УПИ XIV от кв.32 по плана на с.Чорбаджийско.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на Нури Сюлейман, като заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 22928.13.164 по КККР на с. Домище...

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на: Соня Борисова Каменова, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 22928.14.549 по КККР на с. Домище, общ. Кирково Емилия Цветанова и Веселин Семерджиев...

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на Емил Ангелов като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 22928.16.10 по КККР на с. Домище...

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 10.06.2021г. (четвъртък) от 11:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 10.06.2021г. (четвъртък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот: