СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.3 от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на Семра Гюлянар, Юсуф Мехмедов, Мюмюн Исмаил, Алиосман Мехмед, Сание Хаджъахмед, Филип Маринов, Нериман Мустафа и Лютви Моллахасан сега в неизвестни адреси в чужбина.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково съобщава, че със решение на Общински съвет - Кирково е одобрен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на транспортната техническа инфраструктура.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково съобщава, че със заповед на Кмета на Община Кирково е допуснато да се изработи проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за ПИ с идентиф.44080.12.224 по КККР на с. Лозенградци, община Кирково.

СЪОБЩЕНИЕ

До наследниците на Сашо Кехайов относно одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива на съседен имот.

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 26.01.2023г. /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали съобщава на всички заинтересувани лица и общественост, че ще се отдава под наем терен за монтиране на кафе машина-вендиг автомат на територията на община Кирково, приета с Решение №272 от Протокол №22

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Относно: Добавяне към тарифа-2010 година за определяне на базисните наемни цени на общински недвижими имоти, в община Кирково, прието с Решение №45 от Протокол №4/01.02.2008г., на ОбС-Кирково, към раздел V, т.15, а именно:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.З от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на Сание Хасан, Фикрет Халилов, АйшеХалил, Енка Радулова и Мехмед Байрактаров сега в неизвестни адреси в чужбина, че със Заповед №РД-10-944/12.12.2022год. на Кмета на Община Кирково е одобрена поправка на имот засягащ УПИ-1Х, кв.1 по кадастралния план на с. Пенковци.

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на „Крос Бордер Инвестмант“ АД, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за УПИ ІІІ в кв.24 по ПУП на с. Кирково, общ. Кирково представляващо имот с идентификатор 36926.3.367 по КККР

Удължен период за прием по мярка 4,2 на МИГ Кирково-Златоград

С решение на УС на МИГ Кирково-Златоград е удължен приема на проектни предложения по мярка 4,2 от местната Стратегия. Тези проекти са предназначени за преработка, предлагане на пазара, маркетинг и развитие на земеделски продукти.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване на 12.01.2023г. (Четвъртък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

ОБОБЩЕН ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

На основание чл. 4 от Наредба №4 от 1 февруари 2021г. за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България в периода 10.10.2022 – 30.11.2022г. се извърши преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Кирково.

ПРОЕКТ

НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КИРКОВО ПРЕЗ 2023г.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 22.12.2022г. /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

на заповед за одобрявяне на поправка, попълване и допълване на кадастрален план.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на наследниците на Али Сюлейманов, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 30106.11.195 по КККР на с. Завоя, общ. Кирково

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

Втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.559 МИГ Кирково - Златоград Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 16.12.2022г. (петък)от 10.00 часа за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ:

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за обществено обслужване – автосервиз...

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски обект, къщи за настаняване на гости и басейн“

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

Втори прием на проектни предложения по мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката,предлагането на пазара и/ или развитието на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 07.11.2022г. /понеделник/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково във връзка с чл.131,ал.1 и ал.З от ЗУТ, на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за отразяване на съществуващ път в КККР на землището на с.Еровете, който е част от третокласен общински път- KRZ 3179 /Ш-867, Бенковски-Фотиново/ - Медевци" и път KRZ 3128 /Ш-867, Бенковски-Фотиново/ - Еровете" и техническите съоръжения към тях.

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Разширяване на база за отдих и риболов чрез изграждане на три броя сгради за настаняване в ПИ 03825.30.776 в с.Бенковски“, община Кирково, с възложител „БУЛТЕКС“ ЕООД, гр.Златоград.

Определени са лицата, които да извършат преброяването на безстопанствените кучета

Във връзка с „чл. 4, ал.2 и ал.4 от Наредба № 1 от 01 февруари 2021г. за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедури по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност“ е издадена заповед на Кмета на община Кирково

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

Втори прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с.Кирково, съобщава на Антония Ватралева – насл. на Костадин Николов.

ОБЯВА

Община Кирково набира заявления за ползване на услугата „Топъл обяд“.Община Кирково подготвя проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 29.09.2022г. /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 12.10.2022г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти:

ПОКАНА

Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Фотиново, общ. Кирково, насрочени на 23 октомври 2022 г.

ОБЯВА

В изпълнение на Наредба №4 от 1 февруари 2021г за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България и за процедури по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност и Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета...

ИНФОРМАЦИЯ

Във връзка със сключено допълнително споразумение с Агенция за социално подпомагане, Общи-на Kирково ще продължи да изпълнява социалната услуга „топъл обяд” до 30.09.2022 г. Услугата се предоставя на 1900 потребители от общината в изпълнение на Договор № BG05FMOP001-5.001-0045-C07 по проект „Приготвяне и доставка на топъл обяд на уязвими групи лица на територията на община Кирково“.

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

МИГ Кирково-Златоград, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.559 МИГ Кирково - Златоград Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 30.08.2022г. /вторник/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с Решения на ОбС-Кирково: №357 от протокол №29 от 28.07.2022г. на ОбС е допуснато изработване на подробен устройствен план - план за застрояване и парцеларен план за определяне на необходими площи за пояс I на санитарно- охранителна зона (СОЗ) около съществуващ каптаж на каптиран естествен извор (КЕИ) „ЛОМЕТО" находящ се в ПИ с идентификатор 80090.25.1287 по КККР на с.Чакаларово.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.61, ал.1 от АПК, Общинска администрация с.Кирково, съобщава на: Милена Чернева – наследник на Халим Табаков, като заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 20777.12.8 по КККР на с. Джерово, общ. Кирково; Милена Чолакова...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково във връзка с чл.136,ал. 1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ,ал. I и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на Антония Ватралева – наследник на Костадин Николов, като заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 36926.1.439 по КККР на с. Кирково, общ. Кирково

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване на 18.08.2022г. (четвъртък) от 10.00 часа за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с пл.сн.№47

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 18.08.2022г. (четвъртък) от 14.00 часа за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 16.08.2022г. (вторник) за продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи:

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) Община Кирково съобщава, че с вх. № 32-00-87 / 26.07.2022г. e постъпило Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски обект...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.136, ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че:

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 28.07.2022г. /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 04.08.2022г. (Четвъртък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на Румен Моралиев – наследник на Халим Табаков, като заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 20777.12.8 по КККР на с. Джерово, общ. Кирково.

МИГ Кирково-Златоград обявява прием на проектни предложения

ВТОРИ ПРИЕМ на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.571 МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“