Проекти на нормативни актове

Описание Дата на публикуване Изтегли / Виж
1. Проект за промяната на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково 31.03.2020
2. Проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 18.12.2019
3. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кирково през 2020 г. 02.12.2019
4. Проект на план-сметка за приходите и разходите за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО в община Кирково през 2020 г. 19.11.2019
5. Проект на правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Кирково 07.11.2019
6. Проект на програма за насърчаване на използването на енергия от възобноявяеми източници и биогорива 2019 - 2021 г. 25.10.2019
7. Проект на програма за енергийна ефективност 2019 - 2023 г. 25.10.2019
8. Проект за изменение и допълнение на Наредба №1 за опазване на обществения ред, поддържане чистотата на населените места и ползване на общинска собственост в Община Кирково 16.04.2019
9. Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково 12.12.2018
10. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019г. 07.12.2018
11. Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кирково 05.12.2018
12. ПРОЕКТ на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Кирково 12.11.2018
13. Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кирково 17.01.2018
14. Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кирково 17.01.2018
15. Проект за изменение на Наредба за реда за придобване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 06.12.2017
16. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково 08.11.2017
17. Проект за изменение на Наредба за реда за придобване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 27.09.2017
18. Проект за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 09.06.2017
19. Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на Община Кирково 03.10.2016
20. Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемането на общински дълг от Община Кирково 02.08.2016
21. Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково 26.05.2016
22. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г. 26.05.2016
23. Проект на Наредба за организацията и дейността на клуба на пенсионера и хората с увреждания в Община Кирково 29.03.2016
24. Проект на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Кирково 18.03.2016
25. Проект за изменение на Наредба № 1 15.10.2015
26. Проект на Наредба за принудително изпълнение за премахване на незаконни строежи 09.04.2015
27. Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 26.09.2014
28. Проект за обществено обсъждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на общината 30.06.2014
29. Проект на покана за участие в обществено обсъждане 10.07.2012