Проекти на нормативни актове

Описание Дата на публикуване Изтегли / Виж
1. Проект за изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини на територията на община Кирково 06.07.2023
2. Проект на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво 06.02.2023
3. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кирково през 2023г. 15.12.2022
4. Проект на План-сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2023 г. 24.11.2022
5. Проект За изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кирково 28.10.2022
6. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кирково през 2022г. 13.12.2021
7. Проект за управление на общинските горски територии - собственост на Oбщина Kирково 15.06.2021
8. Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково 10.12.2020
9. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кирково през 2021 г. 10.12.2020
10. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кирково 03.11.2020
11. Проект за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Кирково 02.11.2020
12. Проект на план-сметка за приходите и разходите за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО в община Кирково през 2021 г. 29.10.2020
13. Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Кирково 25.09.2020
14. Проект за промяната на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково 31.03.2020
15. Проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 18.12.2019
16. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кирково през 2020 г. 02.12.2019
17. Проект на план-сметка за приходите и разходите за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО в община Кирково през 2020 г. 19.11.2019
18. Проект на правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Кирково 07.11.2019
19. Проект на програма за насърчаване на използването на енергия от възобноявяеми източници и биогорива 2019 - 2021 г. 25.10.2019
20. Проект на програма за енергийна ефективност 2019 - 2023 г. 25.10.2019
21. Проект за изменение и допълнение на Наредба №1 за опазване на обществения ред, поддържане чистотата на населените места и ползване на общинска собственост в Община Кирково 16.04.2019
22. Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково 12.12.2018
23. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019г. 07.12.2018
24. Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кирково 05.12.2018
25. ПРОЕКТ на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Кирково 12.11.2018
26. Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кирково 17.01.2018
27. Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кирково 17.01.2018
28. Проект за изменение на Наредба за реда за придобване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 06.12.2017
29. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково 08.11.2017
30. Проект за изменение на Наредба за реда за придобване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 27.09.2017
31. Проект за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 09.06.2017
32. Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на Община Кирково 03.10.2016
33. Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемането на общински дълг от Община Кирково 02.08.2016
34. Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково 26.05.2016
35. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г. 26.05.2016
36. Проект на Наредба за организацията и дейността на клуба на пенсионера и хората с увреждания в Община Кирково 29.03.2016
37. Проект на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Кирково 18.03.2016
38. Проект за изменение на Наредба № 1 15.10.2015
39. Проект на Наредба за принудително изпълнение за премахване на незаконни строежи 09.04.2015
40. Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 26.09.2014
41. Проект за обществено обсъждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на общината 30.06.2014
42. Проект на покана за участие в обществено обсъждане 10.07.2012