Проекти на нормативни актове

Описание Дата на публикуване Изтегли / Виж
1. Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково 28.05.2024
2. Проект на правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Кирково 18.03.2024
3. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кирково през 2024г. 06.12.2023
4. Проект на стратегия за управление на общинската собственост на община Кирково за периода 2024-2028 г. 06.12.2023
5. Проект на План-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 г. 15.11.2023
6. Проект на Правилник организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Кирково мандат 2023 – 2027 година 07.11.2023
7. Проект за изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини на територията на община Кирково 06.07.2023
8. Проект на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво 06.02.2023
9. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кирково през 2023г. 15.12.2022
10. Проект на План-сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2023 г. 24.11.2022
11. Проект За изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кирково 28.10.2022
12. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кирково през 2022г. 13.12.2021
13. Проект за управление на общинските горски територии - собственост на Oбщина Kирково 15.06.2021
14. Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково 10.12.2020
15. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кирково през 2021 г. 10.12.2020
16. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кирково 03.11.2020
17. Проект за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Кирково 02.11.2020
18. Проект на план-сметка за приходите и разходите за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО в община Кирково през 2021 г. 29.10.2020
19. Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Кирково 25.09.2020
20. Проект за промяната на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково 31.03.2020
21. Проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 18.12.2019
22. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кирково през 2020 г. 02.12.2019
23. Проект на план-сметка за приходите и разходите за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО в община Кирково през 2020 г. 19.11.2019
24. Проект на правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Кирково 07.11.2019
25. Проект на програма за насърчаване на използването на енергия от възобноявяеми източници и биогорива 2019 - 2021 г. 25.10.2019
26. Проект на програма за енергийна ефективност 2019 - 2023 г. 25.10.2019
27. Проект за изменение и допълнение на Наредба №1 за опазване на обществения ред, поддържане чистотата на населените места и ползване на общинска собственост в Община Кирково 16.04.2019
28. Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково 12.12.2018
29. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019г. 07.12.2018
30. Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кирково 05.12.2018
31. ПРОЕКТ на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Кирково 12.11.2018
32. Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кирково 17.01.2018
33. Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кирково 17.01.2018
34. Проект за изменение на Наредба за реда за придобване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 06.12.2017
35. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково 08.11.2017
36. Проект за изменение на Наредба за реда за придобване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 27.09.2017
37. Проект за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 09.06.2017
38. Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на Община Кирково 03.10.2016
39. Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемането на общински дълг от Община Кирково 02.08.2016
40. Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково 26.05.2016
41. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г. 26.05.2016
42. Проект на Наредба за организацията и дейността на клуба на пенсионера и хората с увреждания в Община Кирково 29.03.2016
43. Проект на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Кирково 18.03.2016
44. Проект за изменение на Наредба № 1 15.10.2015
45. Проект на Наредба за принудително изпълнение за премахване на незаконни строежи 09.04.2015
46. Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 26.09.2014
47. Проект за обществено обсъждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на общината 30.06.2014
48. Проект на покана за участие в обществено обсъждане 10.07.2012