Проекти на нормативни актове

Описание Дата на публикуване Изтегли / Виж
1. Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Кирково 25.09.2020
2. Проект за промяната на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково 31.03.2020
3. Проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 18.12.2019
4. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кирково през 2020 г. 02.12.2019
5. Проект на план-сметка за приходите и разходите за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО в община Кирково през 2020 г. 19.11.2019
6. Проект на правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Кирково 07.11.2019
7. Проект на програма за насърчаване на използването на енергия от възобноявяеми източници и биогорива 2019 - 2021 г. 25.10.2019
8. Проект на програма за енергийна ефективност 2019 - 2023 г. 25.10.2019
9. Проект за изменение и допълнение на Наредба №1 за опазване на обществения ред, поддържане чистотата на населените места и ползване на общинска собственост в Община Кирково 16.04.2019
10. Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково 12.12.2018
11. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019г. 07.12.2018
12. Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кирково 05.12.2018
13. ПРОЕКТ на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Кирково 12.11.2018
14. Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кирково 17.01.2018
15. Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кирково 17.01.2018
16. Проект за изменение на Наредба за реда за придобване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 06.12.2017
17. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково 08.11.2017
18. Проект за изменение на Наредба за реда за придобване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 27.09.2017
19. Проект за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 09.06.2017
20. Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на Община Кирково 03.10.2016
21. Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемането на общински дълг от Община Кирково 02.08.2016
22. Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково 26.05.2016
23. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г. 26.05.2016
24. Проект на Наредба за организацията и дейността на клуба на пенсионера и хората с увреждания в Община Кирково 29.03.2016
25. Проект на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Кирково 18.03.2016
26. Проект за изменение на Наредба № 1 15.10.2015
27. Проект на Наредба за принудително изпълнение за премахване на незаконни строежи 09.04.2015
28. Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 26.09.2014
29. Проект за обществено обсъждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на общината 30.06.2014
30. Проект на покана за участие в обществено обсъждане 10.07.2012