Проекти на нормативни актове

Описание Дата на публикуване Изтегли / Виж
1. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кирково през 2023г. 15.12.2022
2. Проект на План-сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2023 г. 24.11.2022
3. Проект За изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кирково 28.10.2022
4. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кирково през 2022г. 13.12.2021
5. Проект за управление на общинските горски територии - собственост на Oбщина Kирково 15.06.2021
6. Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково 10.12.2020
7. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кирково през 2021 г. 10.12.2020
8. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кирково 03.11.2020
9. Проект за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Кирково 02.11.2020
10. Проект на план-сметка за приходите и разходите за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО в община Кирково през 2021 г. 29.10.2020
11. Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Кирково 25.09.2020
12. Проект за промяната на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково 31.03.2020
13. Проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 18.12.2019
14. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кирково през 2020 г. 02.12.2019
15. Проект на план-сметка за приходите и разходите за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО в община Кирково през 2020 г. 19.11.2019
16. Проект на правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Кирково 07.11.2019
17. Проект на програма за насърчаване на използването на енергия от възобноявяеми източници и биогорива 2019 - 2021 г. 25.10.2019
18. Проект на програма за енергийна ефективност 2019 - 2023 г. 25.10.2019
19. Проект за изменение и допълнение на Наредба №1 за опазване на обществения ред, поддържане чистотата на населените места и ползване на общинска собственост в Община Кирково 16.04.2019
20. Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково 12.12.2018
21. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019г. 07.12.2018
22. Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кирково 05.12.2018
23. ПРОЕКТ на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Кирково 12.11.2018
24. Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кирково 17.01.2018
25. Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кирково 17.01.2018
26. Проект за изменение на Наредба за реда за придобване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 06.12.2017
27. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково 08.11.2017
28. Проект за изменение на Наредба за реда за придобване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 27.09.2017
29. Проект за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 09.06.2017
30. Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на Община Кирково 03.10.2016
31. Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемането на общински дълг от Община Кирково 02.08.2016
32. Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково 26.05.2016
33. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г. 26.05.2016
34. Проект на Наредба за организацията и дейността на клуба на пенсионера и хората с увреждания в Община Кирково 29.03.2016
35. Проект на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Кирково 18.03.2016
36. Проект за изменение на Наредба № 1 15.10.2015
37. Проект на Наредба за принудително изпълнение за премахване на незаконни строежи 09.04.2015
38. Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 26.09.2014
39. Проект за обществено обсъждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на общината 30.06.2014
40. Проект на покана за участие в обществено обсъждане 10.07.2012