Уважаеми госпожи и господа,
Уведомяваме Ви, че съгласно последните изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Община Кирково има нов Профил на Купувача, който е достъпен на следния линк:

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ЗА ПОРЪЧКИ ОТ 14 ЮНИ 2020 г.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО ЧЛ.20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

КОНКУРСИ

ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗОП