« Назад

 

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО Проект BG05SFPR002-2.001-0059 „Грижа в дома в община Кирково“

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ НА МОБИЛНИ ИНТЕГРЕРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КИРКОВО”

Община Кирково в качеството си на конкретен бенефициент по Проект BG05SFPR002- 2.001-0059 „Грижа в дома в община Кирково” по Програма „Развитие на човешкит ересурси” 2021-2027, Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, ОБЯВЯВА, че от 16.01.2023 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

Видове услуги:
- социални дейности;
- здравни грижи;
- психологическа подкрепа.

Кандидатите могат да бъдат лица от следните целеви групи:
- Лица с трайни увреждания и техните семейства;
- Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.
Кандидатите могат да избират един или няколко вида услуга.

Дейност на санитарите:Индивидуализиран аподкрепа за хора с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване чрез предоставяне на комплекс от услуги в домашна среда - поддържане личната хигиена, физическа подкрепа, хигиената в помещението, закупуване на хранителни продукти и вещи от първанеобходимост, съдействие за организация на свободното време, административна помощ и др. според индивидуалните потребности на лицето.

Дейност на медицински специалисти: Индивидуализирана подкрепа за лицата от целевата група чрез предоставяне в домашна среда на комплексна, квалифицирана здравна помощ, с цел постигане на независимост на възрастните хора и лицата с увреждания и подобряване на достъпа им до социално-здравни услуги- профилактика и консултиране, грижи за физическото и социално здраве на потребителите, медицински грижи и манипулации в домашна среда, провеждане на назначени лечения и др.

Дейност на психолога: Оказва мотивационна, психологическа или друг тип подкрепа, на потребителите на  услуги в домашна среда или консултиране; супервизия на персонала – за всяко назначено лице вкл. допълнителни посещения и срещи при необходимост и според потребността на обслужвани/обслужващи.
Териториален обхват - всичкинаселени места от Община Кирково.

Необходимите документи за кандидатстване са следните:

  • Заявление (пообразец);
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
  • Медицински протокол на ЛКК (копие);
  • Другимедицинскидокументи - актуалнаепикриза и др. (копие);
  • Декларация за събиране, използване и обработка на личниданни (по образец).

Лицата, които желаят да ползват мобилни интегрирани здравно–социални услуги по проекта, следва да подадат документи в сградата на община Кирково, адрес: с. Кирково, ул. „Дружба” № 1, стая 28 от 08.30 ч. - 16.30 ч., като те могат да бъдат получени на място, както и на сайта на Община Кирково www.kirkovo.bg.
Заявления от кандидати за потребители на мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще се приемат през целия период на изпълнение на дейностите по Проект „Грижа в дома в община Кирково”, като за включване първоначално в услугата от 16.01.2023 г. заявления се приемат до 16.02.2023 г.
Предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги стартира, считано от 01.04.2023 г. до 01.04.2024 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Документи за кандидатстване

 

« Назад