« Назад

 

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО Проект BG05SFPR002-2.001-0059 „Грижа в дома в община Кирково“
ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на Проект BG05SFPR002-2.001-0059 „Грижа в дома в община Кирково”по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома” по Програма „Развитие на човешкитересурси” 2021-2027 г.
Община Кирковообявява прием на документи за извършване на подбор на персонал по проект: BG05SFPR002-2.001-0059 „Грижа в дома в община Кирково”, въввръзка с утвърдена процедура за подбор.
Информация за провеждане на процедура за подбор за всичкикандидати:
1. Работодател: Община Кирково
2. Място на работа: Община Кирково, домовете на потребителите на здравно-социални услуги.
3. Характер на работата: Осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на грижи в дома на възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда.
Обявява се подбор за следнитедлъжности:
• Координатор - 2бр. на срочен трудов договор, пълноработновреме – 8 часа;
• Медицинска сестра, домашни грижи - 3бр. на договор за услуга;
• Психолог - 1 бр. на договор за услуга;
• Домашен санитар - 60бр. на трудов договор, непълноработновреме;

 1. Kоординатор – 2 бр., Две свободни позиции за длъжността – „Координатор” по трудово правоотношение.

Кратко описание на длъжността:Изготвя документация, съгласнонормативнатауредба и изисквания по проекта. Координирадейността по предоставянето на интегриранитездравно-социални услуги. Приема заявления, участва при необходимост в извършването на индивидуална оценка на потребностите за ползване на интегрираниздравно-социални услуги, участва в екипни срещи; извършвадиректна работа с потребителите; води и съхранявадокументацията по предоставянето на интегриранитездравно-социални услуги попроекта, с прилежащитедокументисъгласноизискванията.
Изисквания за заемане на длъжността:
Минимални и специфичниизисквания за заемане на длъжността:
Минималниизисквания за заемане на длъжността:
• Образователно-квалификационна степен -средно образование;
• професионален опит – не се изисква, но се счита за предимство.
Специфичниизисквания за заемане на длъжността:
• компютърни умения;
• организационни умения.
Допълнителниизисквания за заемане на длъжността:
• Ориентация къмрезултати;
• Работа в екип;
• Комуникационнакомпетентност;
• Професионалнакомпетентност.
Вид договор – Трудов договор.

 1. Медицинска сестра, домашнигрижи – 3 бр.,Срок за работа в рамките на проекта - 12 месеца на договор за услуга.

Кратко описание на длъжността: Предоставя и събираздравна информация за потребителите; измервавитални показатели (кръвноналягане, пулс и температура); извършваздравни услуги и манипулации по домовете за възрастни хора и хора сувреждания; разработваздравнипланове за медицинскигрижи на потребителите; участва в изработването на оценки и индивидуалнипланове на потребителите; участва в мобилната работа на екипа; участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите.
Изисквания за заемане на длъжността:
Минимални и специфичниизисквания за заемане на длъжността:
Минималниизисквания за заемане на длъжността:
• Образователно-квалификационна степен – професионаленбакалавър /полувисше, специалист/ или висше, бакалавърска степен;
• професионален опит – не се изисква, но се счита за предимство.
Специфичниизисквания за заемане на длъжността:
• професионална област – медицина;
• организационни умения.
Допълнителниизисквания за заемане на длъжността:
• Ориентация къмрезултати;
• Работа в екип;
• Комуникационнакомпетентност.
Вид договор – Договор за услуга.

 1. Психолог – 1 бр., Срок за работа в рамките на проекта - 12 месеца на договор за услуга.

Кратко описание на длъжността:Оказвамотивационна, психологическа или друг тип подкрепа, на потребителите на услуги в домашна среда или консултиране; супервизия на персонала – за всяко назначено лице вкл. допълнителни посещения и срещи при необходимост и споредпотребността на обслужвани/обслужващи.
Изисквания за заемане на длъжността:
Минимални и специфичниизисквания за заемане на длъжността:

Минималниизисквания за заемане на длъжността:
• Образователно-квалификационна степен –бакалавър;
• професионален опит – не се изисква, но се счита за предимство.
Специфичниизисквания за заемане на длъжността:
• професионална област – психология;
• организационни умения.
Допълнителниизисквания за заемане на длъжността:
• Ориентация къмрезултати;
• Работа в екип;
• Комуникационнакомпетентност.
Вид договор – Договор за услуга.

 1. Домашен санитар – 60 бр.

Кратко описание на длъжността: Извършване на социално-битовидейности в домовете на потребителите.
Изисквания за заемане на длъжността:
Минимални и специфичниизисквания за заемане на длъжността:
Минималниизисквания за заемане на длъжността:
• Образователно-квалификационна степен– не се изисква;
• професионален опит – не се изисква.
Специфичниизисквания за заемане на длъжността:
• професионална област – социалнидейности;
• организационни умения.
Допълнителниизисквания за заемане на длъжността:
• Ориентация къмрезултати;
• Работа в екип;
• Комуникационнакомпетентност;
• Професионалнакомпетентност.
Вид трудов договор - За определен срок, съгласно проекта – 12 месецанепълноработновреме.

Начин на провеждане на подбора:

 1. Подбор по подаденитедокументи;
 2. Интервю.

Необходимидокументи за кандидатстване:

 1. Заявление по образец;
 2. Автобиография;
 3. Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 4. Копие на документ за завършено образование – за длъжността за която се изисква;
 5. Копие на сертификат/и или удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за социални услуги;
 6. Декларация от лицето, че е дееспособно лице, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност (по образец);
 7. Декларация за обработка на лични данни (по образец);
 8. Други документи.

Кандидатитеподаватнеобходимитедокументи в сградата на община Кирково, адрес: с. Кирково, ул. „Дружба” № 1, стая 28 от 08.30 ч. - 16.30 ч., като те могат да бъдатполучени на място, както и на сайта на Община Кирковоwww.kirkovo.bg.
Заявления от кандидатитеще се приематпрезцелия период на изпълнение на дейностите по Проект „Грижа в дома в община Кирково”, като за включванепървоначално в услугата от 16.01.2023 г. заявления се приемат до 16.02.2023 г.
Предоставянето на мобилниинтегрираниздравно-социални услуги стартира, считано от 01.04.2023 г. до 01.04.2024 г.
Подбора на заявленията се извършва от Комисия, назначена със заповед на Кмета на община Кирково.
Решението на Комисията, относнодопуснатите до вториетапкандидати, вкл. часа и мястото на провеждане на събеседването се обявява на интернет страницата на Община Кирково-www.kirkovo.bg и на информационното табло на Общинска администрация – Кирково.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ СТАЯ № 28 ИЛИ РАЗПЕЧАТАНИ ОТ САЙТА НА ОБЩИНА КИРКОВО - www.kirkovo.bg.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Документи за кандидатстване

 

« Назад