« Назад

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Кирково в качеството си на бенефициент по проект “Интегрирани социални услуги за деца от 0 до 7 г. и техните родители в община Кирково”  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година 

О Б Я В Я В А

Процедура за набиране и подбор на персонал по Проект № BG05M9OP001-2.004-0007 “Интегрирани социални услуги за деца от 0 до 7 г. и техните родители в община Кирково”, Административен договор № BG05M9OP001-2.004-0007-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за предоставяне на следната услуга по проекта:

І. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа, и индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина. Необходими специалисти за предоставяне на услугата:

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
1.Основни изисквания 

 • да има висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление социални дейности и/или педагогическа правоспособност;
 • да има професионален опит не по-малък от 1 година в областта на социалните, здравните, образователните  дейности;
 • да познава нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства, здравната грижа за деца и предучилищната подготовка;
 • да притежава компютърна грамотност;
 • да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

2.Специфични изисквания 
Ще се счита за предимство:

 • да има практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • да познава местните уязвими общности в община Кирково, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания;
 • да познава спецификата на социалната работа с различни уязвими групи – деца от/на улицата, деца с поведенчески проблеми; деца, жертви на насилие; деца, отпаднали/отпадащи от училище; деца, живеещи в специализирани институции; деца, живеещи във високо рискови общности; родители, при които има риск от изоставяне на детето; деца с увреждане и техните родители и др.

3. Описание на дейността на социален работник

 • Идентифициране на потребители на услугите/дейностите за деца от 0 до 7 години и техните семейства по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете;
 • Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата от 0 до 7 години и родителите от целевите групи и насочване към подходящите за тях услуги/дейности по проекта, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете;
 • Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в дейностите, в които участват и изготвяне на графици за дейността им;
 • Разработване на програми и обучителни материали за провеждане на групова работа с  родители  и деца на възраст от 0 до 7 г.;
 • Провеждане на групова и индивидуална консултация и подкрепа на бъдещи родители, на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 7 години и съвместни групи за родители и бъдещи родители;
 • Изготвяне на графиците за провеждане на групова и индивидуална работа в услугите за деца от 0 до 7 години и техните родители, както и за работата на терен;
 • Посещения в домовете на потребителите и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
 • Разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с родители и техните  деца, съвместно с други специалисти, участващи в предоставянето на съответните услуги;
 • Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва;
 • Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности, в които участва;
 • Организиране на екипните срещи на специалистите, включени в услугите, в които участва;
 • Организиране и участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 • Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите, в които участва.

4. Заемане на длъжността: Длъжността се заема по трудов договор, на непълно работно време, общ брой на часовете 567 часа със срок на договора – до 31.12.2018 г.

ІІ.РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са :
-Заявление по образец;
-Автобиография по образец;
-Декларация по образец;
-Декларация по чл. 107а от КТ;
-копие от диплома за базово образование;
-документ, доказващ професионален опит;
-други изискващи се документи съгласно позицията, за която се кандидатства.

2.Документите следва да се подават лично или по куриер в деловодството на община Кирково, в срок от 02.08.2018 г. до 17.00 часа на 15.08.2018 г.

3.Всяко постъпило заявление в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Кирково.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор се допускат лица, които са представили всички необходими документи в срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервюто кандидати, се обявяват на информационното табло в общинска администрация Кирково до 17.08.2018 г.
В списъка с недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.
Интервюто с кандидатите ще се проведе на 20.08.2018 г. от 14,00 часа в зала № 25 на община Кирково.
Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава необходимите професионални качества и мотивация за изпълнението на дейността.
След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати до 22.08.2018 г.
Протоколът с класираните кандидати се обявява на информационното табло в общинска администрация Кирково

Кметът на община Кирково сключва трудов договор с класирания кандидат.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Заявление
2. Автобиография
3. Декларация по чл. 107 от КТ
4. Декларация

ШИНАСИ СЮЛЕЙМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО

 

« Назад