« Назад

Обява за набиране на персонал за

Общинско социално предприятие в Община Кирково

Община Кирково в качеството си на бенефициент по проект „Социалното предприемачество –социална и професионална интеграция на лица от уязвимите групи в община Кирково”,  съгласно  договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0313-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 I. АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

1. Управител на Социалното предприятие – 1 щатна бройка

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • средно образование
 • допълнителна квалификация/обучение – компютърни умения – Word, Excel, Интернет
 • висше образование ще се счита за предимство
 • професионално направление в сферата на социалните услуги и озеленяване ще се счита за предимство
 • професионален опит ще се счита за предимство

Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване;
 • автобиография /по образец /;
 • декларация по образец;
 • копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
 • копие от диплома за завършено образование;
 • декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни /по образец/
 • други приложими документи.

Описание на длъжността:

Отговаря за управлението на социалното предприятие; контролира за спазване законосъобразността и целесъобразността на извършваните от предприятието дейности и разходи; координира работата на служителите на социалното предприятие, преглежда и ревизира тяхната работа; разпределя и делегира задачи и отговорности на служителите на предприятието; упражнява оперативен контрол на задачите на членовете на екипа; съблюдава изпълнението на времевите графици; контролира отчетността, проверява и наблюдава работата на доставчиците и изпълнителите.

2. Счетоводител на Социалното предприятие – 1 щатна бройка 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • средно образование;
 • допълнителна квалификация/обучение – компютърни умения – Word, Excel, Интернет;
 • висше образование ще се счита за предимство;
 • професионално направление – счетоводство и контрол или икономика ще се счита за предимство;
 • професионален опит ще се счита за предимство

 

Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване;
 • автобиография /по образец/
 • декларация по образец;
 • копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
 • копие от диплома за завършено образование;
 • декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни /по образец/
 • други приложими документи.

Описание на длъжността:

Отговаря за законосъобразността и целесъобразността на направените разходи от социалното предприятие; регистрира и документира всеки разход и свързаните с него счетоводни документи; подготвя ведомости, финансови доклади и взема отношение по финансови въпроси, свързани договори за услуги, доставки и строителство; подготвя и извършва плащания; изготвя документи, съгласно методите за финансово управление на предприятието.

II. СЛУЖИТЕЛИ ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ЗА РАБОТА В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ:

– Хора с увреждания с право на работа; Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица-безработни младежи до 29 годишна възраст; Безработни младежи с трайни увреждания, безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си ; Продължително безработни лица за период по-дълъг от 12 месеца; безработни лица с трайни увреждания; Безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5 годишна възраст; Безработни лица, изтърпели наказание лишаване от свобода; Безработни лица над 54 годишна възраст; Безработни лица с основно или с по-ниско образование и без професионална квалификация; Други групи безработни лица – зависими; Бездомни лица, лица без никакво образование и лица пострадали от насилие.

1. Работник озеленяване – 16 щатни бройки

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
– умение за работа в екип;
– комуникативност;
– мотивация за работа.

Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване;
 • автобиография /по образец /;
 • декларация по образец
 • копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
 • пенсионно разпореждане (за кандидати, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и са в трудоспособна възраст и кандидати, придобили право на пенсия за трудов стаж и възраст)
 • експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие) ако е приложимо.
 • декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни /по образец/
 • други приложими документи.

Описание на длъжността:

 • Поддръжка на паркови и градински площи;
 • Отглежда дръвчета, храсти, цветя и други растения;
 • Извършва текущи операции по плевене, торене и поливане на тревни площи, градини, дървета, храсти и саксийни декоративни цветя.
 • Периодично коси тревните площи като им предава естетически вид.
 • Отговаря за чистотата на градинските площи.
 • При необходимост изпълнява и други възложени задачи.
 • Извършва обща сезонна работа при изпълнение на други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността и имащи отношение към дейността на социалното предприятие за озеленяване и благоустройство;

2. Домашен помощник – 16 щатни бройки

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Основно образование;
 • умение за работа в екип;
 • комуникативност;
 • мотивация за работа;

Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване;
 • автобиография /по образец /;
 • декларация по образец
 • копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
 • пенсионно разпореждане (за кандидати, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и са в трудоспособна възраст и кандидати, придобили право на пенсия за трудов стаж и възраст)
 • диплома за завършено образование;
 • експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие) ако е приложимо.
 • декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни /по образец/
 • други приложими документи.

Описание на длъжността:

 • Организира и осъществява ежедневни дейности, осигуряващи битови и социални условия, необходими за нормалния живот на потребителя на услуги;
 • Съдейства за социалната интеграция на потребителите на социални услуги като ги насърчава и подпомага да водят активен и независим начин на живот в рамките на специфичните им  възможности;
 • При спешен случай незабавно информира роднините, личния лекар на потребителя и екипа на проекта;
 • Предлага мерки за намаляване или отстраняване (ако е възможно) на рисковете в домашната среда на потребителя;

3. Технически организатор за група от озеленители – 1 щатна бройка

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
-основно образование;
– умение за работа в екип;
– комуникативност;
– мотивация за работа.
– професионален опит в сферата предимство;
Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване;
 • автобиография /по образец /;
 • декларация по образец
 • копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
 • пенсионно разпореждане (за кандидати, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и са в трудоспособна възраст и кандидати, придобили право на пенсия за трудов стаж и възраст)
 • диплома за завършено образование;
 • експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие) ако е приложимо.
 • декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни /по образец/
 • други приложими документи.

Описание на длъжността:
Участва в разработването на техническа и технологична документация в цветопроизводственото стопанство и парковото строителство. Организира засаждането и грижите за дървесна, храстова и цветна растителност на открито или в оранжерии, подготвя посадъчен материали извършва размножаване на растенията, разработва проекти и аранжира и поддържа цветя в различни обекти. Участва в проектирането, изграждането и поддържането на паркова архитектура. Координира и наставлява работниците при изпълнението на поставените им задачи.

4. Сътрудник социални дейности – 1 щатна бройка

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
-основно образование;
– умение за работа в екип;
– комуникативност;
– мотивация за работа.
– професионален опит в сферата;
Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване;
 • автобиография /по образец /;
 • декларация по образец
 • копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
 • пенсионно разпореждане (за кандидати, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и са в трудоспособна възраст и кандидати, придобили право на пенсия за трудов стаж и възраст)
 • диплома за завършено образование;
 • експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие), ако е приложимо.
 • декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни /по образец/
 • други приложими документи.

Описание на длъжността:
Извършва всички дейности, свързани с предоставяне на услугата "Домашен помощник" и ги прилага в работата си, координира дейностите на домашните помощници при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между домашните помощници, потребителите на социалната услуга и Екипа за организация и управление на проекта, окомплектова документацията, включително изготвя графици за почасово предоставяне на услугите и поддържа досиетата на потребителите.

5. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават в сградата на Община Кирково, ул. „Дружба“ № 1, ет.3 стая № 27,  всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00ч., в срок до 17.00ч. на 24.07.2018 г.

Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Кирково – www.kirkovo.bg.

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и на електронната страница на Община Кирково.

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат  обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и всеки кандидат ще бъде уведомен лично.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Автобиография
2. Декларация
3. Декларация за лични данни
4. Заявление


Кмет на община Кирково:   п
Шинаси Сюлейман

 

« Назад