« Назад

ОБЯВА

Община Кирково в качеството си на бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010 – «Развитие на социалното предприемачество» финансирана от ОПРЧР 2014-2020г., по договор № BG05M9OP001-2.010-0313-C01„Социалното предприемачество –социална и професионална интеграция на лица от уязвимите групи в община Кирково”

НАБИРА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.010-0313-C01„Социалното предприемачество –социална и професионална интеграция на лица от уязвимите групи в община Кирково”  ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“

Заявленията се подават лично, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа до 24.07.2018г. в стая № 27, етаж 3 на Община Кирково

Необходими документи от лицата желаещи да ползват социалната услугата „Домашен помощник“ са:
• документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
• документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
• експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
• медицински протокол на ЛКК (копие);
• други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
• удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
• други документи – пълномощно.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Заявление


Кмет на община Кирково:   п
Шинаси Сюлейман

 

« Назад