« Назад

Община Кирково изпълнява проект» Планиране и консултиране на стратегически програмни и планови документи разработени на общинско ниво” съгласно сключен Договор № 13-13-41/31.10.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Обща цел на проекта: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни в община Кирково.

Специфични цели на проекта:
1. Изготвяне на ОПР за периода 2014-2020г. след извършен подробен анализ на постигнатото до момента и използване на механизми за обмен на информация и идеи между целевите групи.
2. Актуализиране на стратегически документи, които действат през настоящия програмен период, като се отчетат новите реалности и актуалните интереси на местните общности;
3. Осигуряване на условия за прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в община Кирково чрез обобщаване на досегашния опит и изработване на препоръки за успешни партньорства с всички заинтересовани страни;

Целеви групи по проекта: Общинска администрация - Кирково, Общински съвет - Кирково, Структурите на гражданското общество (СГО)

Основни дейности:
1. Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020г.
2. Провеждане на разяснителна кампания на тема - „Процеса на формулиране и реализиране на местни политики през периода 2014 – 2020г., важен за всеки гражданин на общината".
3. Разработване на Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху реализирането на икономическата политика на общината с фокус – малък и среден бизнес.
4. Публичност.
5. Организация и управление.

Очаквани резултати:
1. Разработен ОПР за периода 2014 – 2020г.
2. Разработени вътрешни правила за мониторинг и контрол върху реализирането на идентифицираните в ОПР политики.
3. Проведена разяснителна компания.
4. Разработени правила за мониторинг и контрол при реализиране на инвестиционната политика на общината с фокус – малък и среден бизнес.
5. Банер и други електронни информационни материали за осигуряване на дейностите за публичност и информация.
6. Проведени 2 пресконференции.
7. Публикации в печатните медии – 2 броя.
8. Разпространение на 1000 информационни брошури с информация за проекта.
9. Успешно изпълнен проект – дейности, резултати и индикатори.

« Назад