« Назад

Община Кирково приключи изпълнението на проект «По-добро управление, подобрявайки професионалната компетентност на служителите в Общинска администрация Кирково», Договор за безвъзмездна финансова помощ № А12-22-115 / 09.04.2013, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обща цел на проекта: По-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията на служителите в Община Кирково чрез подобряване на професионалната им компетентност.

Специфични цели на проекта:
· Подобряване на административното обслужване чрез повишаване квалификацията на общинските служители;
· Подобряване знанията и уменията на служителите от общинска администрация чрез специализирани обучения, съобразно техните професионални задължения;
· Повишаване на ефективността на администрацията и мотивацията на служителите чрез обучения по ключови компетенции.

Целеви групи по проекта:
· Служители на Общинска администрация – Кирково;
· Кметове на кметства, кметски наместници и технически сътрудници в районите: Кирково, Чорбаджийско, Бенковски, Фотиново.

Постигнати резултати от изпълнението на проекта:
· Проведени 33 индивидуални обучения на служители в Институт по публична администрация на четири теми съобразени с професионалните задължения – „Форми на сътрудничество между администрацията и гражданските и бизнес организации”, „Управление на отпадъците. Европейски норми и практики”, „Работа с дълги документи с Mc word” и „Електронни таблици с MS EXCEL”;
· Проведени 2 специализирани обучения за 32 служители – Тридневно обучение на тема „Развитие на туристическите дестинации и маркетинг на трансграничните райони” и Обучение на 22 служители по гръцки език /базово ниво/;
· Проведени 3 тридневни групови обучения за 120 служители за екипна ефективност и ефективно лидерство;
· Повишена компетентност на служителите и получени сертификати за успешно преминаване на курсовете.

« Назад