За реализация на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” в община Кирково


На 29.02.2016 г. Община Кирково в партньорство с Агенция за социално подпомагане приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа". Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Реализираните дейности по проекта подобриха качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни хора, както и спомогнаха за преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

Целеви групи по проекта бяха:

• Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
• Семейства на деца, с увреждания;
• Самотно живеещи тежко болни лица.

По проекта бяха назначени 53 лични асистенти, които предоставяха индивидуална почасова грижа на 54 потребители от община Кирково.