Община Кирково сключи договор № 2015BG16SPO001-005 на 21.01.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност” на Европейския съюз за щетите от природните бедствията в периода от 30.01-04.02.2015 г. за проект “Спасителни неотложни работи в населени места на територията на община Кирково“. Общата стойност на проекта е 32 880,99 лева. Продължителност на проекта – 3 месеца.


“Този документ е създаден в рамките на проект “ Спасителни неотложни работи в населени места на територията на община Кирково“, който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд “Солидарност“ на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <община Кирково> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Координиращия орган.”