за публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Кирково за 2014 година

На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Кирково, Председателят на Общински съвет – Кирково Шинаси Сюлейманов кани местната общност за участие в публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Кирково за 2014 година.
Обсъждането ще се проведе на 12.05.2015 година от 10.00 часа в залата на Общинска администрация Кирково в сградата на общината.
Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Кирково www.kirkovo.bg
Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета може да подавате в периода до 11 май 2015 в деловодството на общината или на електронен адрес:

Oba_kirkovo@kv.link.bg


Председател на ОбС – Кирково:………………..
/Ш. Сюлейманов/