ПОКАНИ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: акушерка, юрист, логопед, медицинска сестра, медиатор, педагог, психолог, социален работник, социален работник/социален педагог, шофьор

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Покана -акушерка
2. Покана - юрист
3. Покана - логопед
4. Покана - мед. сестра
5. Покана - медиатор
6. Покана - педагог
7. Покана - психолог
8. Покана - социален работник
9. Покана - социален работник/социален педагог
10. Покана - лекар - гинеколог
11. Покана - шофьор