ОБЯВЛЕНИЕ

Общински съвет - Кирково открива процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд – гр. Момчилград

            В изпълнение на Решение № 469, т.10 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Кирково, проведено на 22.05.2023 г. и отразено в Протокол №37, Общински съвет – Кирково открива процедура за определяне на трима съдебни заседатели с мандат 2023 г. – 2027 г. за Районен съд – Момчилград при следните условия, ред и правила за нейното провеждане:

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

1.1. на възраст от 21 до 68 години;

1.2. имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Момчилград;

1.3. имат завършено най-малко средно образование;

1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. да не страдат от психически заболявания;

1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;

1.7. да не са общински съветници от съдебния район за който е избран; 

1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район за който е избран;

1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

2. В срок до 23.06.2023 г., кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Момчилград подават (лично или чрез упълномощено лице) в деловодството на Общински съвет - Кирково следните документи:

- Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (приложение №1)

- Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (приложение №2);

- Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ (приложение №3);

- Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение №4);

- Данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение №5).

- Подробна автобиография, подписана от кандидата;

- Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- Мотивационно писмо;

-  Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

3. Необходимите документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд – Момчилград могат да се изтеглят от официалната интернет страница на Община Кирково www.kirkovo.bg , Раздел „Общински съвет“, Секция „Съдебни заседатели за Районен съд - Момчилград“ или да се получат от Общински съвет – Кирково, ет. 3, стая №14, в сградата на Общинска администрация – Кирково, ул. „Дружба“ №1., тел. за контакт: 036793975.

 

САЛИ БЕКИР РАМАДАН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КИРКОВО

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заявление
Декларация по чл. 67
Декларация по чл. 69
Писмено съгласие
Данни за лицата