УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Кирково, област Кърджали, в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В тази връзка, считано от днес в 30-дневен  срок предоставяме на вниманието Ви проект за обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво.

Предложения могат да бъдат направени по електронен път на e-mail: kirkovo@kirkovo.bg или на хартиен носител чрез внасяне в деловодството на община Кирково.

 

Шинаси Сюлейман

Кмет на община Кирково

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Проект на анализ на потребностите от социални услуги