П Р О Е К Т

НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КИРКОВО ПРЕЗ 2023г.

На основание чл. 4, ал. 1, т.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Кирково, в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет – страницата на Община Кирково - https://www.kirkovo.bg  се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Кирково през 2023г., в деловодството на община Кирково, ул. „Дружба“ №1 или на еmail: kirkovo@kirkovo.bg.

Вносител:

           ШИНАСИ СЮЛЕЙМАН
    КМЕТ НА ОБЩИНА  КИРКОВО

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Проект на Годишна Програма 2023г.