ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

         На 09.11.2020 г. община Кирково сключи допълнително споразумение №03 към административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.040-0049- C01 по проект "С грижа за възрастните хора и лица с увреждания в община Кирково", по процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4” - по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 г. – 2020 г., продължаващ услугите  по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” .

         Чрез допълнителното споразумение се удължава срокът на предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Продължението е за период от шест месеца, считано от 02.12.2020 г. до 02.06.2021 г. Така ще се отговори на нуждите на целевите групи на  територията на общината от предоставяне на услуги в домашна среда и се продължава процесът на грижа за възрастните хора и лица с увреждания, както и изграждане на алтернативна подкрепа в общността.

         Целта на проекта е да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в общината, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. Заложените в проектното предложение дейности са насочени, както към постигане на високо качество на предоставяните на целевата група услуги, така и създаване на добри практики за предоставяне на иновативни здравни и социални услуги под формата на патронажна грижа.

От услугите се възползват и  могат да се възползват всички лица попадащи в целевите групи по 2 часа дневно.

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.103-0085-C01/12.11.2020 г. проект С грижа за възрастните хора и лица с увреждания в община Кирково"  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз