ИНФОРМАЦИЯ
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КИРКОВО,

Стартира прием на заявления за длъжността „хигиенист“ в социалните услуги делегирани от държавата дейности – Дневен център за деца и младежи с увреждания с.Добромирци по Проект "Патронажна грижа + в община Кирково" 

От 26.04.2021 г. започва прием на заявления за длъжността „хигиенист“ в социалните услуги делегирани от държавата дейности – Дневен център за деца и младежи с увреждания с. Добромирци по "Патронажна грижа + в община Кирково"  по Процедура: BG05FMOP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Обявеното работно място е както следва:

1. За социалната услуга Дневен център за деца и младежи с увреждания с.Добромирци – 1 бр.

Изисквана минимална степен на завършено образование: начално

Години професионален опит: не се изискват

Кандидатите подават следните документи:

  • заявление за кандидатстване (образец);
  • автобиография (образец);
  • документ за самоличност (за справка);
  • декларация за обработка на лични данни (образец)
  • копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен;

Документи за участие се подават от 24 април  2021 г. до 18 май  2021 г., вкл. всеки работен ден от 08:00- 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в административната сграда на община Кирково, с.Кирково, ул. "Дружба" № 1, етаж 3, стая 28.

Подбора на заявленията се извършва от Комисия, назначена със заповед на Кмета на община Кирково.

Решението на Комисията, относно допуснатите до втори етап кандидати, вкл. часа и мястото на провеждане на събеседването се обявява на интернет страницата на Община Кирково – www.kirkovo.bg  и на информационното табло на Общинска администрация – Кирково.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на пълен работен ден на минимална работна заплата за срок от 12 месеца ( 01.06.2021 – 31.05.2022 г.).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ СТАЯ № 28 ИЛИ РАЗПЕЧАТАНИ ОТ САЙТА НА ОБЩИНА КИРКОВО - www.kirkovo.bg.

Приложения:

1. Длъжностна характеристика.

2. Документи за кандидатстване:

  • Заявление за участие;
  • Декларация за лични данни;
  • Декларация;
  • Автобиография;