УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КИРКОВО,

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0032 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА КИРКОВО

От 26.04.2021 г. започва прием на заявления за предоставяне и ползване на социално – здравната услуга по Проект BG05M9OP001-6.002-0032 „Патронажна грижа + в община Кирково“, по Процедура: BG05FMOP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Патронажната грижа ще се предоставя в периода  01.06.2021 г. - 31.05.2022 г. със следните дейности:

 • Медицинска подкрепа;
 • Психологическа подкрепа;
 • Домашен санитар.

I. За ползване на мобилната социално-здравна услуга, която ще се предоставя по домовете от квалифициран персонал, могат да кандидатстват:

Хора с увреждания, възрастните хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., лица поставени под карантина във връзка с COVID-19 и лица от рискови групи за заразяване с COVID-19.

След извършване на оценка на одобрените лица ще бъде предоставена комплексна услуга до 2 часа на ден  - ежедневно или периодично, според  потребностите, като не се допуска дублиране на дейностите с ползваните услуги/дейности по други програми и проекти.

Кандидатите за ползване на патронажната грижа подават следните документи:

 • Заявление (по образец)
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 • Медицински протокол на ЛКК (копие);
 • Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
 • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 • Декларация за събиране, използване и обработка на лични данни ( образец).

 II. За предоставяне на социално – здравната услуга по проект „Патронажна грижа + в община Кирково“ набира следните специалисти:

 1. Медицински специалист /лекар/ – 1 бр. /договор за услуга/;
 2. Психолог – 1бр. /договор за услуга/;
 3. Домашни санитари – 20 бр. / на непълно работно време/.

Кандидатите за предоставяне на патронажната грижа подават следните документи:

 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография  (по образец);
 • Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • Копие на документ за завършено образование;
 • Копие на сертификат/и или удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за социални услуги;
 • Декларация от лицето, че е дееспособно лице, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност (образец);
 • Декларация за обработка на лични данни (образец);
 • Други документи.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ:

Медицински специалист/лекар - 1бр., Срок за работа в рамките на проекта - 12 месеца на договор за услуга.

Изисквания към кандидатите: 

 • степен на образование - висше;
 • образователно-квалификационна степен – бакалавър, магистър;
 • специалност –медицинска сестра; медицина
 • да е дееспособно лице;
 • да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
 • професионален опит - предимство;

 

Умения и квалификации

 • компютърни умения – Word; Exсel;
 • умения за работа в екип;
 • мотивация и нагласа за работа в социалната сфера;
 • комуникативна компетентност;
 • организационна компетентност, способност за планиране и организиране на дейността;
 • отговорност и съзнателност.

Описание на длъжността: Предоставя медицински услуги в зависимост от конкретните нужди на потребителите.

Психолог – 1 бр., Срок за работа в рамките на проекта - 12 месеца на договор за услуга.

Изисквания към кандидатите: 

 • степен на образование - висше;
 • образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 • специалност – психология;
 • да е дееспособно лице;
 • да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
 • професионален  опит - предимство;

Умения и квалификации

 • компютърни умения – Word; Exсel;
 • умения за работа в екип;
 • мотивация и нагласа за работа в социалната сфера;
 • комуникативнна компетентност;
 • организационна компетентност, способност за планиране и организиране на дейността;
 • отговорност и съзнателност.

Описание на длъжността: Оказва мотивационна, психологическа или друг тип подкрепа, на потребителите на  услуги в домашна среда или консултиране; супервизия на персонала – за всяко назначено лице вкл. допълнителни посещения и срещи при необходимост и според потребността на обслужвани/обслужващи.

Домашен санитар – 20 бр..,Срок за работа в рамките на проекта - 12 месеца на трудов договор до 2 часа дневно на потребител.

Изисквания към кандидатите: 

 • степен на образование - начално;
 • да е дееспособно лице;
 • да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност, да е в добро физическо и психическо състояние;
 • професионален  опит - предимство;

Умения и квалификации

 • умения за работа в екип;
 • мотивация и нагласа за работа в социалната сфера;
 • комуникативнна компетентност;
 • организационна компетентност, способност за планиране и организиране на дейността;
 • отговорност и съзнателност.

Описание на длъжността: предоставяне на социална подкрепа на потребителите в дома или съпровождане извън дома, с иницииране на действия насочени към социални контакти; осъществяване на социална подкрепа на семейството на обслужваното лице. Документи за участие се подават от 24 април 2021 г. до 18 май 2021 г., вкл. всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в административната сграда на община Кирково, с. Кирково, ул. "Дружба" № 1, етаж 3, стая 28. Подбора на заявленията се извършва от Комисия, назначена със заповед на Кмета на община Кирково.

Решението на Комисията, относно допуснатите до втори етап кандидати, вкл. часа и мястото на провеждане на събеседването се обявява на интернет страницата на Община Кирково – www.kirkovo.bg  и на информационното табло на Общинска администрация – Кирково.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ СТАЯ № 28 ИЛИ РАЗПЕЧАТАНИ ОТ САЙТА НА ОБЩИНА КИРКОВО - www.kirkovo.bg.

Приложения:

1. Документи за кандидатстване – Домашен санитар:

 • Заявление за кандидатстване;
 • Длъжностна характеристика;
 • Декларация за лични данни;
 • Декларация;
 • Автобиография.

2. Документи за кандидатстване – Потребители на услугата:

 • Заявление за участие;
 • Декларация за лични данни;