ИНФОРМАЦИЯ

Списък на лицата, които ще бъдат обучени по Проект № BG05M90P001-1.049 -0001- С01, "Осигуряване на достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на територията на община Кирково" по процедура BG05M90P001-1.049 „МИГ Кирково - Златоград - Достъп до заетост на икономически неактивни безработни лица. в т.ч насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване на квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Кирково - Златоград", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд".

ПРИЛОЖЕНИЕ:
СПИСЪК