ОБЯВА

Проект № BG05M90P001-1.049 -0001 -С01, "Осигуряване на достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на територията на община Кирково" по процедура BG05M90P001-1.049 „МИГ Кирково - Златоград - Достъп до заетост на икономически неактивни безработни лица, в т.ч насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване на квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Кирково - Златоград", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" стартира изпълнението на:

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ОБЯВА