З А П О В Е Д

№  РД- 10-215/08.05. 2020 г.

Актуализирам заповед № РД-10-153/16.03.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, заповед № РД-01-199/11.04.2020 г.

във връзка със заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването  и усложняващата се епидимична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 ,  на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно  положение 

Н А Р Е Ж Д А М :

1. т.ІІ  актуализирам: От 11.05.2020 г.  се възстановява  функционирането на пазарите в населените места в община Кирково, както следва:

  • понеделник с.Тихомир
  • вторник , с.Бенковски
  • сряда, с.Чорбаджийско
  • четвъртък, с.Кирково
  • петък, с.Фотиново и с.Чакаларово

2. На пазарите могат да се предлагат:

  • Плодове и зеленчуци;
  • Посевен и посадъчен материал;

3. Функционирането на пазарите дава вазможност на търговци и земеделски производители  да реализират продукция при строго спазване на противоепидемичните мерки, в т.ч. социална дистанция, изисквания  на лична хигиена, лични предпазни средства / маска за лице и ръкавици/ и дезинфекция.

4. Напомняме на всички граждани за стриктна спазване на ограниченията за социална дистанция, съгласно  противоепидимичните мерки.

Заповедта да се връчи на заинтерисованите лица  и се публикува на сайта   на община Кирково.

 

КМЕТ НА ОБЩИНАТА:  /п/

/Ш.СЮЛЕЙМАН/