З А П О В Е Д

№ РД-10-159/ 19.03.2020 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, на основание на  чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб

Н А Р Е Ж Д А М:

От 19.03.2020 г. на територията на община Кирково до второ нареждане се въвежда вечерен час за всички ученици пребиваващи на територията на общината. Вечерния час е в сила от 20.00 часа до 6.00 часа сутринта.

Настоящата заповед да се сведе чрез кметове на кметства и кметски наместници на територията на община Кирково до знанието на всички ученици, родители, учители на община Кирково.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на кметовете на кметства, кметски наместници и органите на Министерство на вътрешните работи.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО:                  п                   

(Шинаси Сюлейман)