З А П О В Е Д

№ РД–10-153/16.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, на основание на  чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб

НАРЕЖДАМ:

На територията на община Кирково до второ нареждане да се  отменят:

І. Мевлиди, помени, сватби, както и всички мероприятия водещи до струпване на хора на едно място.

ІІ. Преустановява се функционирането на пазарите в населените места в община Кирково, както следва:

  - понеделник, с. Тихомир;

 - вторник, с. Бенковски;

 - сряда, с.Чорбаджийско;

 - четвъртък, с. Кирково;

 - петък, с. Фотиново и с. Чакаларово.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители в общинска администрация, кметове на кметства и кметски наместничества на територията на община Кирково и до населението на община Кирково.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО:                 п              

   (Шинаси Сюлейман)