Проект на правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Кирково.

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 07.11.2019 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Кирково, мандат 2019 – 2023 г. да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за Община Кирково. Предложенията могат да бъдат депозирани на адрес – с.Кирково, ул. „Дружба“ №1 в деловодството на Общински съвет –Кирково, или на следния електронен адрес:   kirkovoobs@gmail.com

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Мотиви
2. Проект на правилник