ДО
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ“
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС“
КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“
ПАРТИЯ „ВОЛЯ“
КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”
КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“
ДРУГИ ПАРТИИ И КОЛАЛИЦИИ

П О К А Н А

ОТНОСНО: Провеждане на консултативна среща за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 53 на Президента на Република България (обн. в „ДВ“ бр. 24 от 2019 год.) Ви изпращам настоящата покана за участие в провеждането на консултации за определяне състава и броя на членовете на Секционните избирателни комисии, които ще произведат избори за избиране на членове за Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 година.

Срещата ще се проведе на 17 април 2019 год. (сряда) от 10:00 часа в залата на II – рия етаж в сградата  на Общинска администрация Кирково, ул. „Дружба” № 1, с. Кирково.                                           

I. При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на СИК с представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44 – то Народно събрание и партиите и коалиции от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, както следва:

 Парламентарно представени партии и коалиции са:

  - Партия ГЕРБ;

 - Коалиция „БСП за България“;

 - Партия „ДПС”;

 - Коалиция „Обединени патриоти”;

- Партия „Воля“.

Партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени:

- Коалиция „Реформаторски блок“;

- Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“.

 II.За участие в консултациите следва да представите:                                 

1. писмено предложение за състав на Секционните избирателни комисии, което съдържа:

-  наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

-  три имена и ЕГН на предложените лица;

-  длъжността в комисията, за която се предлага;

-  образование, специалност;

-  наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

-  телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2. заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 година (датата на насрочване на избора), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се  удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3. пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случай, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за съставите на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден.Заместването се извършва с решение на РИК - Кърджали.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО:____________П__________                                        

/ШИНАСИ СЮЛЕЙМАН/