Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали на основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК с настоящото писмо съобщава на Мурад Ферадов Мурадов бивш жител на с.Първица, сега с неизвестен адрес в Р.Турция  


Относно: приети пазарни оценки във връзка с възникване на сервитут по чл.64 от Закона за енергетиката – за обект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ на територията на Република България


Уважаеми г-н Мурадов 


С Решение № 615/14.07.2009 год. и № 452/07.06.2012г. на Министерски съвет е обявен за обект с национално значение и за национален обект.


Със Заповеди № РД-02-15-140/27.19.2014 г. и № РД 02-15-65/04.05.2015 г. на Министъра на регионалното развитие, е одобрен подробен устройствен план - парцеларен план за обект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ на територията на Република България за територията на област Кърджали.


 


Съгласно регистъра на засегнатите имоти, приложен  към ПУП-ПП, трасето на газопровода ще преминава през имот - Ваша собственост. Съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона за енергетиката при изграждане на газопроводи в полза на  лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект, възникват сервитути, за което се дължи еднократно обезщетение. Съгласно чл. 64, ал. 2, т. 2 и 3 от Закон за енергетиката сервитутът е свързан с право на прокарване за целите на газопровода и в ограничаване ползването на засегнатите поземлени имоти.


Във връзка с това, на основание чл. 210, ал. 1 от ЗУТ и по постъпило искане от страна на Ай Си Джи Би, кметът  на община Кирково назначи комисия за приемане на оценки на горните сервитути. Комисията прие оценка за Вашиия имот, както следва:


 
З-ще № имот по реги- стър Вид тери- тория НТП Кат. местност Площ по докум. (дка) Площ с огр. (дка) Име на собст- веник Цена на серви- тута в лева
Първица 40.13 Земеделска Нива 9 Торлу дюзенлик 0.984 0.013 Мурад Ферадов Мурадов 10.00


 


На основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК с настоящото писмо Ви съобщаваме горната оценка.


Комисията счита, че горната оценка е съобразена в максимална степен с пазарната конюнктура, отразява обективно пазарната цена на земеделски имоти за учредяване на сервитут и определя  справедливо обезщетение  за  възникването на сервитута, респективно за ограничаването правото Ви на собственост,  без да ви лишава от собствеността  и от възможността да ползвате  недвижимия  имот с изключение на наложените ограничения на закона.


На основание чл. 215. ал. 1 от ЗУТ  в 14 (четиринадесет)-дневен срок от датата на съобщението- решението на  комисията може да бъде обжалвано чрез община Кирково до Административен съд - гр. Кърджали.


Изхождайки от значимостта на обекта, моля, в 14 /четиринадесет /дневен срок от получаване на настоящото съобщение, да се явите в стая №11 намираща се на втория етаж в сградата на  община Кирково, всеки работен ден от 9 часа до 12.00 ч.и от 14.00 до 17.00 ч., за да подадете заявление и посочите банкова сметка по  която да бъде преведено обезщетението.


При явяване следва да представите документи в оригинал:


1. Документ за собственост на засегнатия/те  имот/и - решение за възстановяване нотариален акт, съдебно решение, договор за делба;


2. Заверен от обслужваща банка документ с IB AN и BIC за банкова сметка, по която да ви бъде изплатено полагащото се обезщетение.


3. Удостоверения за наследници.


4. Изрично пълномощно /в случай, че не се явите лично/.


Необходимо е в  заявлението  (прил.1)  да бъде  посочен един представител на всички наследници, надлежно упълномощен за процедурата и  получаването на обезщетението. В тази връзка моля да посочите банкова сметка, по която да бъде преведено цялото обезщетение. Разпределението на обезщетението съобразно квотите на участие в собствеността към останалите наследници е ангажимент на титуляра на банковата сметка, по която общината е превела дължимото обезщетение.


Моля да имате предвид, че ако в посочения срок не се явят всички  наследници, явилото се лице не е изрично упълномощено от останалите наследници или не сте посочили сметка по която да бъде преведено обезщетението, сумата ще остане в община Кирково по партида на Вашия общ наследодател.


За Ваше улеснение прилагаме бланки на заявление (прил.1) и пълномощно (прил.2) с нужното съдържание.


Съгласно разпоредбите на чл.61,ал.3 от АПК настоящото съобщение да се постави на таблото за обявления и се качи на интернет страницата на общината.