Общинска администрация на община Кирково
област Кърджали


На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.43, ал.1, т.1, чл.45, ал.1, чл.59, т.1 и чл.62, ал.1 от НРПУРОИ в община Кирково, в изпълнение на Решение №223 от Протокол №24/20.04.2017г. на ОбС - Кирково и Заповед №РД-10-620/07.09.2017г. на Кмета на Община Кирково

ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

На 26.09.2017г. (вторник) от 10:00 часа в залата на ОбА-Кирково за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:


Публичен търг с тайно наддаване на 26.09.2017г. (вторник) от 10:00 часа за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот №010013 с площ 3.935 (три декара деветстотин тридесет и пет кв.м.) дка., ведно с построената в имота масивна сграда на два етажа със сутерен от 535 (петстотин тридесет и пет) кв.м., изградена в груб строеж (детска градина), находящ се в землище с.Могиляне, общ.Кирково, актуван с Акт за частна общинска собственост №393/22.10.2012г., при граници на имота: имот №010011- нива на Али Аптула Али, имот №010778 - пасище, мера - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, при начална тръжна цена 55 673,00 ( петдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и три), лева, от които за:
1. Поземлен имот №010013 с площ 3.935 (три декара деветстотин тридесет и пет кв.м.) дка. в размер на 28 762,00 (двадесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и два) лева, без ДДС;
2. Масивна сграда на два етажа със сутерен от 535 (петстотин тридесет и пет) кв.м., изградена в груб строеж (детска градина) в размер на 26 911,00 ( двадесет и шест хиляди деветстотин и единадесет) лева. Върху достигнатата цена на сградата, няма да се начислява ДДС.
Кандидатите за участие в публичен търг с тайно надаване за продажба на имота може да получи тръжната документация срещу сумата от 20,00 (двадесет) лева с включен ДДС (невъзстановима) платими в брой на касата на Община Кирково - „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса”.
Кандидатите за участие в търга с тайно наддаване, могат да получат тръжната документация всеки работен ден до 16.30 часа на 25.09.2017 год. (включително) в стая №8, етаж І на Община Кирково, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация.
Кандидатите за участие следва да внесат депозит в размер на 50% от началната тръжна цена, по банкова сметка IBAN: BG 61 SOMB91303334857901 BIG SOMBBGSF при “Общинска банка” АД, Финансов център - Кирково, в периода до 25.09.2017г., включително.
Предложението за участие в търга се подава от участниците или упълномощени техни представители най-късно до 17:00 часа на 25.09.2017г. в запечатан непрозрачен плик, като върху всеки плик се отбелязва входящия номер на офертата в „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса” на партерен етаж в административната сграда на ОбА-Кирково, ул. „Дружба” №1.
Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден до деня предхождащ датата на провеждане на търга от 09.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжна документация и съгласуване с отдел „ОСТС и ГС” при ОбА-Кирково.

Допълнителна информация на тел. 0886334476
Кмет на община Кирково: Шинаси Сюлейман