Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със Заповед №РД-10-601/25.08.2017г. на Кмета на община Кирково е допуснато изработване проект за изменение на ПУП- ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 36926.27.9 с право на преминаване през имот 36926.27.1, съгласно нотариално заверена декларация-съгласие с рег.№493/11.08.2017г. по КК на с.Кирково.Предвижданията на изменението са имота да се раздели на два урегулирани поземлени имот, като за тях се предвиди свързано застрояване и се запази отреждането за жилищна устройствена зона „Жм” с малка височина и плътност и интензивност, съгласно нови инвестиционни намерения при спазване изискванията и разпоредбите на ЗУТ.

Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ решенията и заповедите по чл.124 и 124а не подлежат на оспорване.