№ 28 от 17.08.2017г.
на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ

Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на
24.08.2017г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината

ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от Кмета на общината относно приемане на изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково.
Докл.:Кмета на общината.
2. Докладна записка от Кмета на общината относно предложение за включване на учебните заведения от община Кирково в Списък със защитени детски градини и защитени училища за учебната 2017/2018г.
Докл.:Кмета на общината
3. Докладна записка от Кмета на общината относно предложение за включване на учебни заведения от община Кирково в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2017/2018г.
Докл.:Кмета на общината.
4. Докладна записка от Кмета на общината относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2017г., приета с Решение №206 от Протокол №23/13.03.2017г. на Общински съвет Кирково.
Докл.:Кмета на общината.
5. Докладна записка от Кмета на общината относно възлагане на процедура по Закона за обществени поръчки за автобусен превоз по маршрутни разписания от общинската и републиканската транспортни схеми, квота на община Кирково.
Докл.:Кмета на общината.
6. Докладна записка от Кмета на общината относно даване на съгласие за участие на Община Кирково в изпълнението на два одобрени проекта по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020г., Втора покана за кандидатстване
Докл.:Кмета на общината
7. Предложение от Кмета на общината относно разрешаване на процедура по изработване на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия с.Крилатица.
Докл.:Кмета на общината:
8. Докладна записка от Кмета на общината относно утвърждаване и дофинансиране на паралелки с брой ученици под установения минимум за учебната 2017/2018г

Докл.:Кмета на общината


9. Докладна записка от Кмета на общината относно определяне на броя на групите и числеността на персонала в детските градини за учебната 2017/2018г
Докл.:Кмета на общината.
10. Докладна записка от Кмета на общината относно разпореждане с имот – частна общинска собственост по ПУП на с.Бенковски.
Докл.:Кмета на общината.
11. Докладна записка от Кмета на общината относно предложение за приемане на допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в община Кирково през 2017г., приета с Решение№ 200 от Протокол №21/26.01.2017г.
Докл.:Кмета на общината.
12. Докладна записка от Кмета на общината относно насрочване на извънредно заседание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от„ВиК”ООД гр.Кърджали
Докл.:Кмета на общината.
13. Текущи.

Председател на ОбС- Кирково:________________
/инж.Сали Рамадан/