ОБЩИНА КИРКОВО
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Процедура: BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“
Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.


Община Кирково в качеството си на бенефициент по проект „Бъдеще за децата в Община Кирково“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.003-0018-C01, Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

ОБЯВЯВА

ОБЯВЯВА СЕ НОВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ПЕДАГОГ/СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ № BG05SFPR002-2.003-0018-C01 „Бъдеще за децата в Община Кирково“.

С пълния текст на Обявлението, можете да се запознаете от прикачения WORD Файл

Приложение Заявление за участие в подбор - WORD Файл

Приложение Автобиография - WORD Файл

Приложение Декларация по чл.107 от КТ образец Приложение 3 - WORD Файл

Приложение Декларация образец Приложение 4 - WORD Файл

Приложение Декларация образец Приложение 5 - WORD Файл