ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

„ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КИРКОВО“

 

На 11.03.2024 г., Община Кирковоподписадопълнителноспоразумение за удължаване срока на изпълнение на Проект BG05SFPR002-2.001-0059-C01 „Грижа в дома в Община Кирково“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.

Удължава се срокът на предоставяне на почасовимобилниинтегрираниздравно-социални услуги в домашна среда. Продължението е за период от шест месеца, считано от 01.04.2024 г. до 30.09.2024 г.Така ще се отговори на нуждите на целевитегрупи на територията на общината от предоставяне на услуги в домашна среда и се продължавапроцесът на грижа за възрастните хора и лица с увреждания, както и изграждане на алтернативнаподкрепа в общността.

Бюджетът на проекта се увеличава с529 002,54лв. и общатамустойност става 1 587 007,62лв. които 100 % сабезвъзмезднафинансовапомощ.

Изпълнението на дейностите по проекта в община Кирковостартираха на 1 януари 2023 г. Към настоящия момент се обслужват219броя потребители, катообщия брой на потребителите с натрупване, получили услуги от стартиранетому до момента е 251, а назначеният персонал за предоставянето напочасовимобилниинтегрираниздравно-социални услуги по проекта е 118домашнисанитари, 3 медицинскисестри и 1 психолог. Целта на проекта е да се осигуриподкрепа в домашна среда на лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Благодарение на успешната реализация на проект „Грижа в дома в Община Кирково“, на потребителите се оказваподкрепа в ежедневието за подпомагане на дейностите при самообслужване, доставяне/пазаруване на храна, хранителнипродукти и продукти от първанеобходимост, заплащане на сметки (със средства на потребителите) и съдействие при административни услуги.