Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково:

СЪОБЩЕНИЕ

Касата на отдел „Местни данъци и такси” на адрес с. Кирково ще работи на 30.04.2021 г., 03.05.2021 г. и 04.05.2021 г. желаещите да заплатят данъци и такси с 5% намаление да заповядат.

ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КИРКОВО, Стартира прием на заявления за длъжността „хигиенист“ в социалните услуги делегирани от държавата дейности – Дневен център за деца и младежи с увреждания с.Добромирци по Проект "Патронажна грижа + в община Кирково"

ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КИРКОВО, СТАРТИРА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0032 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА КИРКОВО“

Прочети всички публикации