Новини

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ По проект BG05M9ОP001-2.005-0066 „Предоставяне на интегрирана социална услуга на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Кирково”

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, и чл.61,ал.3 от АПК, съобщава на Милена Райчева Антонова, като заинтересувано лица по смисъла на чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 30106.10.26 по КК на землището на с.Завоя, жител на гр.Кърджали,кв.Възрожденци

СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на наследниците на Стоянка Иларионова Матеева.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ по проект BG05M9ОP001-2.005-0066 „Предоставяне на интегрирана социална услуга на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Кирково”

Прочети всички публикации