Наредби на Общински съвет Кирково
Наредба
1. Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
2. Наредба за поддържане и опазване на чистотата на населените места в Община Кирково
3. Наредба за опазване на обществения ред, поддържане чистотата на населените места и ползване на общинската собственост в Община Кирково
4. Приложение №1 към чл.50
5. Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кирково
6. Приложение №2 към чл.56
7. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Кирково
8. Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Кирково
9. Наредба за рекламната дейност на територията на община Кирково
10. Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, собственост на Община Кирково
11. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Кирково
12. Проект на покана за участие в обществено обсъждане
13. НАРЕДБА за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд
14. Наредба за реда за притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Кирково
15. Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Кирково
16. Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Кирково 2012-2015 г.
17. Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кирково
18. Проект за обществено обсъждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на общината
19. Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково
20. Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Кирково
21. Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на Община Кирково
22. Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини на територията на Община Кирково
ИЗБОРИ

Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина


Часът на Земята
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия