Проекти на нормативни актове

Описание Дата на публикуване Изтегли
1. Проект за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково 09.06.2017
2. Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на Община Кирково 03.10.2016
3. Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемането на общински дълг от Община Кирково 02.08.2016
4. Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кирково 26.05.2016
5. Проект на годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г. 26.05.2016
6. Проект на Наредба за организацията и дейността на клуба на пенсионера и хората с увреждания в Община Кирково 29.03.2016
7. Проект на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Кирково 18.03.2016
8. Проект за изменение на Наредба № 1 15.10.2015
9. Проект на Наредба за принудително изпълнение за премахване на незаконни строежи 09.04.2015