Вътрешни нормативни актове
Описание
Изтегли
1. Устройствен правилник на общинска администрация - Кирково
2. Общински план за развите на Община Кирково 2014 - 2020 година
3. Етичен кодекс за поведение на служителите в Общинска Администрация Кирково
4. Харта на клиента
5. План за развитието на детско-юношеския, училищния и масов спорт през 2011 г.
6. Вътрешни правила за приемане, издаване и съхраняване на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис, в община Кирково
7. Стратегия за управление на общинската собственост в Община Кирково за периода 2011 – 2015 г.
8. Стратегия за управление на риска в Община Кирково за периода 2010г. – 2012 г.
9. Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в Общинска администрация Кирково
10. Вътрешни правила за осъществяване на мониторинг на системите за финансово управление и контрол в Община Кирково
11. Вътрешни правила за пропускателния режим в сградата на Община Кирково
12. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Кирково
13. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в изпълнение на Закона за достъп на обществена информация в Община Кирково
14. Статут на звено за вътрешен одит в Община Кирково
15. Декларации по чл.12 т.1 по смисъла на чл.5 от ЗПУКИ на кметове и кметски наместници
16. Декларации по чл.12 т.2 във връзка с чл.14 от ЗПУКИ на общински съветници
17. Формуляри за кандидатстване за набиране на доброволци за участие в доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации
18. Отчет за приходите на община Кирково към 30.09.2012г.
19. Общ отчет на приходите на община Кирково към 30.09.2012г.
20. Контрол на община Кирково
21. Формули за разпределение на средства, получени по Единните разходни стандарти за 2012г.
22. Актуализиран общински план за развитие
Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина


Часът на Земята
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия