ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ОБЩИНА КИРКОВО

Здравното обслужване на населението в община Кирково се осъществява от общопрактикуващи лекари, заемащи индивидуални практики за първична извънболнична медицинска помощ. Най - близо разположените до община Кирково лечебни заведения за болнична помощ са тези в гр. Момчилград, гр. Кърджали и гр. Златоград.
Лекарските практики съгласно здравната карта са 21, като от тях заети са 8 в селата Кирково – 2 практики, Чорбаджийско, Бенковски – 2 практики, Долно Къпиново, Чакаларово, Фотиново. Причината за наличието на голям брой незаети практики се дължи на липсата на необходимите кадри.
Регистрираните стоматологични практики са 14 в селата – Кирково, Бенковски, Тихомир, Фотиново, Чакаларово,Чорбаджийско и Подкова.
Към училищата и детските градини са разкрити 15 здравни кабинета, в които се осъществяват дейности по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците.
Спешната медицинска помощ се осъществява от два филиала на ЦСМП – гр. Кърджали в с. Кирково и с. Чорбаджийско. Към Филиала за спешна медицинска помощ в с. Кирково са разкрити два мобилни екипа, осигуряващи спешната медицинска помощ в район Фотиново и район Бенковски.
На територията на общината има 5 аптеки в селата – Чакаларово, Кирково, Фотиново, Бенковски, Чорбаджийско и  2 дрогерии в Кирково и Тихомир, които снабдяват населението с лекарства.